Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

  Publicat: 10 Sep 2019       1509 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, din 30.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019.

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act adoptat de organele de stat,
Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Serviciu care are sarcina de a inspecta activitatea unor unitati subordonate; localul in care functioneaza un asemenea serviciu.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.

Articolul 11
(1) Conducerea unitatii de invatamant raspunde de fundamentarea si elaborarea proiectului planului de scolarizare la nivelul unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
(2) In proiectul planului de scolarizare se propun doar clase pentru nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesionala/programul de studii/forma de invatamant pentru care unitatea de invatamant are, prin ordin de ministru, autorizare de functionare provizorie/acreditare. De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in fundamentarea proiectului planului de scolarizare se va tine cont inclusiv de locatie si capacitatea institutionala.
(3) Proiectul planului de scolarizare este dezbatut in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza unei analize a nivelurilor educationale propuse, structurate pe filiere, profiluri, specializari, domenii si calificari profesionale.
(4) Proiectul planului de scolarizare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa care se inainteaza inspectoratului scolar spre analiza .
(5) Prin exceptie de la alin. (3) si (4), pentru unitatile de invatamant nou-infiintate sau constituite in cadrul procesului de reorganizare, proiectul planului de scolarizare se realizeaza de catre inspectoratul scolar.

Articolul 12
(1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizeaza propunerile transmise de unitatea de invatamant, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul planului de scolarizare la nivel judetean, pe care il inainteaza spre aprobare la Ministerul Educatiei Nationale.
(2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale nu transmit propuneri privind organizarea retelei scolare din raza lor de competenta sau nu intreprind demersurile necesare privind organizarea retelei scolare, in acord cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie al inspectoratului scolar va fundamenta proiectul planului de scolarizare, pentru unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie, pe baza actului administrativ (hotararea consiliului local, hotarare judecatoreasca etc.) valabil la momentul respectiv.
(3) Unitatile de invatamant sunt informate in scris daca la nivelul consiliului de administratie al inspectoratului scolar au fost operate modificari in proiectul planului de scolarizare propus.
(4) Datele referitoare la proiectul planului de scolarizare pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2020-2021 se incarca integral in aplicatia informatica dedicata - Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR).
(5) Pe baza precizarilor transmise de Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratul scolar inainteaza proiectul planului de scolarizare separat pentru fiecare tip de invatamant (de stat si particular).

Articolul 13
Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera tehnologica) si postliceal contine, in mod obligatoriu, avizul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) si al coordonatorului regional al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT).

Articolul 14
Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de scolarizare, precum si defalcarea acestuia in profil teritorial pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializari, domenii, calificari profesionale si forme de invatamant, precum si de exactitatea datelor transmise raspund inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti care au atributii privind reteaua scolara.

Articolul 15
Ministerul Educatiei Nationale analizeaza proiectul planului de scolarizare inaintat de fiecare inspectorat scolar, pe niveluri si forme de invatamant, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat .

Articolul 16
Cifrele de scolarizare aprobate prin hotarare a Guvernului au caracter maximal. Ministerul Educatiei Nationale repartizeaza global fiecarui inspectorat scolar, pe niveluri de invatamant si pe forme de organizare, cifrele de scolarizare.

Articolul 17
In termen de 10 zile de la primirea acestora de la Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare aproba si repartizeaza fiecarei unitati de invatamant cifrele de scolarizare defalcate pe niveluri de invatamant, limba de predare, filiere, profiluri, domenii ale pregatirii de baza, specializari si calificari profesionale autorizate/acreditate, prin ordin de ministru, numar de formatiuni de studiu.

Articolul 18
(1) La aprobarea numarului de posturi pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul fiecarui judet in parte/municipiului Bucuresti, comunicat inspectoratelor scolare, Ministerul Educatiei Nationale tine seama de modificarile determinate in structura numarului de posturi, de planurile-cadru in vigoare, precum si de necesitatea asigurarii serviciilor de sprijin educational prevazute de lege.
(2) Adresa de inaintare a proiectului planului de scolarizare de catre inspectoratele scolare la Ministerul Educatiei Nationale are urmatorul continut: "Prezentul proiect al planului de scolarizare pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 a fost intocmit cu incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat inspectoratului scolar de catre Ministerul Educatiei Nationale. Inspectoratul scolar a luat toate masurile cu privire la incadrarea unitatilor de invatamant in bugetul calculat pe baza legislatiei in vigoare."

