Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       498848 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice

Articolul 70
(1)Toate veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune, inclusiv veniturile din dobanzi bancare, apartin asociatiei de proprietari.
(2)Veniturile prevazute la alin. (1) alimenteaza numai fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si nu se platesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum si cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, intr-un raport afisat la avizierul asociatiei, si se evidentiaza in registrul unic de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari.

Articolul 71
(1)Anul fiscal si exercitiul financiar al asociatiei de proprietari este anul calendaristic. Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(2)Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv fundamenteaza si prezinta adunarii generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea fondului de reparatii, care se alimenteaza in avans, in transe lunare egale, prevazute in lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Fondul de reparatii este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termica, cresterea calitatii ambiental-arhitecturale a constructiilor, precum si pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune.
(3)Sumele incasate pentru constituirea fondului de reparatii se depun, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in contul asociatiei de proprietari prevazut la art. 20 alin. (1).
(4)Pentru incasarea fondului de reparatii, administratorul elibereaza chitanta nominala separata.
(5)In termen de 5 zile de la incetarea contractului de administrare, administratorul este obligat sa prezinte, in conditiile prevazute la art. 69 alin. (1), presedintelui asociatiei de proprietari si cenzorului/comisiei de cenzori contabilitatea fondului de reparatii, a fondului de rulment si sa o transfere noului administrator.

Articolul 72
(1)In scopul asigurarii sumelor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari este obligata sa stabileasca cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se stabileste astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociatii de proprietari echivalente ca marime.
(2)Fondul de rulment se depune in contul curent al asociatiei de proprietari, mentionat la art. 20 alin. (1).
(3)Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata .
(4)Pentru incasarea fondului de rulment, administratorul elibereaza chitanta nominala separata.
(5)Fondul de rulment incasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, daca prin actele translative de proprietate nu se stipuleaza altfel.

Articolul 73
(1)In cadrul adunarii generale, proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special, precum si modul de constituire al acestora.
(2)Toate fondurile speciale ale asociatiei de proprietari se depun in contul asociatiei de proprietari, prevazut la art. 20, au evidenta separata si pentru fiecare se emite chitanta separata.

Articolul 74
(1)Administratorul organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla a veniturilor si cheltuielilor asociatiei de proprietari cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislatia financiar-contabila.
(2)Daca din calculele efectuate rezulta un excedent, in sensul ca sumele incasate depasesc in valoare totalul cheltuielilor, aceste sume trebuie regularizate prin lista de plata aferenta lunii urmatoare sau rambursate proprietarilor indreptatiti in termen de maximum 30 de zile de la constatarea acestora.
(3)In cazul in care din calculele efectuate rezulta un debit fata de sumele incasate, acesta trebuie acoperit de cei in drept in termen de 30 de zile de la constatare.
SECTIUNEA 2: Cheltuielile asociatiei de proprietari

Articolul 75
(1)Cheltuielile asociatiei de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau intretinerea proprietatii comune si cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate individual catre proprietatile individuale.
(2)Cheltuielile asociatiilor de proprietari, in functie de modul de calcul si de criteriile de repartizare pe proprietati individuale, sunt urmatoarele:
a)cheltuieli pe numar de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in proprietati individuale;
b)cheltuieli pe consumuri individuale;
c)cheltuieli pe cota-parte indiviza, in functie de suprafata utila a proprietatii individuale;
d)cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari;
e)cheltuieli pe consumatori tehnici;
f)cheltuieli de alta natura .
(3)Asociatia de proprietari are obligatia de a respecta prevederile legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, in caz contrar hotararile luate de adunarea generala a proprietarilor cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept .
(4)Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna.
(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in baza hotararii adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin.

Articolul 76
Stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine fiecarui proprietar din cadrul condominiului se fac in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (5) coroborate cu prevederile art. 75 alin. (2).

Articolul 77
(1)Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalitati pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata . Penalitatile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile de la termenul scadent pentru plata, fara ca suma penalitatilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.
(2)Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afisarii.
(3)Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se includ in fondul de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalitatilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti, precum si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune, reabilitarea termica sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere nu pot fi utilizate si in alte scopuri .

Articolul 78
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.