Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 02 Apr 2020       2402 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

"(3) Prin exceptie de la alin. (2), in situatia instituirii starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, pentru delegarea dispusa in conditiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al politistului."

2. La articolului 279, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia instituirii starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, detasarea poate fi dispusa fara acordul politistului pentru o perioada de cel mult 12 luni, fara a depasi perioada pe care s-a instituit starea de urgenta, de asediu, de mobilizare si de razboi".

3. La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) a fost instituita carantina, in conditiile legii, cu exceptia situatiilor in care carantina se instituie la locul de munca sau in care activitatea profesionala se desfasoara, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemunca".

4. La articolul 2727, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in situatia instituirii, dupa caz, a starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, seful unitatii poate dispune, in functie de evolutia situatiei operative si de specificul activitatilor si necesitatile unitatii, incetarea suspendarii dispusa in conditiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) si i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) si alin. (2). In aceasta situatie, politistul este obligat sa se prezinte la unitatea in care este incadrat, in cel mai scurt timp posibil."

5. La articolul 44, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) La instituirea starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, politistul aflat in concediu de odihna, concediu de studii, invoire platita sau concediu fara plata este obligat sa contacteze in cel mai scurt timp posibil seful nemijlocit, care dispune cu privire la conditiile de intrerupere a acestor situatii si de reluare a activitatii, in functie de specificul acesteia si necesitatile unitatii.

(5) In situatia instituirii starii de urgenta, seful unitatii poate dispune/aproba, in functie de evolutia situatiei operative si de specificul activitatilor si necesitatile unitatii, efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau acordarea unor zile de invoire platita, dupa caz."

6. La articolul 44, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sefii unitatilor stabilesc programul de lucru al acestora in functie de specificul si necesitatile unitatii."

7. La articolul 584, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 alin. (1) se aplica dupa efectuarea cercetarii prealabile, fara consultarea consiliului de disciplina."

8. La articolul 591, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, politistul desemnat intocmeste proiectul raportului de cercetare prealabila in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnarii, care se aduce la cunostinta politistului cercetat.

(6) In situatia prevazuta la alin. (5), politistul cercetat poate formula/depune obiectii si probe in apararea sa, pe toata perioada cercetarii prealabile, dar nu mai tarziu de 6 zile calendaristice de la data desemnarii politistului care efectueaza cercetarea prealabila. Raportul de cercetare prealabila se finalizeaza in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii. La data finalizarii, raportul se prezinta persoanei care a dispus-o."

9. La articolul 593, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, persoana care a dispus cercetarea prealabila poate aplica masura prevazuta la art. 581 sau, dupa caz, o sanctiune disciplinara dintre cele prevazute la art. 58 alin. (1)."

10. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60. -

(1) Sanctiunile disciplinare se dispun in termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevazuta la art. 59 alin. (2) a luat cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar termenul de 2 ani este termen de decadere."

11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Termenele prevazute la alin. (1) se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:".

12. La articolul 60, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) La stabilirea sanctiunii pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, persoana care a dispus cercetarea prealabila are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita, in contextul mobilizarii, al starii de urgenta, al starii de asediu sau al starii de razboi."

13. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu urmatorul cuprins:

"Art. 601. -

Pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, procedura disciplinara nu se suspenda, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmarire penala."

14. Dupa articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu urmatorul cuprins:

"Art. 611. -

Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ potrivit legii."

15. La articolul 69, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta in conditiile alin. (1) lit. a), c), d), f) si j)."

Art. III. -

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. -

(1) Pe timpul starii de urgenta si de asediu, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare si de studii ale soldatilor si gradatilor profesionisti din subordine, in functie de nevoile institutiilor militare.

(2) Pe timpul starii de urgenta, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totala sau partiala a concediilor de odihna/de odihna suplimentare pentru soldatii si gradatii profesionisti din subordine.

(3) La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, concediile de odihna, de odihna suplimentare, pentru cresterea copilului si permisiile se intrerup, soldatii si gradatii profesionisti fiind obligati sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.

(4) Pe timpul mobilizarii si pe timp de razboi, soldatilor si gradatilor profesionisti si celor concentrati sau mobilizati li se pot acorda permisii si concedii, potrivit ordinului ministrului apararii nationale.

(5) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii stabilesc programul de lucru al soldatilor si gradatilor profesionisti in functie de evolutia situatiei si misiunile incredintate."

2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii aplica sanctiunile disciplinare in mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetari disciplinare pentru fundamentarea deciziei.

(4) Pentru efectuarea cercetarii disciplinare prevazute la alin. (3), comandantii/sefii desemneaza, in functie de complexitatea faptelor, un ofiter sau o comisie, care intocmeste si prezinta un raport, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii.

(5) La stabilirea sanctiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantul/seful are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita.

(6) Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ, potrivit legii."

3. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, soldatii si gradatii profesionisti se numesc, la ordin, ori de cate ori este nevoie, in functii corespunzatoare pregatirii acestora, de catre comandantii/sefii unitatilor militare unde sunt incadrati sau de catre comandantii/sefii ierarhici superiori acestora."

Afişează OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 36/2020    Legea 145/2019    Legea 384/2006    Legea 360    Decret 195/2020/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.