Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

  Publicat: 28 May 2019       992 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 413 din 27.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare privind incadrarea posturilor permanente in strainatate.

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,

(2) Toate mediile prevazute la alin. (1) se calculeaza cu doua zecimale.
(3) Candidatii care nu au obtinut cel putin o medie de 6 puncte la oricare dintre cele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sunt declarati respinsi de catre comisia de selectie."
7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa intocmeasca rapoarte personale, adresate comandantilor/sefilor unitatilor militare din care fac parte, prin care sa isi exprime optiunea de a participa la selectia organizata pentru incadrarea uneia dintre functiile vacante publicate sau pentru trecerea maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor, in termenele prevazute de prezentele norme; cadrele militare specifica in raport faptul ca au verificat datele personale inscrise in fisa de evidenta si acestea sunt consemnate corect;".
8. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), cadrele militare pot solicita sa candideze pentru incadrarea mai multor functii numai daca acestea se analizeaza in cadrul aceleiasi comisii de selectie, prin acelasi tip de procedura si cu sustinerea acelorasi probe de selectie, urmand sa precizeze in rapoartele personale prioritatea de incadrare a acestora."
9. La articolul 27, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) sa centralizeze tematica si bibliografia pentru interviu si sa o posteze pe pagina web din reteaua INTRAMAN a structurii din care face parte postul vacant; in situatia in care structura nu detine o astfel de pagina, tematica si bibliografia se publica prin grija esalonului superior care detine o astfel de pagina;".
10. La articolul 27, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa inainteze rapoartele personale si memoriile originale ale cadrelor militare mentionate la lit. b) direct catre secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie in analiza carora se afla functiile vacante;".
11. Articolele 33-37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Interviul se organizeaza si se desfasoara in vederea incadrarii functiilor vacante stabilite de comandantii/sefii structurilor in care acestea se regasesc, cu exceptia functiilor care se ocupa prin concurs/examen sau alegeri.
(2) Interviul se desfasoara in cadrul structurii militare in care se regaseste functia vacanta intr-o singura sesiune cu toti candidatii care urmeaza sa sustina aceasta proba, potrivit comunicarii secretariatului tehnic al comisiei de selectie.
(3) Pentru incadrarea functiilor vacante de comandanti/sefi de unitati/mari unitati si de loctiitori ai acestora/similare, precum si a tuturor functiilor vacante din structurile militare care nu au in compunere microstructura de resurse umane, interviul se organizeaza la esalonul superior.
(4) Pentru incadrarea functiilor vacante de comandanti/sefi ai structurilor centrale si ai celor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale si de loctiitori ai acestora/similare, interviul se organizeaza la nivelul fiecarei structuri militare unde se afla functia vacanta .
(5) Pentru participarea cadrelor militare aflate la misiuni temporare/permanente in afara teritoriului national la interviu, acesta poate fi organizat la distanta, in masura in care se dispune de mijloace de comunicare audiovideo corespunzatoare. Interviul la distanta se poate desfasura la nivelul altor structuri decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care asigura mijloacele tehnice necesare.
Articolul 34
(1) Comisia pentru desfasurarea interviului este desemnata de catre comandantul/seful structurii la care se desfasoara acesta si are in compunere 3-5 membri, ofiteri cu gradul cel putin egal cu gradul functiei vacante.
(2) Presedintele comisiei de interviu este ofiterul cu gradul si functia cea mai mare dintre ofiterii desemnati conform prevederilor alin. (1).
(3) Activitatea comisiei este sprijinita de un secretar care se numeste, de regula, din randul ofiterilor care incadreaza structura/modulul de resurse umane al unitatii militare organizatoare; acesta participa la desfasurarea interviului si intocmeste procesul-verbal in care se consemneaza rezultatele obtinute de candidati, dar nu acorda note, nu se pronunta si nu emite opinii pe perioada interviului.
(4) Din comisia de interviu face parte cel putin un specialist in domeniul functiei vacante.
(5) In situatia in care structura militara la care se desfasoara interviul nu poate asigura numarul minim de cadre militare care sa respecte conditiile prevazute la alin. (1)-(4), comisia pentru desfasurarea interviului se completeaza cu ofiteri de la esalonul superior sau de la alte structuri, la solicitarea comandantului/sefului structurii organizatoare a acestuia si cu aprobarea comandantului/sefului esalonului superior.
