Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

  Publicat: 28 May 2019       1877 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 417 din 28.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013.

(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

"Articolul 31
Catedra management indeplineste urmatoarele atributii specifice:
. . . . . . . . . .
e) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
10. La articolul 32, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) eficientizarea procesului de evaluare/testare a competentelor lingvistice, in vederea indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competentelor;".
11. La articolul 33, literele c), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) evalueaza/testeaza competentele lingvistice, in vederea exercitarii atributiilor/responsabilitatilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competentelor;
. . . . . . . . . .
f) colaboreaza cu DGMRU in vederea organizarii programelor de formare profesionala in domeniul de competenta si desfasurarii testarilor/evaluarilor;
g) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
12. La articolul 36, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
Compartimentul studii si analize se subordoneaza direct directorului Institutului si are ca obiective specifice urmatoarele:".
13. La articolul 36, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) coordonarea activitatii publicistice la nivelul Institutului, in colaborare cu celelalte structuri."
14. La articolul 37, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) editeaza Revista A«Forum ISOPA», Buletinul documentar, lucrari de specialitate si alte materiale de prezentare a activitatilor specifice Institutului, in limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie;
i) desfasoara activitati de informare, documentare si traditii specifice domeniilor de competenta ."
15. La articolul 371, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 371
Compartimentul implementare proiecte cu finantare externa se subordoneaza direct directorului institutului si are ca obiective specifice urmatoarele:".
16. La articolul 39, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) efectueaza activitatile de prevenire a riscurilor profesionale si protectie a lucratorilor la locul de munca prevazute in legislatia de securitate si sanatate in munca ."
17. La articolul 45, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) asigura elaborarea documentelor de planificare a principalelor activitati ale Institutului, respectiv planul de activitate, in colaborare cu personalul de conducere, intocmeste raportul de evaluare anuala si gestioneaza documentatia aferenta;".
18. La articolul 45, litera m) se abroga.
19. La articolul 51, alin. (1) literele e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) asigura functionarea in conditii de siguranta a tuturor instalatiilor sub presiune, a instalatiilor de ridicat, grupurilor electrogene si centralelor termice aferente imobilelor aflate in administrarea Institutului;
. . . . . . . . . .
j) asigura supravegherea starii tehnice a cladirilor aflate in administrarea Institutului, comportarii in timp a acestora, precum si implementarea tuturor masurilor specifice calitatii in constructii;".
20. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament."
21. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
22. Anexele nr. 3, 4 si 5 se abroga.

Articolul II

Afişează Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul nr. 60/2019    Ordinul 60/2013    MAI    Institutul de Studii pentru Ordine Publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.