Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 427/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

Hotararea nr. 427/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

  Publicat: 28 Jun 2019       1466 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 532 din 28.06.2019

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Confirmare intr-o anumita functie
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,

Articolul I
Hotararea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Institutul National al Patrimoniului, reorganizat potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2016, denumit in continuare Institutul, este institutie publica de cultura de importanta nationala, cu personalitate juridica, cu activitate in domeniul protejarii, restaurarii, cercetarii si promovarii patrimoniului cultural, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat .
(2) Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 16, sectorul 4."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
Institutul are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza fondurile destinate cercetarii, expertizarii, proiectarii si executarii lucrarilor de consolidare-restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 86/2019;
b) propune spre aprobare Ministerului Culturii si Identitatii Nationale programe si proiecte de restaurare a monumentelor istorice si asigura gestionarea acestora, potrivit legii;
c) fundamenteaza, in conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si aprobate prin hotarare a Guvernului, necesarul de credite; stabileste prioritatile si evalueaza documentatiile prezentate de persoanele de drept privat in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda legala, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;
d) gestioneaza, prin acordarea de credite in conformitate cu prevederile lit. a), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati din dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;
e) gestioneaza sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice in conditiile legii, respectiv pentru finantarea elaborarii de reglementari tehnico-economice, de norme si metodologii privind elaborarea de documentatii specifice, executarii de lucrari, realizarii de achizitii, contractarii si decontarii de lucrari privind monumentele istorice sau pentru finantarea unor amenajari in vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuita, precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale;
f) elaboreaza, potrivit strategiei Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, si supune spre aprobare acestuia Programul national de restaurare a monumentelor istorice si asigura atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrarilor de restaurare, conservare, protectie si punere in valoare a obiectivelor cuprinse in acesta, potrivit legii;
g) verifica si propune spre avizare, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile contractate;
h) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale in domeniul organizarii activitatii de protejare a monumentelor istorice;
i) elaboreaza reglementarile privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrarilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrarilor;
j) propune Ministerului Culturii si Identitatii Nationale initierea de acte normative in domeniul protejarii monumentelor istorice;
k) organizeaza, independent sau in colaborare cu Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala sau alte institutii de specialitate, activitati de educatie si formare si programe de educatie permanenta in domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil, imaterial si digital, in conditiile legii;
l) asigura fundamentarea stiintifica a deciziilor si a avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, interventiile asupra acestora, precum si in zonele lor de protectie;
m) elaboreaza dosarele pentru monumentele istorice pe care Romania ar urma sa le propuna pentru a fi incluse in Lista patrimoniului mondial al UNESCO, aflate pe Lista tentativa/indicativa a UNESCO, in baza aprobarii prealabile a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale;
n) elaboreaza si actualizeaza periodic Lista monumentelor istorice din Romania;
o) identifica bunurile imobile susceptibile a fi clasate in Lista monumentelor istorice;
p) administreaza fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca, care sunt proprietatea publica a statului roman;
q) gestioneaza Registrul specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, precum si procedurile de atestare si inscriere in acesta, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si identitatii nationale, cu respectarea legislatiei specifice protectiei datelor cu caracter personal;
r) elaboreaza normele si metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si identitatii nationale;
s) initiaza si deruleaza proiecte si programe privind activitati de cercetare, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice;
s) gestioneaza, in conditiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborarii normelor si metodologiilor pentru monumente istorice;
t) colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si cu institutii de specialitate in activitatea de inventariere si de cadastru a monumentelor istorice;
t) poate declansa procedura de clasare a bunurilor imobile si a bunurilor imobile aflate in pericol si poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si identitatii nationale;
