Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 23 Sep 2013       9115 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 20 septembrie 2013

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. In industrie, grup de masini care lucreaza impreuna pentru realizarea unei anumite operatii tehnice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consta intr-o intelegere sau conventie care are loc intre doua banci prin care se stabileste modul de acordare,
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Avand in vedere:
- necesitatea intaririi disciplinei bugetare la nivelul entitatilor publice si a responsabilizarii ordonatorilor de credite in procesul bugetar;

- scopul reducerii deficitului bugetului general consolidat prin diminuarea arieratelor inregistrate de entitatile publice;

- angajamentele asumate de Guvernul Romaniei fata de organismele financiare internationale privind aprobarea prin ordonanta a Guvernului a unor definitii standard pentru angajamente, pana la mijlocul lunii septembrie 2013, astfel incat sistemul de control angajamente aflat in constructie sa fie sustinut de modificarile legale si procedurale care se impun, precum si de a aproba un set de criterii de prioritizare a proiectelor de investitii publice semnificative;

- faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea planificarii bugetare si a prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative, pentru a spori absorbtia fondurilor UE, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice;

- actualul context macroeconomic ce impune elaborarea unui set de criterii de prioritizare care sa conduca la evaluarea si selectionarea intr-un mod eficient a proiectelor de investitii publice semnificative in vederea includerii acestora in programul de investitii publice;

