Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65652 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Open-end fund) Schema complexa de organism de plasament colectiv in instrumente financiare transferabile si alte tipuri de active financiare.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.

1. investitorul a efectuat tranzactii de o marime semnificativa pe o piata reglementata cu o frecventa medie de cel putin 10 tranzactii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depaseste 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucreaza in sectorul financiar cel putin de un an, avand o pozitie care necesita cunostinte privind investitiile in valori mobiliare;

e) anumite societati mici si mijlocii, subiect al recunoasterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societati mici si mijlocii cu sediul in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate investitori calificati. In intelesul prezentei legi, societati mici si mijlocii sunt acele societati comerciale care, in conformitate cu ultimele situatii financiare raportate, nu indeplinesc doua din cele trei criterii prevazute la lit. c);

16. legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

a) participare, care inseamna detinerea in mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati comerciale;

b) control, care inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate comerciala; orice filiala a unei filiale va fi considerata o filiala a societatii-mama, care este in fapt entitatea care controleaza aceste filiale; se considera legatura stransa si situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control;

17. ofertant sau persoana care initiaza o oferta - persoana juridica sau fizica ce ofera valori mobiliare publicului sau se ofera sa cumpere valori mobiliare;

18. oferta publica de valori mobiliare - inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

19. oferta publica de preluare - oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale;

20. organisme de plasament colectiv - entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si reglementarile C.N.V.M.;

21. persoana - orice persoana fizica sau juridica;

22. persoane implicate:

a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun;

b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control;

c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control;

d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la lit. a) - c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent;

23. persoane care actioneaza in mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;

c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele;

d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri;

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectiva prevazuta de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare sau de legislatia straina, care urmareste fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, daca aceasta masura implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau platilor;

25. programul de oferta - un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital;

26. sistem alternativ de tranzactionare - un sistem care pune in prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit si sistem multilateral de tranzactionare;

27. societate-mama - persoana juridica, actionar sau asociat al unei societati comerciale care se afla in una din urmatoarele situatii:

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in societatea respectiva;

c) poate exercita o influenta semnificativa asupra entitatii la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entitati;

d) este actionar sau asociat al unei entitati si:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei in ultimele doua exercitii financiare, sau

2. controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot;

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;

29. stat membru de origine:

a) statul membru in care este situat sediul social al societatii care presteaza servicii de investitii financiare sau de administrare de investitii; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela in care este situat sediul central;

b) statul membru in care este situat sediul social al societatii care administreaza un sistem de tranzactionare; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central;

c) statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investitii isi are sediul social, precum si statul membru in care se afla sediul social al societatii de investitii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investitii;

30. stat membru gazda:

a) statul membru in care o societate de servicii de investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea;

b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

31. sucursala - structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiintate in Romania de catre o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala;

32. titluri de participare - unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de constituire al acestora;

33. valori mobiliare:

a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital;

b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital;

c) orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata;

34. titluri de capital - actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o entitate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent;

35. titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

36. valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin doua transe distincte pe o perioada de 12 luni.

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice