Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

  Publicat: 03 Sep 2019       724 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 723 din 03.09.2019.

Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

"o) ma oblig sa nu instrainez si sa nu grevez cu sarcini, altele decat ipoteca imobiliara, imobilul pe care este implementat proiectul, catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, pana la semnarea si pe perioada de valabilitate a contractului de finantare ."
29. La anexa nr. 3 la ghid, la "Declaratie pe propria raspundere a coproprietarilor, daca este cazul", dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 sa se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este data prezenta declaratie ."
30. La anexa nr. 4 la ghid, "Contract de finantare nerambursabila", punctele 3 si 4 de la articolul 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. Data emiterii certificatului de racordare reprezinta data finalizarii proiectului.
4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizarii proiectului."
31. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.1, dupa subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu urmatorul cuprins:
"6. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea;".
32. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5.2. Obligatiile beneficiarului final pe parcursul monitorizarii proiectului:
1. sa utilizeze si sa conserve bunurile achizitionate in baza acestui contract cu diligentele unui bun proprietar si sa le mentina in functiune pe o perioada de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
2. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea si a celor de la art. 31 alin. (2) din ghid;
3. sa nu delocalizeze investitia finantata prin prezentul contract in afara regiunii de dezvoltare regionala in cadrul careia a fost prevazuta initial implementarea proiectului;
4. sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor referitoare la energia electrica produsa si, dupa caz, livrata in reteaua nationala de distributie a energiei electrice."
33. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. sa notifice AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in ceea ce priveste imobilul pe care se implementeaza proiectul sau cu privire la informatiile furnizate AFM in vederea obtinerii finantarii;".
34. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, dupa subpunctul 4 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5-9, cu urmatorul cuprins:
"5. sa nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementeaza proiectul, cu exceptia ipotecii imobiliare, in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice;
6. sa nu instraineze imobilul pe care este implementat proiectul catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, sub sanctiunea restituirii catre Autoritate a finantarii acordate;
7. sa nu afecteze investitia finantata si functionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementeaza proiectul;
8. sa returneze finantarea catre AFM, in situatia in care AMPOR declara neeligibile cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, iar in sarcina beneficiarului final se retine culpa acestuia;
9. sa returneze finantarea catre AFM, in situatia in care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementeaza proiectul, in cazul de executare silita."
35. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5.4. In situatia in care succesorii in drepturi sau tertii dobanditori persoane fizice nu preiau obligatiile asumate prin prezentul contract, succesorii in drepturi/beneficiarul final este obligat sa restituie AFM sumele finantate."
36. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 7
Cazuri de culpa
1. Nerespectarea de catre beneficiarul final a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale beneficiarului final:
a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta in contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie in legatura cu proiectul, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
3. AFM va notifica beneficiarul final in situatia constatarii unui caz de culpa si, in cazul in care deficientele mentionate in notificare nu sunt inlaturate in maximum 30 de zile de la data notificarii, AFM are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si, daca au fost efectuate plati, sa recupereze sumele virate catre beneficiarul final, in conditiile Codului de procedura fiscala/Codului de procedura civila, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5, pct. 5.2 subpct. 1 si 4, pct. 5.3 subpct. 1-4 si 7.
4. AFM are dreptul sa rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate catre beneficiarul final, fara acordarea termenului de 30 de zile pentru inlaturarea deficientelor si fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile, in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, pct. 5.2 subpct. 2 si 3, pct. 5.3 subpct. 5, 6, 8 si 9."
37. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 9, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. Cazul fortuit nu exonereaza de raspundere partea care il invoca, in situatia nerespectarii obligatiilor prevazute in Ghidul de finantare si in prezentul contract ."
38. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14
Dispozitii finale
1. Prezentul contract, care poarta semnatura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicatia informatica in 2 (doua) exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
2. Prezentul contract a fost semnat de catre beneficiarul final la data de . . . . . . . . . ., la sediul instalatorului validat.
3. Data semnarii prezentului contract de catre beneficiarul final reprezinta data intrarii in vigoare a acestuia."
39. Dupa anexa nr. 3 la ghid se introduce o noua anexa, anexa nr. 31, avand continutul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 856/2019    Ghid de finantare    Panouri fotovoltaice    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.