CAPITOLUL II
Evidenta efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate

Articolul 19
(1) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar particular:
a) intocmesc proiectul planului de scolarizare pe fiecare nivel de invatamant, mentionand distinct numarul de copii/elevi pe fiecare nivel de invatamant/limba de predare/filiera/profil/specializare/calificare profesionala/domeniu al pregatirii de baza/domeniu pentru fiecare program de studii/pentru fiecare forma de invatamant/pentru fiecare locatie autorizat(a)/acreditat(a) prin ordin de ministru;
b) transmit inspectoratelor scolare proiectele planurilor de scolarizare stabilite la nivelul unitatii de invatamant respective, pe niveluri de invatamant/limba de predare/filiere/profiluri/specializari/calificari profesionale/domenii ale pregatirii de baza/domenii;
c) inainteaza inspectoratului scolar, separat, prin proiectul planului de scolarizare, datele referitoare la nivelurile de invatamant/specializarile/calificarile profesionale acreditate, care vor fi scolarizate in anul scolar 2020-2021 in unitatea de invatamant, in vederea asigurarii finantarii de la bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.
(2) Inspectoratele scolare verifica si aproba proiectele planurilor de scolarizare propuse de catre unitatile de invatamant particular in raport cu capacitatea de scolarizare a unitatii de invatamant, validand numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru elevii si prescolarii cu varsta peste 3 ani din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, din unitatea de invatamant.
(3) Inspectoratele scolare transmit centralizat proiectul planului de scolarizare al unitatilor de invatamant preuniversitar particular la Ministerul Educatiei Nationale.
(4) Datele referitoare la nivelurile de invatamant/limba de predare/specializarile/calificarile profesionale pentru care unitatile de invatamant particular sunt autorizate/acreditate, prin ordin de ministru, se centralizeaza la nivel de inspectorat scolar si se introduc in SIIIR.

CAPITOLUL III
Emiterea avizului conform pentru organizarea retelei scolare

SECTIUNEA 1
Termeni si definitii

Articolul 20
In intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) avizul conform pentru organizarea retelei scolare - este actul emis de catre inspectoratele scolare la solicitarea formulata de catre autoritatile administratiei publice locale in vederea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, respectiv de Ministerul Educatiei Nationale la solicitarea formulata de catre consiliile judetene/consiliile locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali, in vederea organizarii retelei scolare pentru invatamantul special de nivel liceal si special de nivel postliceal;
b) unitate de invatamant cu personalitate juridica (PJ) - reprezinta orice unitate de invatamant autorizata sa functioneze provizoriu/acreditata din sistemul national de invatamant preuniversitar, avand ca elemente definitorii: actul de infiintare (ordin al ministrului/hotarare a autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, dupa caz/hotarare judecatoreasca/orice alt act emis in acest sens si care respecta prevederile legislatiei in vigoare), act de mentinere a acreditarii, patrimoniu (sediu, dotari corespunzatoare, adresa), cod de identificare fiscala (CIF), stampila cu stema Romaniei si denumirea Ministerului Educatiei Nationale si cont la Trezoreria Statului/banca (pentru unitatile de invatamant particular);
c) structura scolara arondata (AR) - este unitatea de invatamant fara personalitate juridica, subordonata unei/unui unitati de invatamant cu personalitate juridica (PJ)/furnizor de educatie autorizat, reprezentand o locatie a acesteia/acestuia;
d) furnizorul de educatie (FE) - este unitatea de invatamant/institutia de invatamant/organizatia interesata - autorizata sa functioneze provizoriu - care are dreptul de organizare a admiterii, precum si de organizare si desfasurare a procesului de invatamant, pe baza evaluarii externe realizate, in conditiile legii, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar;
e) retea scolara locala - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu din raza de competenta a autoritatilor administratiei publice locale;
f) retea scolara judeteana/a municipiului Bucuresti - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu care functioneaza la nivelul unui judet/al municipiului Bucuresti;
g) retea scolara nationala - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu, cuprinse in sistemul national de invatamant preuniversitar;
h) organizarea retelei scolare - este procesul de cuprindere a unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate/acreditate de stat si particular, precum si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu care functioneaza in anul scolar urmator pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective. Actul administrativ prin care se organizeaza reteaua scolara a localitatii/judetului/sectorului municipiului Bucuresti este hotararea consiliului local/consiliului judetean/ordinul de ministru, dupa caz, emise in baza prevederilor legislatiei in vigoare;
i) reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar - este operatiunea juridica in care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice, ce are ca efecte constituirea de noi unitati de invatamant, modificarea ori incetarea acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune sau divizare .Afişează Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cifra de scolarizare    Invatamant preuniversitar de stat    Evidenta efectivelor de prescolari si elevi    Invatamant particular    Aviz conform    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.