Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

  Publicat: 13 Sep 2012       4122 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

PublicatA in Monitorul Oficial nr. 622 din 30 august 2012

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.

In temeiul art. 106 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IX din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In vederea realizarii documentelor programatice pentru accesarea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala in perioada 2014-2020, Agentia va colabora activ cu Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."

2. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) participarea activa in cadrul misiunilor de audit desfasurate de catre organismele europene si nationale privind agentiile de plati."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Agentia are in structura 8 centre nationale de plati pentru dezvoltarea rurala si pescuit, fara personalitate juridica, ce isi au sediul in fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite in temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, conduse de catre un director general adjunct si de catre un director.
(2) Directorii generali adjuncti ai centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se subordoneaza directorului general al Agentiei. Directorii centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se subordoneaza directorilor generali adjuncti ai centrelor regionale respective.
(3) La nivelul fiecarui judet se infiinteaza un oficiu judetean de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit, fara personalitate juridica, aflat in coordonarea centrului regional de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit . Fiecare oficiu judetean este condus de un director si de un director adjunct.

(4) Directorii oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se subordoneaza directorului general adjunct al centrului regional de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit de care apartine oficiul judetean, iar directorii adjunct se subordoneaza directorilor oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit .
(5) Directorii generali adjuncti ai centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit si directorii oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se incadreaza cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe baza de concurs, pe perioada derularii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, dar nu mai tarziu de data ultimei plati efectuate din FEADR."

4. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In exercitarea rolului activ de participare la elaborarea noului document programatic pentru perioada 2014-2020, principalele atributii ale Agentiei sunt:
a) participarea in grupurile de lucru privind intocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala aferente perioadei 2014-2020;
b) participarea in grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea aplicatiilor finantate din fonduri europene in perioada 2014-2020."

5. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Cheltuielile de personal aferente functiilor nou-create de directori generali adjuncti ai centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit, respectiv functiilor de directori ai oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se suporta din FEADR si de la bugetul de stat, asa cum sunt prevazute in capitolul A«Chetuieli directeA» din masura 511 A«Asistenta tehnicaA» din cadrul PNDR."

Art. II
Posturile necesare incadrarii pe functiile de directori generali adjuncti ai centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit si de directori ai oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se asigura prin majorarea cu 50 de posturi a numarului de posturi prevazute pentru Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru institutiile publice care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantate integral din bugetul de stat sau finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat .

Art. II
Numarul total de posturi pentru institutiile subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica ulterior prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

Art. IV
Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cele 8 posturi de director general adjunct ale centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit si cele 42 de posturi de director ale oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pot fi ocupate prin concurs, in conditiile legii.

Art. V
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se vor stabili structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit .

Afişează OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 24/2012    OUG 13/2006    Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit    SAPARD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.