Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4214 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Comune, orase, municipii si judete.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Pe durata starii de urgenta, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu, pot fi suspendate/demise din functii persoanele cu functii de conducere din cadrul Ministerului Sanatatii sau din unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, precum si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar aceste functii sa fie functionari publici.

Articolul 33

Pe durata starii de urgenta se pot realiza transferuri intre bugetul Ministerului Sanatatii si bugetul FNUASS, in functie de necesitati.

Articolul 34

Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale se suporta din bugetul FNUASS - titlul VI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Articolul 35

Pentru materiale si prestari de servicii cu caracter medical acordate pe durata starii de urgenta, sumele angajate si decontate din bugetul FNUASS nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul II al anului 2020.

Articolul 36

(1) Pe durata starii de urgenta se pot introduce reglementari specifice acestei perioade privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, respectiv pentru certificatele de concediu medical de care beneficiaza persoanele asigurate in aceasta perioada, pentru a evita, pe cat posibil, deplasarea persoanelor si contactul direct intre persoane, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19.

(2) Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 si pacientilor diagnosticati cu infectia COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Articolul 37

(1) Pe durata starii de urgenta, modificarile de structura din cadrul unitatilor sanitare se vor aviza de catre directiile de sanatate publica locale in functie de necesitati.

(2) Pe durata starii de urgenta, modificarile de structura organizatorica in cadrul unitatilor sanitare din reteaua sanitara proprie a institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se vor stabili de catre directiile de specialitate ale acestora si se aproba conform reglementarilor interne.

Articolul 38

(1) Pe durata starii de urgenta, managementul unitatilor sanitare publice civile poate fi asigurat de catre personal detasat din cadrul institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.

(2) Institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pot detasa personal pentru a executa misiuni in interesul Ministerului Sanatatii, la solicitarea acestuia.

Articolul 39

In raport cu evolutia contextului epidemiologic si a situatiei operativ-sanitare a fiecarui penitenciar-spital din reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe durata starii de urgenta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se va putea dispune subordonarea din punct vedere operational a unor penitenciare- spital sau, dupa caz, structuri ale acestora altor penitenciare-spital in ceea ce priveste realizarea activitatilor de monitorizare, tratament si ingrijire a pacientilor, precum si transferuri de resurse materiale intre penitenciarele-spital.

Articolul 40

(1) Pe durata starii de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc programele nationale de sanatate, actiunile prioritare si serviciile medicale destinate prevenirii si combaterii COVID-19, precum si activitatile prevazute in programele nationale care se suspenda sau, dupa caz, se limiteaza doar la cele vitale pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei afectate de alte patologii decat COVID-19.

(2) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale, vaccinurile, serurile, reactivii si consumabilele aferente derularii activitatilor din cadrul programelor nationale care se suspenda sau se limiteaza potrivit alin. (1), neutilizate in perioada acestora de valabilitate, se considera pierderi asociate masurilor de prevenire si combatere a infectiei COVID-19 si nu constituie prejudiciu.

Articolul 41

Se autorizeaza prescriptiile de tratamente "off- label" in cazul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce aceste tratamente sunt avizate de catre comisia de politica a medicamentului din cadrul unitatii sanitare respective.

Articolul 42

(1) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre directiile de sanatate publica de materiale si echipamente de protectie necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre Ministerul Sanatatii, in bugetul directiilor de sanatate publica, a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre directiile de sanatate publica prin achizitii directe, in conditiile art. 15.

(2) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare de materiale, echipamente de protectie si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre Ministerul Sanatatii in bugetul unitatilor sanitare din subordine a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze prin procedura de achizitie directa, in conditiile art. 15.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare care nu sunt in subordinea Ministerului Sanatatii de materiale, echipamente de protectie si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre ordonatorul principal de credite in bugetul acestor unitati a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze prin procedura de achizitie directa, in conditiile art. 15.

(4) Ministerele cu sistem de sanatate propriu pot face achizitii directe de produse si servicii, in conditiile art. 15, pentru unitatile sanitare proprii, atat din bugetele ministerelor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare.

(5) Pe durata starii de urgenta pentru asigurarea continuitatii hranirii detinutilor si igienei individuale corespunzatoare, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot achizitiona direct, in conditiile art. 15, alimente, articole de curatenie si igiena individuala destinate persoanelor private de libertate, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(6) Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in randul efectivelor de detinuti si al personalului din unitatile sistemului penitenciar, pe durata starii de urgenta, penitenciarele-spital pot achizitiona direct, pentru unitatile arondate, in conditiile art. 15, materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii COVID-19, din fondurile incasate in baza contractelor de prestari de servicii medicale, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 43

Ministerul Apararii Nationale poate constitui formatiuni medicale ROL 2, incadrate cu personal medico- sanitar si auxiliar sanitar, si poate efectua transporturi aeriene de aprovizionare cu materiale sanitare, echipamente, medicamente si alimente.

Articolul 44

(1) Pentru asigurarea mijloacelor necesare combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, unitatile de cercetare-dezvoltare din cadrul Ministerului Apararii Nationale au dreptul de a pune la dispozitia unitatilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare, precum si a operatorilor economici, cu titlu gratuit, solutiile tehnice rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare si documentatiile tehnice aflate in administrarea sa.

(2) Bunurile prevazute la alin. (1) se transmit in vederea dezvoltarii tehnologice, fabricarii si comercializarii de produse necesare combaterii infectiilor cu COVID-19.

Articolul 45

(1) Prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc masurile de sprijinire a persoanelor vulnerabile, definite conform legii, care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.

(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.

(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.

CAPITOLUL VI

Domeniul muncii si protectiei sociale

Articolul 46

Pe durata starii de urgenta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin al angajatorilor si protectie a angajatilor si familiilor acestora.

Articolul 47

(1) Pe durata starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

Articolul 48

Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului. Pe perioada desfasurarii activitatii prin munca la domiciliu sau telemunca, salariatii isi indeplinesc atributiile specifice functiei sau ocupatiei pe care o detin, in conformitate cu legislatia care reglementeaza munca la domiciliu si telemunca.

Articolul 49

Pe durata starii de urgenta se suspenda efectuarea controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a ordonantelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca .

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati