Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

  Publicat: 28 May 2019       2004 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 417 din 28.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

Articolul I
Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. Catedra management;".
2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 17
(1) Directorul raspunde in fata conducerii MAI de intreaga activitate pe care o desfasoara Institutul, potrivit prevederilor fisei postului.
(2) In exercitarea actului de conducere, directorul Institutului emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Directorul poate delega o parte din atributiile/competentele ce ii revin personalului de conducere aflat in subordonare nemijlocita sau directa, prin dispozitie, conform prevederilor legale in vigoare.
(4) In lipsa directorului, prerogativele acestuia sunt indeplinite de catre unul dintre directorii adjuncti, desemnat, sau inlocuitorul legal."
3. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Directorii adjuncti raspund de activitatea structurilor aflate in coordonare si indrumare, potrivit prevederilor fiselor posturilor.
(2) Directorul adjunct pentru invatamant este reprezentant al managementului calitatii si indeplineste atributiile potrivit prevederilor fisei postului.
(3) Directorul adjunct pentru logistica indeplineste atributiile potrivit fisei postului si asigura implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate detinute de Institut, in calitate de sef al structurii de securitate ."
4. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 27
(1) Compartimentul juridic se subordoneaza direct directorului Institutului si are ca obiectiv specific asigurarea asistentei juridice in cadrul Institutului.
(2) Compartimentul juridic indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza sau, dupa caz, colaboreaza la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Institutului;
b) analizeaza si formuleaza observatii si propuneri asupra proiectelor de acte normative initiate de structurile MAI sau alte autoritati publice, transmise spre consultare Institutului;
c) sustine proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Institutului, precum si propunerile si observatiile formulate, in raporturile cu alte autoritati, organisme sau comisii, potrivit competentelor;
d) formuleaza propuneri si observatii, motivate juridic, sau avizeaza sub aspectul legalitatii proiecte de acte normative care se emit la nivelul Institutului, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Institut ori transmise, spre consultare, acestuia;
e) reprezinta si apara interesele legitime ale Institutului in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie, organelor Ministerului Public, autoritatilor administratiei publice, precum si in cadrul oricaror proceduri prevazute de lege, in cauzele in care acesta este citat/parte;
f) formuleaza si introduce plangeri prealabile/contestatii, actiuni, depune intampinari si raspunsuri la intampinari, da raspunsuri la interogatorii, exercita cai de atac, propune conducerii Institutului renuntarea la actiuni si cai de atac, exercita orice mijloace legale de aparare a drepturilor si intereselor legitime ale Institutului la instantele judecatoresti si la alte organe de jurisdictie, in cauzele in care acesta este citat/parte;
g) sesizeaza conducerea Institutului cu privire la deficientele constatate ca urmare a solutionarii litigiilor la instantele judecatoresti sau la alte organe de jurisdictie, pentru luarea masurilor de inlaturare si asigurarea legalitatii si a ordinii de drept;
h) ia masuri pentru obtinerea titlurilor executorii in cauzele in care Institutul este parte, pe care le trimite autoritatilor competente/structurilor competente pentru punere in executare, potrivit legii;
i) acorda asistenta juridica, in problematici care privesc activitatea Institutului, conducerii acestuia;
j) pregateste sau examineaza, sub aspectul legalitatii, documentatia care sta la baza deciziilor conducerii Institutului;
k) avizeaza pentru legalitate proiecte de contracte, intelegeri sau alte acte juridice care angajeaza raspunderea juridica a Institutului, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semneaza de directorul Institutului, precum si alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei;
l) elaboreaza puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispozitii legale si acorda asistenta si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
m) acorda asistenta juridica consiliilor de disciplina, la cererea acestora;
n) participa, in cazuri justificate, in comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica sau a acordurilor-cadru;
o) formuleaza puncte de vedere sau proiecte de raspuns la petitiile repartizate de conducerea Institutului;
p) formuleaza puncte de vedere sau proiecte de raspuns la interpelarile si intrebarile adresate de senatori sau deputati ministrului afacerilor interne si prim-ministrului ori la petitii, la solicitarea structurilor MAI;
q) formuleaza propuneri si observatii, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea Institutului."
5. La articolul 272, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organizeaza si executa controale la structurile din cadrul Institutului, conform planificarii sau dispozitiilor conducerii, potrivit normelor legale;".
6. La articolul 272, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) asigura elaborarea planului anual de controale si gestioneaza documentatia aferenta;
i) gestioneaza documentatia rezultata in urma desfasurarii in Institut a auditurilor publice interne si a controalelor executate de catre structurile de specialitate din MAI si alte organisme abilitate."
7. La articolul 29 alin. (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
8. La articolul 30, partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 30
Catedra management se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) formarea de competente manageriale pentru nivel operational si dezvoltarea celor corespunzatoare nivelului tactic;
b) actualizarea cunostintelor si formarea de competente pe linii conexe de munca, in sprijinul specializarii;".
9. La articolul 31, partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul nr. 60/2019    Ordinul 60/2013    MAI    Institutul de Studii pentru Ordine Publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.