Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)

  Publicat: 21 Jun 2011       54612 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Dosarul care trebuie prezentat bancii pentru a obtine un credit ipotecar prin programul „Prima Casa” 4 trebuie sa contina urmatoarele acte si documente:

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Solicitare scrisa adresata de o persoana fizica sau juridica unei banci sau unei institutii de credit pentru a i se acorda un credit.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act adoptat de organele de stat,
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
1. Datoria persoanei creditate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

- cerere de credit;
- declaratie pe propria raspundere conform careia solicitantul indeplineste toate conditiile stabilite;
- documente care sa ateste veniturile realizate;
- fisa fiscala sau declaratia de venit pe anul anterior solicitarii creditului;
- precontract de vanzare-cumparare al imobilului pentru care se doreste finantarea;
- actele de proprietate ale imobilului ce urmeaza sa fie finantat;
- raportul de evaluare pentru imobilul in cauza;
- dovada constituirii avansului;
- extras de carte funciara privind inscrierea proprietatii;
- polita de asigurare a imobilului pentru care doresti finantare .


Documente necesare la CEC BANK

- Adeverinta de salariu (tip CEC BANK), semnata de doi reprezentanti legali ai angajatorului
Nota: Orice modificare, stersatura, anulare de text trebuie certificata cu semnatura si stampila de catre unul dintre reprezentantii legali ai angajatorului
- Copie act identitate (doua exemplare + o copie C.I. sot/sotie)
- Copia paginii/paginilor din registrul general de evidenta a salariatilor care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana in cauza, semnata si stampilata de una din persoanele care semneaza adeverinta de salariu si avand mentiunea `` conform cu originalul``
- Copia contractului individual de munca + toate actele aditionale cu mentiunea ``conform cu originalul`` certificata cu stampila, numele in clar, functia si semnatura unuia dintre semnatarii adeverintei de venit sau a inspectorului resurse umane
- Copie fisa fiscala aferenta veniturilor realizate in anul 2009/ 2010 cu mentiunea ``conform cu originalul``, certificata cu stampila, numele in clar, functia si semnatura unuia dintre semnatarii adeverintei de venit daca angajatorul actual este acelasi cu cel din anul precedent
sau Adeverinta eliberata de angajator cu veniturile nete realizate in anul 2010, structurate pe luni calendaristice iA’ daca angajatorul actual nu a fost acelasi si in anul precedent
- Factura utilitati (energie electrica, gaze, RADET, APA NOVA, cablu, internet etc.) emisa in luna curenta sau luna anterioara. Nu se accepta facturi de mobil
- CNP-urile rudelor de grad | (parinti, copii)
- Documente provenienta bun ipotecat (dupa caz, contract de vanzare - cumparare, certificat de mostenitor, contract de imprumut, contract de construire, proces verbal de receptie imobil etc.)
- Incheiere de intabulare
- Antecontract / precontract de vanzare - cumparare
- Cadastru
- Extras de carte funciara pentru informare, releveu imobil
- Certificat fiscal pentru imobilul care face obiectul ipotecii
- Copie act(e) identitate proprietar(i), copie certificat casatorie proprietar (daca este cazul)
- Declaratie autentificata la un notar autorizat
- Certificat energetic


Documente necesare la BCR


- Cerere de credit (formular tip BCR)
- Declaratia - acord pentru coplatitor(i), daca este cazul (formular tip BCR)
- Declaratia pe propria raspundere a clientului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", nu au detinut si nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita si nici nu au achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire
- Certificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul (copie)
- Adeverinta de salariu pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip BCR, sau alte formulare care sa contina obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent la BCR, cu sau fara card de debit atasat)
- Fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a angajatorului, dupa caz
- Talon de pensie (original sau copie) si decizia de pensionare (original sau copie)
- Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare
- BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia si daca este cazul, pentru coplatitor(i)
- Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, in cazul clientilor care beneficiaza de aceste produse oferite de alte banci
Documente specifice pentru achizitia de locuinte:
- Precontractul de vanzare-cumparare a imobilului
- Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vanzarii (copie)
- Declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu acestea,
- Certificat de eficienta energetica
- Documente specifice


Documente necesare la BRD:- Cererea de credit
- Declaratia pe propria raspundere autentificata la notar, conform careia, titularul nu a detinut, incepand cu anul 2000 si pana la data solicitarii creditului garantat, in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita.
- Documente care sa ateste veniturile realizate si fisa fiscala sau declaratia de venit pe anul anterior solicitarii creditului, depuse la Administratia Financiara (dupa caz)
- Documente care atesta obiectul creditului si valoarea investitiei:
- Precontract vanzare/cumparare pentru imobilul finantat, modalitatea de plata si valoarea avansului achitat (dupa caz)
- Actele de proprietate ale imobilului ce urmeaza a fi finantat prin credit
- Raportul de evaluare pentru imobilul ce urmeaza a fi finantat prin credit
- Dovada constituirii avansului
- Extras de carte funciara privind inscrierea proprietatii
- Certificatul de eficienta energetica pentru una din clasele A,B sau C de eficienta energetica
- Polita de asigurare a imobilului finantat

Citeşte mai multe despre:    OUG 33/2011    HG 717/2009    OUG 60/2009    Prima casa    Prima casa 3    Prima casa 4    Legea 368/2009    Acte necesare prima casa 4    CEC Bank    BCR    BRD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri