Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36602 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si justitiei sociale;
b) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.
(...)
(10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane .``
115. La articolul 133, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie se Stabileste la nivelul a 10% din indemnizatia presedintelui; indemnizatia secretarului consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia presedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi, intr-o luna, 20% din indemnizatia presedintelui. Indemnizatiile de sedinta se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137.``
116. La articolul 134, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii."
117. Articolul 135 se abroga.
118. La articolul 136, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 136. - (1) Ministrul muncii si justitiei sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat .
(2) Ministrul muncii si justitiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui CNPP."
119. La articolul 136, alineatul (4) se abroga.
120. La articolul 137, alineatul (2) se abroga.
121. La capitolul VI, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPP si ale caselor teritoriale de pensii``
122. La articolul 138, literele c), d), h), i), k) si n) se abroga.
123. La articolul 138, literele b), e), I), m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului de stat;
(...)
e) stabileste modalitatea tehnica de evidenta a asiguratilor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF si alte institutii publice si autoritati;
(...)
l) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informatiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;
m) asigura evidenta, la nivel national, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, pe baza codului numeric personal;
(...)
o) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;``.
124. La articolul 139, partea introductiva si literele a), b) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 139. -in aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
a) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale platite de asigurati in baza contractului de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) si contributiile pentru bilete de tratament balnear, in conditiile legii;
b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, altele decat cele administrate de ANAF;
(...)
j) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;``.
125. La articolul 139, literele d)-h) si m) se abroga.
126. La articolul 139, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera di), cu urmatorul cuprins:
``d1) stabilesc si platesc, conform legii, drepturi de pensii, precum si alte drepturi prevazute de legi cu caracter special;``.
127. La articolul 140, alineatul (3) se abroga.
128. La articolul 141, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 141. - (1) Salarizarea personalului CNPP si al caselor teritoriale de pensii se realizeaza potrivit legii."
129. La articolul 141, alineatul (3) se abroga.
130. La articolul 144, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``i) acordarea si/sau plata eronata a ajutorului de deces de catre institutia care efectueaza plata acestuia;``.
131. La articolul 144, literele a)-f), h) si j)-p) se abroga.
132. La articolul 145 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. g) si i).``
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.