Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

  Publicat: 05 Oct 2018       7328 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 840 din data de 2 octombrie 2018

Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

"Art. 248
(1) Cererea prevazuta la art. 246 alin. (1) si la art. 247 alin. (1) se inregistreaza de tribunal odata cu intampinarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin care aceasta comunica daca societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiara, conform Legii nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru restabilirea situatiei sale financiare sau, dupa caz, pentru onorarea platilor catre creditori, in cadrul unor masuri administrative de redresare financiara sau unei proceduri de rezolutie conform Legii nr. 246/2015.
(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunta de judecatorul-sindic daca societatea de asigurare/reasigurare se afla in stare de insolventa, definita conform art. 5 alin. (1) pct. 31."
21.La articolul 249, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 249
(1) In temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, in oricare dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 31."
22.La articolul 249 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind inchiderea procedurii de redresare financiara/rezolutie urmata de deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare;"
23.La articolul 250, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 250
(1) In urma inregistrarii cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare, atat prin administrator interimar, cat si prin reprezentantul asociatiilor/actionarilor si, dupa caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiara. Totodata, va fi notificat si Fondul de garantare ."
24.La articolul 251, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat un lichidator judiciar potrivit prevederilor alin. (1), iar acesta a fost confirmat de catre adunarea creditorilor, onorariul acestuia supus confirmarii adunarii creditorilor nu poate depasi onorariul cuprins in oferta supusa avizarii Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(3) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
25.Dupa articolul 251 se introduce un nou articol, articolul 2511, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2511
Din comitetul creditorilor face parte, in mod obligatoriu, Fondul de garantare ."
26.La articolul 252, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 252
(1) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunica de indata despre aceasta partilor interesate, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii A«societate de asigurare/reasigurare in falimentA»."
27.La articolul 258, litera c) se abroga.
28.La articolul 258, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) mentinerea sau denuntarea unor contracte, altele decat contractele de asigurare, incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu acordul comitetului creditorilor;
e) conducerea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operatiunilor in interesul procedurii de faliment;"
29.La articolul 258, partea introductiva a literei q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) lichidarea bunurilor si valorificarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare si cu instiintarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunarii creditorilor, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditorii de asigurari, prin:"
30.La articolul 258 litera q), punctul 1 se abroga.
31.La articolul 258, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
"(2) Verificarea creantelor de catre lichidatorul judiciar se face intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile de la data inregistrarii la instanta competenta a declaratiei de creanta a acestuia.
(3) In urma verificarii, lichidatorul judiciar va intocmi un raport separat cu privire la creantele Fondului de garantare, in care va prezenta situatia declaratiilor de creanta depuse de catre Fondul de garantare, si totodata va modifica in mod corespunzator Tabelul creantelor inscrise la masa credala.
(4) Lichidatorul judiciar va transmite Fondului de garantare informatiile si documentele necesare exercitarii atributiilor acestuia din urma."
32.Articolul 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 260
(1) Pentru incalcarea grava a atributiilor, lichidatorul judiciar poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4).
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita judecatorului-sindic inlocuirea lichidatorului judiciar daca constata neindeplinirea atributiilor prevazute in prezentul capitol. Cererea acestuia se judeca in camera de consiliu in termen de 30 de zile, cu citarea lichidatorului judiciar, comitetului creditorilor si administratorului special.
(3) In cazul admiterii actiunii, judecatorul-sindic desemneaza un lichidator judiciar de pe lista practicienilor in insolventa agreati de Autoritatea de Supraveghere Financiara."
33.La articolul 262, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Retragerea autorizatiei de functionare nu impiedica lichidatorul judiciar sau orice alta persoana imputernicita in acest sens de catre acesta sa desfasoare unele dintre operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare, in masura in care acest lucru este necesar sau adecvat, in scopul finalizarii procedurii de faliment. Aceste operatiuni se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al autoritatii competente si pana la data denuntarii politelor de asigurare."
34.La articolul 262, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu urmatorul cuprins:
"(31) Registrele speciale de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice brute se mentin si dupa deschiderea procedurii de faliment. In cazul in care un asigurator desfasoara atat activitati de asigurare de viata, cat si de asigurare generala, se vor mentine registre separate pentru fiecare tip de activitate .
(32) La data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, politele de asigurare incheiate de societatea de asigurare/reasigurare inceteaza de drept in termen de 90 de zile. In aceleasi conditii, se vor denunta si contractele de reasigurare.
(33) In acest sens, lichidatorul judiciar notifica demersul privind denuntarea politelor de asigurare, precum si posibilitatea creditorilor de asigurari de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se publica in BPI, in doua ziare de circulatie nationala, precum si pe site-ul societatii de asigurare/reasigurare in faliment."
35.Articolul 263 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 263
Dupa pronuntarea hotararii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar intocmeste raportul prevazut la art. 258 lit. a)."
36.Articolul 264 se abroga.
37.Articolul 265 se abroga.
38.La articolul 266, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, potrivit prevederilor prezentului titlu, Fondul de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, conform procedurii administrative reglementate de Legea nr. 213/2015."
39.La articolul 267, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 88/2018    Insolventa 2019    Codul insolventei 2019    Legea 85/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.