(6) Pentru incadrarea functiilor vacante prevazute cu grade de generali/similar din cadrul tuturor structurilor subordonate Statului Major al Apararii, componenta comisiei pentru desfasurarea interviului si locul desfasurarii acestuia se aproba de catre seful Statului Major al Apararii, la propunerea sefului statului major al categoriei de forte sau a comandantului comandamentului in care se afla functia vacanta . In situatia in care interviul se organizeaza in vederea incadrarii functiilor vacante de sefi ai statelor majore ale categoriilor de forte sau de comandanti ai comandamentelor, propunerile se inainteaza de catre seful Directiei personal si mobilizare din Statul Major al Apararii.
(7) Pentru incadrarea functiilor vacante prevazute cu grade de generali/similari din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale si al celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, componenta comisiei pentru desfasurarea interviului si locul desfasurarii acestuia se aproba de catre ministrul apararii nationale, la propunerea sefului structurii in care se afla functia vacanta . Pentru structurile aflate in coordonarea altor structuri, propunerile se inainteaza de catre comandantul/seful structurii coordonatoare. Pentru organizarea interviului in vederea incadrarii functiilor vacante de sefi/loctiitori ai structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale si ai celor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, cu exceptia celor de sef al Statului Major al Apararii si director general al Directiei generale de informatii a apararii, propunerile de organizare a interviului se inainteaza de catre seful Directiei generale management resurse umane.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), din compunerea comisiilor de interviu pentru incadrarea functiilor vacante pe statul anexa "M" la Directia generala management resurse umane pot face parte reprezentanti ai institutiilor in care se afla functiile vacante respective.
Articolul 35
(1) Interviul este bazat pe o lista de intrebari cuprinse in fisa de interviu, care se completeaza de catre fiecare membru al comisiei de interviu.
(2) Prin interviu se verifica, dupa caz, masura in care candidatul detine pregatirea de specialitate, aptitudinile si experienta profesionala necesare incadrarii functiei respective in raport cu specificul acesteia si se obtin informatii suplimentare privind aspiratiile profesionale, motivatiile si alte aspecte privind situatia profesionala si sociala ale acestuia.
(3) Prin interviu se pot evidentia si o serie de elemente ale personalitatii candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea in gandire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emotional.
(4) In cadrul interviului se formuleaza intrebari ce necesita raspunsuri concrete, intrebari analitice si intrebari bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt:
a) date despre candidat, situatia sa profesionala si sociala si motivatia care sta la baza optiunii pentru ocuparea functiei respective, ca aspect al aspiratiilor profesionale;
b) cunostinte militare generale si de specialitate din domeniul de activitate al functiei vacante;
c) imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe;
d) capacitatea decizionala;
e) capacitatea de a lucra in echipa;
f) rezistenta la stres;
g) alte abilitati necesare indeplinirii atributiilor functiei pentru ocuparea careia se organizeaza interviul, cu accent pe latura creativa, care ar putea imbunatati activitatea in domeniul respectiv.
(5) Intrebarile prevazute la alin. (4) lit. b) reprezinta cel putin 60% din numarul intrebarilor care se adreseaza unui candidat.
Articolul 36
(1) Comisia de interviu se desemneaza, prin ordin de zi pe unitate, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii functiilor vacante.
(2) Comisia de interviu elaboreaza tematica si bibliografia si le pune la dispozitia structurilor de resurse umane in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data publicarii functiilor vacante.
(3) Comisia de interviu intocmeste planul detaliat de desfasurare a interviului, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru desfasurarea interviului; planul interviului se aproba de catre comandantul/seful structurii organizatoare sau inlocuitorul legal, in lipsa acestuia.
(4) Intrebarile concrete care se adreseaza candidatilor se stabilesc cu cel mult o zi lucratoare inaintea desfasurarii interviului; intrebarile care vizeaza verificarea cunostintelor militare generale si de specialitate se formuleaza numai pe baza tematicii si bibliografiei publicate.
(5) Pe timpul desfasurarii interviurilor toti candidatii raspund la aceleasi intrebari, astfel incat rezultatele acestora sa poata fi comparate.
(6) Sistemul de punctare se stabileste de catre comisia de interviu, astfel incat la finalul interviului, fiecare membru al comisiei sa acorde fiecarui candidat un punctaj de la 1 la 10.
(7) Punctajul obtinut de catre candidat in urma desfasurarii interviului reprezinta media aritmetica a punctajelor acordate individual de catre fiecare membru al comisiei de interviu, calculata cu doua zecimale.
(8) Candidatii care la interviu nu au obtinut cel putin o medie de 6 puncte sunt declarati respinsi de catre comisia de selectie.
(9) Dupa finalizarea interviului, secretarul comisiei transmite o copie a procesului-verbal cu punctajele obtinute de catre candidati secretariatului tehnic al comisiei de selectie.
Articolul 37
Afişează Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 105/2019    MApN    Managementul resurselor umane    Posturi permanente in strainatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.