Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

  Publicat: 08 Jan 2019       2220 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 08.01.2019.

Prezentul ghid a fost adoptat prin Ordinul nr. 1305/2018 al Ministrului Mediului.


Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.

a) cererea de finantare, in original; aceasta se completeaza prin tehnoredactare si se semneaza de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de catre imputernicitul acestuia, caz in care se va depune documentul prin care a fost mandatat imputernicitul (imputernicire notariala, act administrativ etc.);
b) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, in original sau in copie legalizata, valabil la data depunerii dosarului de finantare;
c) certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;
d) certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
e) hotararea consiliului local privind acordul de participare in cadrul programului, de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice finantate in cadrul programului si de implementare si monitorizare a functionarii proiectelor, in original sau in copie conform cu originalul;
f) acordul detinatorului gospodariei/gospodariilor privind participarea in cadrul programului in conditiile prevazute in ghid, in original, conform anexei nr. 3 la ghid.

ARTICOLUL 12 Depunerea dosarelor de finantare, centralizarea si transmiterea acestora la Autoritate
(1) In cadrul unei sesiuni de finantare, solicitantul poate depune o singura cerere de finantare pentru o parte sau pentru toate gospodariile cuprinse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1). Pentru fiecare gospodarie se poate obtine finantare o singura data .
(2) In perioada stabilita prin dispozitia prevazuta la art. 10 alin. (2) si doar pentru gospodariile cuprinse in lista prevazuta la alin. (1) al aceluiasi articol, dosarul de finantare se depune la CJ in raza teritoriala a caruia se afla solicitantul, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, iar pe dosar se vor mentiona numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice", precum si sesiunea de depunere.
(3) In maximum 5 zile de la expirarea perioadei mentionate la alin. (2), CJ transmite dosarele de finantare la Autoritate .
(4) CJ nu transmite Autoritatii dosarele de finantare care nu contin toate documentele prevazute la art. 11 alin. (2), care nu respecta conditiile de la alin. (2) ale prezentului articol sau pentru gospodarii care nu sunt cuprinse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1).

ARTICOLUL 13 Analiza dosarelor de finantare si publicarea rezultatelor

(1) Presedintele Autoritatii emite o dispozitie prin care numeste comisia de analiza, precum si comisia de solutionare a contestatiilor, constituite din personalul Autoritatii.(2) Comisia de analiza verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate, completand grila de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii solicitantului, al carei model este aprobat prin dispozitia presedintelui Autoritatii.(3) In cazul in care se constata ca documentele cuprinse in dosarul de finantare prezinta neconcordante sau au fost depuse intr-o alta forma decat cea prevazuta de ghid, Autoritatea aduce la cunostinta solicitantilor, prin publicare pe site-ul propriu, deficientele constatate, iar acestia, in termen de 5 zile lucratoare de la publicare, au posibilitatea de a transmite documentele in forma corecta si/sau clarificarile, cu conditia ca documentele si/sau clarificarile sa dovedeasca eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de finantare .
(4) Alin. (3) nu se aplica documentelor aflate in afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare .
(5) Atrag respingerea dosarului de finantare urmatoarele:
a) nerespectarea termenului prevazut la alin. (3);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate;
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(6) Comisia de analiza propune spre aprobare lista solicitantilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate si conditiile prevazute de ghid.
(7) Comitetul director al Autoritatii avizeaza lista solicitantilor propusi spre aprobare si aproba lista solicitantilor propusi spre respingere, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(8) Comitetul de avizare al Autoritatii aproba lista solicitantilor avizati de Comitetul director sau o respinge, cu indicarea, in cel de-al doilea caz, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(9) Inaintarea listelor prevazute la alin. (6) - (8) se realizeaza de catre Comisia de analiza .
(10) Listele solicitantilor aprobati sau respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

ARTICOLUL 14 Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora
(1) Solicitantii respinsi pot depune contestatie la sediul Autoritatii in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii acestora pe pagina de internet a institutiei.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia constituita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(3) Comitetul director avizeaza contestatiile propuse spre admitere si aproba contestatiile propuse spre respingere.
(4) Comitetul de avizare aproba contestatiile avizate de Comitetul director.
(5) Rezultatele contestatiilor se publica pe site-ul Autoritatii.

ARTICOLUL 15 Criterii de eligibilitate ale proiectului si cerinte tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
(1) Este eligibil proiectul care are drept scop producerea energiei electrice folosind sisteme fotovoltaice in conformitate cu prevederile prezentului ghid.
(2) Prin program se finanteaza proiecte privind instalarea de sisteme fotovoltaice care dezvolta o putere de minimum 1 kwp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice va avea urmatoarea dimensionare:

Sistemul va avea urmatoarea componenta:

Denumire Descriere
Panouri fotovoltaice 4 x 250 Wp
Incarcator 12-24-36-48 multiple tensiuni de functionare
Invertor min. 1.000 W
Baterii solare 4 x 200 Ah 12V
Conexiuni curent continuu si curent alternativ
Structura metalica capabila sa sustina tot sistemul si adaptata zonei de instalat
Modul inregistrare - stocare date si comunicatie memorie stocare si posibilitate transmitere
Tablou electric curent continuu-alternativ pentru alimentarea locuintei si consumatorilor

Sistemul fotovoltaic autonom trebuie sa fie certificat dupa SREN 62124 - Sisteme fotovoltaice (PV) autonome.

Sistemul propus trebuie sa includa garantie si mentenanta pentru o perioada de minimum 2 ani la toate partile componente astfel incat timpul de functionare sa fie maximizat.

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Finantare panouri solare    Energie verde    Legislatie panouri solare    Finantare fotovoltaice    Casa verde finantare    Norme juridice casa verde    Reguli obtinere finantare fotovoltaice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

CJUE: Energia regenerabila dobandita gratuit de catre producatorii de energie electrica ramane neimpozitata in perioada 2008-2012
Sursa: Euroavocatura.ro