Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Dicţionar Juridic » Acte Normative » Legea 130/1999

Legea 130/1999, Acte Normative

Legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă Emitent: Parlamentul României. Intrare in vigoare: 25/09/1999

Textul integral al legii - cu modificarile si completarile ulteriere:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca, denumită angajator.
(2) Contractele individuale de muncă se încheie în formă scrisă. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(3) Persoana încadrată în muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) dobândeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractul individual de muncă.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică:
a) în cazul în care, potrivit legii, munca este prestată în temeiul unei convenţii civile de prestări de servicii;
b) în cazul membrilor consiliilor de administraţie, cenzorilor, consilierilor locali şi judeţeni, experţilor, arbitrilor, mediatorilor şi al altor persoane care prestează diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind plătiţi în temeiul acestora;
c) în cazul persoanelor care execută lucrări pentru care primesc drepturi de autor.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4

Art. 3. - Munca poate fi prestată prin încheierea unor convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii:
a) pentru desfăşurarea, cu regularitate, a unor activităţi care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;
b) activitatea este prestată în folosul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, de locatari, cu excepţia cazurilor pentru care se încheie contracte de muncă.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4

Art. 4. - (1) Persoanele juridice care folosesc personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii au obligaţia să întocmească aceste convenţii în formă scrisă şi să le înregistreze într-un registru special.
(2) În cazul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome, activităţile pentru care se foloseşte personal încadrat cu convenţie civilă de prestări de servicii se stabilesc de consiliile de administraţie.
(3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să înregistreze convenţiile civile de prestări de servicii la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, în termen de 20 de zile de la încheierea acestora.


Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4


CAPITOLUL II
Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

Art. 5. - (1) Persoanele care prestează muncă în baza unei convenţii civile de prestări de servicii pot încheia cu direcţiile generale de muncă şi protecţie socială contracte de asigurări sociale.
(2) Prin contractele de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) persoanele asigurate se obligă să plătească contribuţia la fondul de asigurări sociale, beneficiind de indemnizaţiile şi de pensiile de invaliditate sau, după caz, pentru limită de vârstă, prevăzute de lege pentru salariaţi.
(3) Persoana fizică sau juridică la care asiguratul prestează munca se poate obliga să suporte în total sau în parte contribuţia la fondul de asigurări sociale.
(4) Baza de calcul al drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se stabileşte prin contractul de asigurări sociale, neputând fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4

Art. 6. - (1) Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii nu beneficiază, la încetarea activităţii, de drepturile prevăzute pentru şomeri.
(2) Persoanele care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, precum şi angajatorii acestora nu au obligaţia de a contribui la constituirea Fondului pentru plată ajutorului de şomaj, în raport cu sumele reprezentând plata muncii depuse.
(3) Drepturile băneşti acordate persoanelor pentru munca prestată în baza unor convenţii civile de prestări de servicii se plătesc din fondul de salarii.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4

Art. 7. - Prestarea muncii în alte condiţii decât cele limitativ prevăzute la art. 2 şi 3 ori pentru care nu au fost întocmite formele prevăzute la art. 4. se consideră realizată în baza unui contract individual de muncă, angajatorii având obligaţia de a întocmi şi înregistra astfel de acte şi de a achita contribuţia la fondul de asigurări sociale şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4


Art. 8. - Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială:
a) persoanele fizice;
b) societăţile comerciale cu capital privat;
c) asociaţiile cooperatiste;
d) asociaţiile familiale;
e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale;
f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.
Art. 9. - (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială.
(2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială:
a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b) trimestrial, dovezile de plată a salariilor însoţite de actele ce atestă plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.
Modificat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Art. 10. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceştia sau de către societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii.
(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) să prezinte lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială dovezile din care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.
Completat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
Modificat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Art. 11. - (1) Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, se înregistrează la Oficiul muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu condiţia achitării contribuţiei la fondul de asigurări sociale prevăzute de lege.
(3) Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul muncii.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2) Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorată.
(3) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânzi.
(4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se reţin şi se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
Modificat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
Completat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
A se vedea Ordin nr. 100 din 10/02/2006 Articolul 1 la 27/02/2006
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 136 din 22/09/1999 Articolul 1

Art. 13. - (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile generale de muncă şi protecţie socială exercită controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
(2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.


