Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495388 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

c)emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;
d)propune spre adoptare adunarii generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi;
e)intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
f)stabileste conditiile privind folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, conform prevederilor legale;
g)ia masuri pentru recalcularea cotelor-parti indivize rezultate in urma modificarii suprafetelor utile ale locuintelor sau spatiilor cu alta destinatie din condominiu;
h)intocmeste si propune adunarii generale planuri de masuri si activitati si urmareste realizarea lor;
i)supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, inclusiv situatia incasarilor si platilor lunare;
j)stabileste programul de incasari al asociatiei de proprietari;
k)isi asuma obligatii, in baza hotararii adunarii generale, in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, in ceea ce priveste administrarea condominiului, luand toate masurile legale necesare;
l)este consultat in legatura cu toate activitatile care implica asociatia de proprietari;
m)asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n)gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o)urmareste recuperarea eventualelor creante ale asociatiei;
p)gestioneaza, conform hotararilor adunarii generale, derularea creditelor obtinute pentru consolidare, reabilitare termica, cresterea calitatii ambiental-arhitecturale a condominiului si alte lucrari;
q)propune sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei, in conformitate cu art. 77 si cu prevederile legale in vigoare;
r)notifica institutiilor publice abilitate cazurile in care exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale in vigoare;
s)tine evidenta si raspunde de pastrarea in bune conditii a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;
s)propune adunarii generale cuantumul indemnizatiilor, precum si numarul si functiile personalului necesar a fi incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul asociatiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare si functionare a condominiului, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;
t)exercita alte atributii legale, care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale.
(2)Comitetul executiv avizeaza toate documentele asociatiei de proprietari, corespondenta si registrele privind gestiunea administratorului.
(3)Sedintele comitetului executiv se tin cel putin o data pe luna si se convoaca, pe baza de tabel convocator, de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.
(4)Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari si se semneaza de toti membrii prezenti, precum si de catre cenzor/comisia de cenzori si se afiseaza la avizier in termen de maximum 7 zile de la data sedintei comitetului executiv.
(5)Administratorul, reprezentantul/reprezentantii administratorului, sotul/sotia, ascendentii, descendentii sai, precum si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, chiar daca sunt proprietari, nu pot fi membri ai comitetului executiv al asociatiei de proprietari.
(6)In cazul schimbarii sau demisiei comitetului executiv al asociatiei de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat sa transmita noului comitet executiv, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de presedintele asociatiei de proprietari si de catre cenzor/comisia de cenzori, intr-un termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare si in folosinta.
(7)In cazul schimbarii sau demisiei unui membru al comitetului executiv al asociatiei de proprietari, acesta este obligat sa transmita, in termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, celorlalti membri ai comitetului executiv, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de presedintele asociatiei de proprietari si de catre cenzor/comisia de cenzori, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinta.
(8)In cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociatiei de proprietari, membrul demisionar isi exercita toate atributiile si raspunderile pana la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv in locul acestuia.

Articolul 56
(1)Presedintele asociatiei de proprietari este candidatul, membru al asociatiei de proprietari, ales prin vointa sa si a jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti in cadrul adunarii generale. Presedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atributiile sale unui membru al comitetului executiv, fara a fi exonerat de raspundere juridica.
(2)In caz de incetare a mandatului presedintelui inainte de termen, comitetul executiv convoaca, in termen de 5 zile de la incetarea mandatului, o adunare generala pentru alegerea unui nou presedinte.
(3)In cazul schimbarii presedintelui asociatiei de proprietari, vechiul presedinte este obligat sa transmita noului presedinte in termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv si de catre cenzor/comisia de cenzori, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinta.
(4)In cazul in care adunarea generala a asociatiei de proprietari decide in acest sens, si cu acordul presedintelui in functie, asociatia de proprietari poate finanta participarea presedintelui la cursuri de perfectionare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Articolul 57
Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a)in baza mandatului acordat de adunarea generala reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile in instanta;
b)semneaza documentele asociatiei de proprietari;
c)supravegheaza si urmareste corecta punere in aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv;
d)aduce la cunostinta proprietarilor prevederile statutului si regulamentului condominiului;
e)raspunde in scris la sesizarile si contestatiile scrise ale proprietarilor din condominiu in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;
f)gestioneaza modul de indeplinire a obligatiilor ce revin asociatiei de proprietari in raport cu autoritatile publice;
g)prezinta, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociatiei, oferind toate informatiile solicitate;
h)poate propune, in scris, comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulamentul condominiului, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare;
i)intocmeste si actualizeaza cartea de imobil, in conformitate cu legislatia in vigoare;
j)pastreaza si asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
k)intocmeste tabelul convocator si afisul pentru avizier pentru adunarile generale si asigura semnarea acestuia de catre proprietari;
l)asigura informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunarilor generale, cu 10 zile inainte de data stabilita pentru aceasta;
m)afiseaza programul de incasari si datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv si ale membrilor comisiei de cenzori ori, dupa caz, ale cenzorului;
n)afiseaza la avizier hotararile adunarii generale si ale sedintelor comitetului executiv in termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
o)in cazul modificarii cadrului legislativ privind asociatiile de proprietari, presedintele convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari pentru modificarea conforma a statutului asociatiei;
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.