Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

  Publicat: 19 Jul 2019       2767 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 637/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 592 din 18.07.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Articolul I

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 637/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutul national functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortizari si organizeaza si conduce contabilitatea in regim economic potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament-cadru."
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutul national contribuie, in principal, la elaborarea strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala de cercetare-dezvoltare-inovare, constituie baze de competenta stiintifica si tehnologica, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si tehnica ."
3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si de productie si se inregistreaza la registrul comertului ca institut national de cercetare-dezvoltare."
4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) Patrimoniul institutului national se stabileste prin hotararea de infiintare a acestuia, pe baza raportarilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situatiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, dupa caz."
5. La articolul 4, alineatele (3) si (5) se abroga.
6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 41
(1) Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii unui contract de cercetare-dezvoltare ori inovare finantat partial sau integral din fonduri publice apartin, dupa caz, contractorilor care executa in mod direct activitatile prevazute in contractul de finantare si/sau angajatilor acestora, conform contractelor de finantare si legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriala si drepturile de autor. In cazul executiei de catre mai multi contractori, repartizarea intre contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit in scris.
(2) Rezultatele cercetarilor prevazute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare- dezvoltare, institutul national poate infiinta societati sau poate dobandi actiuni sau parti sociale in cadrul unor societati, conform legii, cu acordul consiliului de administratie si al consiliului stiintific ale institutului national."
7. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii de infiintare a acestuia, si cuprinde, pe langa structura organizatorica prevazuta la alin. (1), si urmatoarele compartimente: inovare si transfer tehnologic, marketing, juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit public intern, achizitii, relatii publice si mass-media."
8. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;
b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;
c) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare- dezvoltare;
d) un reprezentant al organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national, dupa caz;
e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
f) un reprezentant al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
9. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Din categoria specialistilor pot face parte si reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, dupa caz, ai organului administratiei publice centrale de specialitate in domeniul specific de activitate al institutului national."
10. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 91
(1) Mandatul de reprezentare se aproba de catre conducatorul organului administratiei publice centrale de specialitate reprezentat in consiliul de administratie, daca este cazul .
(2) Ministerele ai caror reprezentanti fac parte in mod obligatoriu din consiliul de administratie au obligatia de a transmite organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national, cu minimum o luna inainte de expirarea mandatului consiliului de administratie, nominalizarea reprezentantilor sai.
(3) In situatia in care membrii consiliului de administratie isi pierd calitatea de angajati ai institutiilor de la care provin, raportul de serviciu sau de munca se suspenda sau se modifica, mandatul acestora inceteaza de drept ."
11. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp angajatori sau asociati la alte unitati cu acelasi profil sau cu care institutul national se afla in relatii comerciale directe."
12. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care pe parcursul derularii mandatului de membru in consiliul de administratie se constata una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (3) si (4), membrul consiliului de administratie este revocat.
(6) In cazul in care presedintele consiliului stiintific se afla in situatia prevazuta la alin. (5), acesta este inlocuit in consiliul de administratie de vicepresedinte, pana la alegerea unui nou presedinte al consiliului stiintific, pentru o perioada de cel mult doua luni."
13. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) analizeaza si avizeaza situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului administratiei publice centrale coordonator si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institutul national in anul precedent;".
14. La articolul 11 alineatul (1), litera j) se abroga.
15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
(1) Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
(2) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat de conducatorul organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national.
(3) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie al institutelor nationale de cercetare- dezvoltare se aproba prin act administrativ al conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
16. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 481/2019    HG 637/2003    Regulament-cadru    Institute nationale de cercetare-dezvoltare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.