u) elaboreaza proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum si a zonelor de protectie a acestora si propune in acest sens colaborarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale cu ministerele si autoritatile de resort;
v) realizeaza si pune in valoare, in interes public, baze nationale de date, registre si depozite, inclusiv digitale, pentru patrimoniul cultural imobil, mobil, imaterial si digital si resursele informationale asociate, care cuprind: vocabulare controlate, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date, imagini, inregistrari video si audio, harti si alte informatii. Acestea includ: baza nationala de date a inventarului patrimoniului cultural national mobil si a patrimoniului clasat, baza nationala de date a Repertoriului arheologic national - RAN si sistemul informational geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetarilor arheologice - ACERA, baza nationala de date a arhitecturii vernaculare din muzeele in aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, disparute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv national al cartii vechi, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice si biblioteca digitala a patrimoniului cultural, baza de date a specialistilor si Registrul expertilor in domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor si colectiilor si altele;
w) centralizeaza si proceseaza datele primite de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, de la operatorii culturali si din alte surse, asigura evidenta informatizata, administrarea documentelor si fisierelor destinate actualizarii bazelor de date, arhivarea acestora si publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
x) gestioneaza baza de date geospatiale a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale cu privire la monumente istorice si la situri arheologice, necesare punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata; elaboreaza si finanteaza proiecte pentru realizarea bazei de date geospatiale;
y) cerceteaza si pune in valoare informatiile cuprinse in bazele de date si din alte surse; acorda asistenta de specialitate privind valorificarea documentar-stiintifica a informatiei si publica repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dictionare, facsimile digitale si altele;
z) colaboreaza cu Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala la completarea bazelor de date aferente si la documentarea Contului Satelit Cultura;
aa) indeplineste functia de agregator national in procesul de implementare a Programului national pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a Romaniei - componenta a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurand interfata dintre furnizorii de continut, respectiv institutii publice sau alte organizatii detinatoare de resurse culturale, si serviciile tehnice care gestioneaza programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetica si arhivarea documentelor;
bb) elaboreaza norme, standarde, instrumente de evidenta, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale si realizeaza studii, cercetari, analize, monitorizari, programe si proiecte in domeniul patrimoniului cultural;
cc) ofera asistenta tehnica si de specialitate institutiilor culturale, intretine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum si alte sisteme informatice si aplicatii utilizate de catre operatorii culturali;
dd) intretine si dezvolta site-ul web al patrimoniului cultural din Romania E-patrimoniu.ro, portalul national Culturalia.ro, alte site-uri web tematice si portaluri de interes national, participa la retele europene si internationale de date;
ee) administreaza bazele de date, arhivele de documente si imagini pe suport clasic si digital, precum si fototeca istorica a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publica a statului roman;
ff) reprezinta Ministerul Culturii si Identitatii Nationale in Sistemul integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale, in alte retele, parteneriate, comisii interministeriale si proiecte nationale si internationale legate de noile tehnologii informatice si de comunicare in domeniul cultural;
gg) stocheaza inventarele privind bunurile culturale mobile clasate si documentele care au stat la baza operatiunilor de clasare;
hh) editeaza Revista Monumentelor Istorice si Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport, si comercializeaza materialele privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
ii) organizeaza si participa la manifestari stiintifice, nationale si internationale in domeniul patrimoniului cultural;
jj) formuleaza propuneri cu privire la procedurile si dosarele de candidatura pentru actiunea Uniunii Europene intitulata A«Marca Patrimoniului EuropeanA»;
kk) pune in aplicare Strategia nationala stabilita si aprobata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale privind Lista patrimoniului mondial al UNESCO;
ll) asigura sprijinul stiintific al activitatii de gestiune si monitorizare a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial al UNESCO si in Inventarul bunurilor din patrimoniul cultural si natural susceptibile de a fi inscrise in Lista patrimoniului mondial al UNESCO, denumit in continuare Lista indicativa, precum si a zonelor de protectie ale acestora;

Afişează Hotararea nr. 427/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 593/2011    OUG 72/2013    Legea 211/2016    Ministerul Culturii si Identitatii Nationale    Institutul National al Patrimoniului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.