- necesitatea incadrarii in criteriile de performanta asumate in Aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International,pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania prin scrisoarea de intentie adresata Fondului Monetar International si asigurarea consolidarii fiscale, prin cresterea incasarilor la bugetul de stat printr-o colectare mai eficienta a creantelor fiscale de la un numar mai mare de contribuabili,
tinand seama de faptul ca neadoptarea masurii de cuprindere in baza de calcul al contributiei de sanatate a veniturilor din cedarea folosintei bunurilor ar conduce la subfinantarea sistemului public de sanatate si la nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele internationale, precum si la perpetuarea inechitatii in aplicarea principiului contributivitatii,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta . Capitolul I
Implementarea si functionarea sistemului national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice
Sectiunea 1
Dispozitii generale
Articolul 1
Dispozitiile prezentului capitol reglementeaza crearea si modul de functionare a sistemului national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice.
Articolul 2
In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) angajament bugetar- actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii obligatiei de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal. In cazul actiunilor a caror perioada de realizare depaseste un an bugetar, rezervarea se face in limita creditelor bugetare aferente aprobate in buget pentru fiecare an bugetar, conform obligatiilor de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal. In cazul creditelor bugetare rezervate pentru angajamentele legale aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii sau executiei de lucrari, angajamentul bugetar creeaza obligatii de plata numai dupa implinirea conditiilor prevazute in acestea;
b) angajament legal - actul prin care se creeaza, in cazul actelor administrative, contractelor si altor inscrisuri, sau se constata, in cazul legilor, hotararilor Guvernului, acordurilor, hotararilor judecatoresti, obligatia de plata pe seama fondurilor publice. In cazul contractelor sau altor inscrisuri care presupun livrari de bunuri, prestari de servicii sau executia de lucrari, angajamentul legal apare la momentul cand acestea sunt insusite de parti si obliga entitatea publica sa efectueze plati numai dupa implinirea conditiilor prevazute in contractele sau inscrisurile mentionate. Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru platile de salarii, utilitati sau alte plati efectuate pentru perioade nedeterminate de timp;
c) beneficiari - entitati publice care pot primi rapoarte, date si alte informatii conform procedurii de functionare a sistemului;
d) buget agregat - bugetul total aprobat in conditiile legii al unui ordonator principal de credite;
e) buget individual - bugetul aprobat in conditiile legii al unei entitati publice cu personalitate juridica;
f) credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare;
g) credit de angajament - limita maxima in cadrul careia pot fi incheiate angajamentele legale in timpul anului bugetar;
h) entitati publice - institutiile publice definite potrivit art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si entitatile clasificate in administratia publica potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi nationale si regionale din Comunitate, cu modificarile si completarile ulterioare; i) numar unic al angajamentului legal - numarul unic atribuit unui angajament legal de catre sistemul de control al angajamentelor, dupa validarea rezervarii initiale/definitive, dupa caz, a creditelor de angajament si creditelor bugetare aferente proiectului de angajament legal respectiv, valabil pentru toata durata de derulare a angajamentului;
j) rapoarte generate de sistemul de raportare - situatii de iesire rezultate din centralizarea/consolidarea sau extragerea/selectarea de date si informatii din situatiile de raportare si informatiile introduse in sistem de entitatile publice raportoare sau alte notificari generate de sistem in cadrul proceselor de verificare/validare de date;
k) raportori - entitati publice care au obligatia transmiterii de rapoarte, date si alte informatii conform procedurii de functionare a sistemului;
l) registrul entitatilor publice - ansamblul de date care contine informatii despre entitatile publice care au calitatea de raportor in relatia cu sistemul de raportare;
m) rezervare definitiva a creditelor bugetare - suma rezervata cu titlu definitiv din creditele bugetare pentru efectuarea de plati aferente unui angajament legal aprobat si pentru care s-a facut o rezervare definitiva de credite de angajament . Rezervarea definitiva a creditelor bugetare reprezinta o ajustare a rezervarii initiale a creditelor bugetare, care se efectueaza concomitent cu rezervarea definitiva a creditelor de angajament;
n) rezervare definitiva a creditelor de angajament - suma rezervata cu titlu definitiv din creditele de angajament aprobate, aferenta unui angajament legal care a fost aprobat in conditiile legii. Rezervarea definitiva a creditelor de angajament reprezinta o ajustare a rezervarii initiale a creditelor de angajament, care se efectueaza la data cunoasterii certe a pretului de achizitie rezultat din angajamentul legal aprobat;
o) rezervare initiala a creditelor bugetare - suma rezervata din creditele bugetare aprobate, estimata a fi utilizata pentru plati aferente unui proiect de angajament legal pentru care s-a facut rezervarea initiala a creditelor de angajament;
p) rezervare initiala a creditelor de angajament - suma rezervata din creditele de angajament aprobate, estimata a fi utilizata pentru un proiect de angajament legal;
q) sistemul de control al angajamentelor - parte a sistemului de raportare reprezentand infrastructura de aplicatii informatice si reguli, definite prin procedura de functionare a sistemului, care asigura procesul de verificare, monitorizare si raportare a angajamentelor legale.
Sectiunea a 2-a
Administrarea sistemului si interactiunea cu entitatile publice
Articolul 3
Dispozitiile capitolului I se aplica entitatilor publice mentionate la art. 2 lit. h).
Articolul 4
Sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice, denumit in continuare sistemul national de raportare, reprezinta ansamblul de aplicatii informatice si reguli, definite prin procedura de functionare a sistemului national de raportare, care asigura procesul de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale, bugetelor entitatilor publice si intocmirea pe baza acestora a rapoartelor centralizate si/sau consolidate ori a altor situatii stabilite prin procedura de functionare a sistemului.
Articolul 5
Pentru functionarea sistemului national de raportare, prin ordin emis de ministrul finantelor publice, se aproba procedura de functionare a sistemului national de raportare, denumita in continuare procedura de functionare a sistemului, care include ansamblul de definitii, reguli, formulare, rapoarte, metodologii, termene, structuri de date si informatii, entitati publice raportoare si beneficiare, obligatiile de raportare ale entitatilor publice si alte obligatii ale acestora, modalitatea de transmitere sau inregistrare electronica a rapoartelor ori datelor, accesul si interactiunea cu sistemul, reglementarea utilizarii semnaturilor electronice si a modalitatii de autentificare, arhivarea documentelor electronice la nivelul entitatilor publice si la nivelul sistemului de raportare, precum si orice alte reguli necesare pentru functionarea sistemului. Entitatile publice au obligatia de a respecta prevederile procedurii de functionare a sistemului, emise in baza prezentului capitol.
Sectiunea a 3-a
Implementarea sistemului
Articolul 6

Afişează OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 88/2013    Disciplina fiscala    Codul fiscal    Fonduri europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

OUG 88/2013: Despre perceperea contributiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro