Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       2430 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

Reprezinta forma raspunderii sociale stabilita de stat, in urma incalcarii normelor de drept printr-un fapt ilicit si care determina suportarea consecintelor corespunzatoare de catre cel vinovat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

c) colaboreaza cu alte servicii in vederea realizarii obiectivelor propuse si pentru indeplinirea atributiilor specifice;
d) avizeaza si semneaza acte cu caracter juridic;
e) apara drepturile si interesele legitime ale Agentiei, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de catre conducerea executiva a acestuia;
f) colaboreaza, in materie juridica, cu celelalte institutii publice;
g) avizeaza legalitatea masurilor care urmeaza sa fie luate de administratia Agentiei in desfasurarea activitatii acesteia, precum si a oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a Agentiei;
h) elaboreaza sau avizeaza, dupa caz, contracte, conventii si alte acte de aceeasi natura care angajeaza raspunderea juridica a Agentiei;
i) raspunde de aducerea la cunostinta a prevederilor legale prin acte normative care sunt incidente activitatii Agentiei;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Articolul 32
Prin componenta sa de achizitii publice, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor identificate la nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri;
b) elaboreaza documentatia de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, documentatia de concurs, in colaborare cu serviciile sau compartimentele care releva necesitatea si oportunitatea achizitiei, in functie de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire;
c) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) propune componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit;
e) elaboreaza notele justificative in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat licitatia deschisa sau cea restransa, cu aprobarea directorului general;
f) asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice;
g) asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor-verbale si a hotararilor de licitatii, prin incheierea contractelor de achizitie publica;
h) colaboreaza cu serviciile si compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire si pentru urmarirea contractelor incheiate;
i) urmareste si asigura respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurilor privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatie si a securitatii acestora;
j) asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei, document cu caracter public;
k) opereaza modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor, cand situatia o impune, cu aprobarea conducatorului institutiei si avizul compartimentului financiar- contabil;
l) asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare;
m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Articolul 33
In domeniul protectiei informatiilor clasificate, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si supune aprobarii directorului general normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
d) asigura relationarea cu institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
f) consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
g) informeaza conducerea institutiei despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
h) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
i) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
j) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
k) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
l) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de Agentie, pe clase si niveluri de secretizare;
m) prezinta directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
n) efectueaza, cu aprobarea conducerii institutiei, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Articolul 34
Secretariatul Agentiei este asigurat de o persoana din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic, care are ca atributii principale:
a) derularea operatiunilor tehnice privind primirea, evidenta, repartizarea, urmarirea solutionarii, multiplicarea, manipularea, selectionarea documentelor adresate directorului general, directorului general adjunct, sefilor de serviciu sau expediate de catre acestia altor structuri/organizatii, precum si clasarea, arhivarea, inventarierea, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea acestora, dupa caz;
b) organizarea agendei directorului general si a directorului general adjunct;
c) activitati de relatii cu publicul;
d) activitati de informare-documentare;
e) gestionarea arhivei proprii neclasificate a Agentiei;
f) organizarea si desfasurarea unor activitati de protocol intern la nivelul Agentiei;
g) asigurarea secretariatului sedintelor din cadrul Agentiei;
h) implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate detinute/gestionate de personalul Agentiei;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro