Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495058 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.

b)pentru hotararile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar, membru al asociatiei, are o pondere egala cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna;
c)in situatia in care un proprietar detine o cota-parte indiviza de parti comune mai mare de jumatate din totalul cotelor-parti indivize de proprietate comuna din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitata, fiind egala cu suma ponderii voturilor celorlalti proprietari;
d)proprietarul, membru al asociatiei, poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
e)un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, daca prezinta imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza. O copie a imputernicirii se ataseaza procesului-verbal al sedintei;
f)presedintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar in cadrul adunarii generale;
g)in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv;
h)administratorul, reprezentantul administratorului, sotul/sotia acestuia si alti membri ai familiei sale, daca sunt membri ai asociatiei de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot in probleme referitoare la activitatea administratorului.
(4)Hotararile adunarilor generale se iau in cadrul adunarii generale convocata sau reconvocata, dupa caz. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii de luare a hotararilor, dar nu cu mai putin de jumatate plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata. Pentru situatiile care vizeaza numai proprietarii unui tronson sau ai unei scari, hotararile sunt luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor scarii sau tronsonului respectiv, membri ai asociatiei de proprietari, pe baza de tabel nominal.
(5)Hotararile adunarilor generale se consemneaza, numai in timpul sedintei, in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii prezenti ai adunarii generale, de cenzor/comisia de cenzori si se afiseaza la avizier.
(6)In conditiile prevazute la art. 28, cu cel putin 3 zile inainte de adunarea generala, proprietarii au acces la toate documentele referitoare la executia bugetara pe anul trecut si la proiectul de buget pe anul in curs, precum si la orice alte documente necesare bunei desfasurari a adunarii generale.
(7)Procesul-verbal al sedintei, care descrie evenimentele in desfasurare, hotararile adoptate si rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociatiei numit secretar al adunarii generale prin votul majoritatii celor prezenti. In termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generala, procesul-verbal al adunarii generale este adus la cunostinta tuturor proprietarilor, prin grija presedintelui asociatiei de proprietari, prin afisarea unei fotocopii datate la avizierul asociatiei de proprietari.

Articolul 50
Acordul de vointa al asociatiei de proprietari se realizeaza:
a)in adunarea generala a asociatiei de proprietari; sau
b)in baza declaratiilor scrise si semnate ale fiecarui proprietar.

Articolul 51
Adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste, cu acordul a doua treimi din numarul total al proprietarilor din condominiu, asupra oricarei actiuni vizand modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent apartinand imobilului respectiv, adaugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de cladiri destinate folosintei comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu conditia ca ea sa fie conforma destinatiei condominiului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Articolul 52
(1)Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa prejudicieze interesele proprietarilor, acestia sau orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau pot/poate ataca in justitie respectiva hotarare .
(2)Actionarea in justitie in conformitate cu prevederile alin. (1) nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.

Articolul 53
Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a)alege si revoca din functie presedintele, ceilalti membri ai comitetului executiv si cenzorul/comisia de cenzori;
b)adopta si modifica statutul si regulamentul condominiului;
c)adopta, modifica sau revoca hotarari;
d)adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
e)adopta hotarari privind executarea lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizare, consolidare si reabilitare termica si eficienta energetica a condominiului;
f)in baza acordului scris al tuturor proprietarilor adopta hotarari privind contractarea de imprumuturi de la banci in vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea si modernizarea condominiului, modernizarea instalatiilor si dotarilor aferente, reabilitarea termica in scopul cresterii performantei energetice, precum si pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei in vederea cresterii calitatii ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale;
g)adopta hotarari asupra fondului anual de salarii si indemnizatii;
h)adopta hotarari asupra cuantumului indemnizatiilor, precum si asupra numarului si functiilor personalului incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul asociatiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare si functionare a condominiului, dar si asupra valorii si a modalitatilor de contractare, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;
i)stabileste modalitatile si transele de plata a contributiilor fiecarui proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform reglementarilor in vigoare;
j)stabileste sistemul de penalizari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale in vigoare;
k)mandateaza presedintele si comitetul executiv pentru angajarea si eliberarea din functie a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a condominiului;
l)poate stabili plafoanele minime de la care achizitionarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerintele asociatiei de proprietari, conform legislatiei in vigoare;
m)exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membri ai asociatiei.

Articolul 54
(1)Membrii comitetului executiv sunt desemnati de catre adunarea generala a asociatiei de proprietari, dintre membrii asociatiei de proprietari.
(2)Comitetul executiv este format din presedintele asociatiei si un numar par de membri, nu mai mare de patru, astfel incat numarul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.
(3)In cazul in care o persoana juridica, proprietara a unei locuinte sau a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul condominiului, este aleasa ca membru al comitetului executiv, aceasta este reprezentata in comitetul executiv de un reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre aceasta.
(4)In cazurile prevazute la art. 46 alin. (4), presedintele asociatiei de proprietari preia toate atributiile si raspunderile comitetului executiv.

Articolul 55
(1)Comitetul executiv are urmatoarele atributii:
a)convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar;
b)duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere si a regulamentului condominiului;
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.