Completat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


CAPITOLUL III
Răspunderea juridică

Art. 14. - Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 şi ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Atacat prin Decizie nr. 53 din 06/02/2003
Modificat de Hotărâre nr. 238 din 13/03/2002 Articolul 3

Art. 15. - Fapta angajatorului de a primi la muncă o persoană pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă sau, după caz, convenţii civile de prestări de servicii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Modificat de Hotărâre nr. 238 din 13/03/2002 Articolul 3
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4

Art. 16. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate;
b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrului de evidenţă a persoanelor care prestează munca în baza unei convenţii civile de prestări de servicii.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Modificat de Hotărâre nr. 238 din 13/03/2002 Articolul 3
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 136 din 22/09/1999 Articolul 1

Art. 17. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificat de Lege nr. 450 din 06/12/2006 Articolul 1 la 21/12/2006
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 136 din 22/09/1999 Articolul 1

Art. 18. - În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comerţului.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4

Art. 19. - Încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, prin care s-a urmărit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţară, precum şi sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul de asigurări sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Art. 20. - Încasarea de către angajator de la salariaţi a contribuţiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, a contribuţiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi a contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate şi nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 27/02/2003 Articolul 4
Abrogat de Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 10/04/2003 Articolul 4

Art. 21. - Sancţiunile prevăzute la art. 14-16, art. 19 şi 20 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Art. 22. - Neplata la termenul stabilit a comisionului prevăzut la art. 12 atrage obligaţia debitorului la plata unor majorări de întârziere, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.


Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12.
Modificat de Lege nr. 403 din 27/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 136 din 22/09/1999 Articolul 1


Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.
Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PAULA IVĂNESCU


Bucureşti, 20 iulie 1999.
Nr. 130.
Alţi termini definiţi în cadrul categoriei Acte Normative: Legea 1/1991, Legea 112/1995, Legea 144/1997, Legea 145/1997, Legea 17/1996, Legea 215/2001, Legea 29/1990, Legea 30/1994, Legea 319/1944, Legea 35/1997, Legea 36/1995, Legea 50/1991, Legea 543/2002, Legea 545/2003, Legea 546/2002, Legea 59/1934, Legea 603/2003, Legea 72/1996, Legea 82/1991, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2003,
Articole juridice conexe:
Raspunderea penala a medicului
Aceasta forma de raspundere juridica intervine in situatia in care medicul comite o fapta ilicita, declarata prin lege ca infractiune. ...
Data publicării: 2008-01-01
Actele Necesare Inregistrarii Contractelor Individuale De Munca
In conformitate cu art.8 din Legea 130/1999 - modificata si completata - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca ...
Data publicării: 2008-01-01

Ştiri Juridice conexe:
Proiect de Ordonanta de urgenta privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a debitelor fiscale reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, carnetele de munc ...
Data publicării: 2011-02-07
De la 1 ianuarie 2011 angajatorii vor depune contractele de munca si statele de plata pe suport electronic
Guvernul a adoptat o Ordonanta de urgenta care modifica Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, a anuntat m ...
Data publicării: 2010-12-28

Jurisprudenţă conexă:
Incetarea contractului individual de munca in baza demisiei inregistrate. Act irevocabil si unilateral
Pronunţată de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia nr. 184/2016 din data de 30.03.2016
Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
Pronunţată de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2433 din 16 noiembrie 2011
Obligarea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata
Pronunţată de: Tribunalul Bihor - Sentinta civila nr. 1187/LM/2010 din data 09.03.2011
Incadrarea in mod eronat a grupei de munca
Pronunţată de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 1003 din data 10.03.2010

Legislaţie conexă:
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca Publicata in Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014
Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...