Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 115/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018

Legea nr. 115/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018

  Publicat: 22 Jun 2019       399 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 115/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 506 din 21.06.2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articolul I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2019, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul unic, inainte de punctul 1 se introduc doua noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
AA«l) ferma de reproductie bunici - ferma de reproductie care detine doar animale de reproductie de rasa pura asa cum sunt acestea definite la lit. b).AA»
- La articolul 4 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
AA«a) persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice autorizate, denumite in continuare PFA, si/sau intreprinderilor familiale, denumite in continuare IF, si/sau intreprinderilor individuale, denumite in continuare II, care detin exploatatii cu aviz/inregistrate/autorizate sanitar-veterinar, pana la data inregistrarii in program, si care desfasoara activitati de reproductie sau reproductie, crestere si ingrasare ori numai ingrasare;
b) persoanelor juridice si/sau PFA si/sau IF si/sau II care desfasoara activitati de reproductie sau reproductie, crestere si ingrasare si detin exploatatii de reproductie aflate in conservare la data inregistrarii in program;AA»".
2. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 5, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
AA«c) ferme de reproductie bunici cu o capacitate cuprinsa intre 400 si 1.200 de locuri de cazare, care sa nu depaseasca cu mai mult de 10% necesarul anual de scrofite de inlocuire al fermei beneficiare. Accesarea programului pentru realizarea fermelor de reproductie bunici se poate face doar de catre beneficiarii care detin ferme de reproductie suine;
d) ferme de reproductie bunici cu o capacitate de minimum 20 de capete pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon .AA»"
3. La articolul unic punctul 9, alineatul (3) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa verificare, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti aproba suma necesara realizarii investitiei."
4. La articolul unic punctul 10, alineatele (4) si (5) ale articolului 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru realizarea investitiilor finantate prin Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie se poate acorda sprijin in patru transe egale, incepand cu data incheierii contractului de finantare .
(5) Acordarea transelor se realizeaza prin virarea sumelor intr-un cont disponibil din care pot fi efectuate doar doua tipuri de operatiuni:
a) plati reprezentand contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrarilor efectuate/livrate, doar dupa receptia bunurilor, serviciilor, lucrarilor, dovedite cu documente care atesta obligatia de plata;
b) instrumente de garantare a platii, la dispozitia furnizorului de bunuri, servicii sau lucrari, respectiv scrisori de garantie bancara pentru actiunile realizate pe plan intern si acreditive in cazul furnizorilor externi de bunuri si servicii ."
5. La articolul unic, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu urmatorul cuprins:
"101. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
AA«(6) Pentru acordarea transelor urmatoare, beneficiarul trebuie sa faca dovada ca a efectuat platile prevazute la alin. (5) lit. a) si/sau sa prezinte dovada emiterii documentelor prevazute la alin. (5) lit. b).
(7) Stingerea obligatiilor intre furnizori si beneficiar pentru operatiunile prevazute la alin. (5) lit. a) se face prin inchiderea documentelor bancare mentionate, beneficiarul programului avand obligatia sa prezinte documentele justificative inainte de acordarea celei de-a patra transe.
(8) Procedura privind modul de derulare si decontare a transelor se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.AA»"
6. La articolul unic, punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"11. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AA«Art. 13. -
(1) Pentru incheierea contractului de finantare, beneficiarii trebuie sa depuna urmatoarele documente aferente investitiei:
a) autorizatia de constructie, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. b) care trebuie sa faca dovada proprietatii pentru exploatatia aflata in conservare;
b) studiu geotehnic;
c) aviz sanitar-veterinar;
d) aviz de mediu;
e) aviz emis de directia de sanatate publica judeteana;
f) declaratie pe propria raspundere ca nu au accesat sprijin simultan prin PNDR 2014-2020 pentru aceleasi masuri reglementate de prezenta lege, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
g) devizul de lucrari estimate.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b) fermele de reproductie bunici prevazute la art. 5 lit. d).AA»"
7. La articolul unic, punctul 12 se abroga.
8. La articolul unic, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"13. La articolul 14, alineatul (1) se abroga."
9. La articolul unic, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
"131. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AA«(3) In termen de 3 zile de la incasarea transei prevazute la art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marcheaza investitia cu o placa indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime si 200 cm latime, confectionata din material rezistent, amplasata intr-un loc in care este usor vizibila, pe care se inscriptioneaza "Investitie beneficiara a AA«Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductieAA», conform cererii numarul . . . . . . . . . ., de la Directia pentru Agricultura a Judetului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucuresti".AA»"
10. La articolul unic punctul 14, alineatul (1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. -
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii documentelor prevazute la art. 12, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia cu sumele necesare pentru plata transelor prevazute la art. 12 alin. (4), cu incadrarea in nivelul ajutorului prevazut la art. 8 alin. (1) si (2), al carei model este prevazut in anexa nr. 5."
11. La articolul unic punctul 16, alineatul (2) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valoarea totala a ajutorului de stat reprezinta echivalentul in lei al sumei de 359,1 milioane euro si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale."


Articolul II
Prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 115/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 1/2019    Legea 115/2019.Legea 195/2018    Programul de sustinere a crescatorilor de suine

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.