Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       69023 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Open-end fund) Schema complexa de organism de plasament colectiv in instrumente financiare transferabile si alte tipuri de active financiare.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I
DISPOZITII GENERALEArt. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare.

(2) Prezenta lege se aplica activitatilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei.

(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul sau.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor pietei monetare, care sunt reglementate de Banca Nationala a Romaniei, si titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, daca emitentul alege pentru tranzactionarea acestora o alta piata decat cea reglementata, definita conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul administrarii datoriei publice in care sunt implicate Banca Nationala a Romaniei, bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre cu functii similare acestora, Ministerul Finantelor Publice, precum si alte entitati publice.

Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz;

2. compensarea - inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata;

3. cont comun de investitii - investitie realizata in contul a doua sau mai multor persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate;

4. emitent - entitatea cu sau fara personalitate juridica ce a emis, emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare;

5. entitati reglementate - persoanele fizice si juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre C.N.V.M.;

6. filiala - societate comerciala in cadrul careia exista un asociat sau un actionar aflat intr-una dintre situatiile prevazute la pct. 27;

7. fond de investitii - organism de plasament colectiv fara personalitate juridica;

8. fond deschis de investitii - organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue;

9. grup - reprezinta un ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual;

10. institutie de credit - entitate definita conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. instrumente financiare inseamna:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;

e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;

g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;

h) instrumente financiare derivate pe marfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementari ale C.N.V.M.;

13. instrumente ale pietei monetare - instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare;

14. intermediari - societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare de natura celor prevazute la art. 5;

15. investitor calificat:

a) entitati autorizate sa opereze pe piete financiare, precum institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate si reglementate, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, societatile de administrare a investitiilor, fondurile de pensii, precum si alte entitati ce nu sunt autorizate ori reglementate si al caror unic obiect de activitate este investitia in valori mobiliare;

b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii de credit centrale, organisme internationale si regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare;

c) entitati legale care indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii:

1. numar mediu de angajati pe perioada unui exercitiu financiar mai mare de 250;

2. active totale in valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuala neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoasterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate ca investitori calificati, daca aceste persoane indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice