Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8820 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pensia ocupationala desemneaza suma platita periodic, pe viata, dintr-un fond de pensii ocupationale, unui participant in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.

(ii) instrumente ale pietei monetare, respectiv categoriile de instrumente care se tranzactioneaza in mod obisnuit pe piata monetara, precum certificatele de trezorerie si certificatele de depozit, cu exceptia instrumentelor de plata;

(iii) titluri de participare la organismele de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

(iv) instrumente financiare derivate;

u) instrumente financiare derivate - contracte futures, optiuni, contracte forward, swap-uri si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau ale rentabilitatii, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

v) participant - persoana care a aderat la un fond, care a platit sau in numele caruia s-au platit contributii la un fond si care are un drept prezent sau viitor la o pensie ocupationala;

w) participatie calificata - detinere directa sau indirecta din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati, care reprezinta cel putin 10% din acestea sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;

x) pensie ocupationala - suma platita periodic participantului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public, obtinuta in urma calitatii de participant la un fond de pensii ocupationale;

y) persoana care detine o functie-cheie - persoana ale carei atributii au o influenta semnificativa asupra realizarii obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, indeplinind in cadrul administratorului atributiile de:

(i) evaluare si administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;

(ii) conformitate si/sau control intern;

(iii) audit intern;

(iv) director de investitii/administrare a investitiilor;

(v) actuar;

z) piata reglementata - o piata reglementata, astfel cum este definita la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018;

aa) potential achizitor - orice persoana care isi propune:

(i) sa achizitioneze, direct sau indirect, o participatie calificata la un administrator;

(ii) sa isi majoreze, direct sau indirect, participatia calificata detinuta la un administrator, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 20%, 33% sau 50% din totalul drepturilor de vot sau din capitalul social;

bb) pondere lunara a unui fond - raportul dintre activul net al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor, calculate in luna respectiva;

cc) pondere medie a unui fond pe o anumita perioada - media aritmetica a ponderilor lunare ale fondului pe perioada respectiva;

dd) proiect de achizitie - documentatia si informatiile transmise A.S.F. de catre un potential achizitor privind achizitionarea sau majorarea, directa ori indirecta, a drepturilor de vot intr-o entitate reglementata sau majorarea participatiei la capitalul social al acesteia;

ee) prospect al fondului de pensii ocupationale - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii ocupationale, denumit in continuare prospect;

ff) provizion tehnic - volumul adecvat de active corespunzator obligatiilor financiare ale fondului, care acopera riscurile biometrice si investitionale;

gg) rata de rentabilitate a unui fond - diferenta dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce precede perioada respectiva, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce precede perioada respectiva;

hh) rata medie ponderata de rentabilitate a fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioada si ponderea medie a fondului pe aceeasi perioada;

ii) reglementari interne ale administratorilor - regulamente, norme, proceduri, coduri, reguli sau politici interne;

jj) riscuri biometrice - riscuri legate de deces, invaliditate si longevitate;

kk) schema de pensii ocupationale - un sistem de termene, conditii si reguli prin care un angajator participa la asigurarea unor beneficii angajatilor sai, in timpul activitatii lor, sub forma unei contributii la un fond, in vederea obtinerii de catre acestia a unei pensii ocupationale;

ll) schema de pensii ocupationale de tip contributii definite - schema de pensii in baza careia sumele ce urmeaza a fi platite ca pensii ocupationale rezulta din contributii la un fond si din castigurile obtinute in urma investirii acestor contributii;

mm) schema de pensii ocupationale de tip contributii definite cu garantii - schema de pensii in baza careia sumele ce urmeaza a fi platite ca pensii ocupationale rezulta din contributii la un fond si din castigurile obtinute in urma investirii acestor contributii, dar nu mai putin garantiile prevazute de prospect;

nn) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;

oo) stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si legislatie a muncii relevante in domeniul pensiilor ocupationale sunt aplicabile relatiei dintre angajator si participanti sau persoanelor care primesc o pensie ocupationala;

pp) stat tert - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;

qq) structura de conducere - este reprezentata de:

(i) persoane care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii structurilor statutare ale administratorului, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a acestuia si au competenta de a angaja raspunderea societatii, respectiv directorii sau membrii directoratului, in functie de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

(ii) membrii consiliului de administratie sau membrii consiliului de supraveghere, in functie de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

rr) supraveghere speciala - masura avand drept scop limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in situatia in care se constata deficiente in urma supravegherii si/sau controalelor efectuate de A.S.F. si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala;

ss) transfer de lichiditati banesti - trecerea contravalorii activului personal din contul unui participant la un fond catre un alt fond;

ss) unitate de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului si numarul total de unitati de fond;

tt) vesting - clauza prevazuta in schema de pensii ocupationale potrivit careia, la expirarea unui termen de maximum 3 ani, persoana prevazuta la art. 79 alin. (1) dobandeste dreptul de proprietate asupra activului sau personal la fond, obtinut ca urmare a contributiilor platite de catre angajator pentru acesta, cu conditia ca raportul in baza caruia se platesc respectivele contributii sa fie inca in vigoare;

tt) viitor participant - o persoana care este eligibila sa fie participant la un fond .

(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:

a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 15% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 15% din actiunile emise ori in care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;

e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entitati;

f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane prevazute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II

Administratorul

SECTIUNEA 1 - Autorizarea administratorului

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.