Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

  Publicat: 19 Jul 2019       2190 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 637/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 592 din 18.07.2019

Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Adjudeca = a adjudeca; adjudecare Operatiune prin care bunul scos la licitatie este atribuit prin hotarare judecatoreasca persoanei care a licitat cel mai mult
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.

"Articolul 17
(1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si raspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului national."
17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) In ultima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national programul de activitate pentru anul urmator.
(2) In primul trimestru al fiecarui an, conducerea institutului national prezinta organului administratiei publice centrale coordonator urmatoarele situatii pentru anul precedent:
a) raport anual de activitate al institutului national;
b) raport anual de activitate al consiliului de administratie;
c) raport anual de activitate al directorului general, din care sa reiasa indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta manageriala."
18. La articolul 25, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; aproba salariile rezultate din negocierea directa;".
19. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
(1) Institutul national intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si situatiile financiare conform reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivel de institut national se realizeaza cu incadrarea in structura bugetului de venituri si cheltuieli aprobat."
20. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national si se aproba prin ordin al conducatorului acestui organ, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale."
21. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 291
In cazul in care institutul national realizeaza si activitati comerciale si de productie, evidenta contabila a acestor activitati se va realiza in mod distinct fata de activitatile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obtinerea de profit, astfel incat sa fie asigurata identificarea clara pentru fiecare dintre cele doua tipuri de activitati a veniturilor si cheltuielilor aferente si sa se elimine orice posibilitate de subventionare incrucisata."
22. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
(1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuala, conform reglementarilor legale si prevederilor contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii."
23. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Acordarea drepturilor de natura salariala prevazute in contractul colectiv de munca al institutului national se face pe baza evaluarii individuale anuale a performantelor personalului si cu incadrarea stricta in resursele financiare alocate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli ."
24. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueaza cu aprobarea conducatorului organului administratiei publice centrale coordonator al institutului national."
25. La articolul 33, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organul administratiei publice centrale coordonator al institutului national va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea, respectandu-se prevederile legale in vigoare.
(3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) se adjudeca potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare."
26. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 34
(1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului national se efectueaza prin conturi deschise la institutii de credit cu sediul in Romania si prin unitati de trezorerie."
27. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti de drept comun."
28. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 38
Institutul national se acrediteaza/reacrediteaza la un interval de maximum 5 ani, in conformitate cu actele normative in vigoare."
29. In tot cuprinsul regulamentului-cadru, sintagma "minister coordonator" se inlocuieste cu sintagma "organ al administratiei publice centrale coordonator".

Articolul II

Afişează Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 481/2019    HG 637/2003    Regulament-cadru    Institute nationale de cercetare-dezvoltare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.