Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG nr. 44/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

OUG nr. 44/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

  Publicat: 26 Jun 2019       418 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 509 din 24.06.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) alte sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodarii particulare, autorizate in acest sens, organizate si exploatate de catre producatorii de EEE, potrivit art. 10 alin. (1)."
2. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 9-11, pentru DEEE care, in urma unei contaminari, prezinta riscuri pentru sanatatea si siguranta personalului, operatorii economici pot refuza preluarea, pe baza de proces-verbal pus la dispozitie, la cerere, reprezentantilor Garzii Nationale de Mediu.
(2) Detinatorul de DEEE are obligatia de a preda DEEE prevazute la alin. (1) in vederea eliminarii in conformitate cu art. 19 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
3. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) Toti operatorii economici care colecteaza DEEE se asigura ca toate DEEE colectate separat sunt supuse tratarii corespunzatoare.
(2) Tratarea corespunzatoare, exceptand pregatirea pentru reutilizare, si operatiunile de valorificare sau reciclare, desfasurate de operatorii economici autorizati, trebuie sa cuprinda cel putin inlaturarea tuturor lichidelor si o tratare selectiva a materiilor si componentelor DEEE in conformitate cu anexa nr. 7."
4. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Producatorii sau partile terte care actioneaza in numele acestora sunt obligati sa instituie sisteme care sa permita valorificarea DEEE, utilizand cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Atingerea obiectivelor prevazute in anexa nr. 9 se calculeaza pentru fiecare categorie ca raport procentual dintre masa fractiilor provenite din tratarea DEEE intrate in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare, dupa tratarea corespunzatoare prevazuta la art. 20 alin. (2) in ceea ce priveste valorificarea sau reciclarea, si masa tuturor DEEE colectate separat, din categoria respectiva."
6. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 321
Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora elaboreaza mecanisme adecvate sau proceduri de rambursare pentru rambursarea contributiilor catre producatori atunci cand EEE sunt transferate in scopul introducerii pe piata in afara teritoriului Romaniei, pe care le aduc la cunostinta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."
7. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Producatorii de EEE pun aceste informatii la dispozitia unitatilor specializate de reutilizare si a instalatiilor de tratare si de reciclare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv, dar fara a se limita la dispozitivele de stocare electronica a datelor sau serviciile online."
8. La articolul 38, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului colecteaza anual informatii sub forma de date si estimari motivate cu privire la cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata, DEEE colectate prin orice modalitate, pregatite pentru reutilizare, reciclate si valorificate in Romania, precum si cu privire la masa DEEE colectate separat si exportate."
9. La anexa nr. 5, literele o) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"o) dispozitiv medical - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 si, respectiv, pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile ulterioare;
p) dispozitiv medical de diagnostic in vitro - EEE definite la art. 2 pct. 2 si, respectiv, pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare;".
10. La anexa nr. 9, partea 3, in partea introductiva, sintagma "anexa nr. 5" se inlocuieste cu "anexa nr. 2".


Articolul II
Mecanismele adecvate/Procedurile de rambursare prevazute la art. 321 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice se aduc la cunostinta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala art. 3 alin. (1) lit. (m) si (n), art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. (d) si (e), art. 8 alin. (1) si (3), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (5), art. 15 alin. (1) teza finala, art. 16 alin. (4) si partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.Afişează OUG nr. 44/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 44/2019    OUG 5/2015    Echipamente electrice si electronice    Deseuri electronice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.