Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Lege nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Lege nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

  Publicat: 18 Mar 2009       19960 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Lege nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Ultima modificare adusa prin:
- Legea nr. 1/2009 publicata in MOF nr. 63 din 03/02/2009.

Calitate pe care trebuie sa o intruneasca o posesie pentru a fi utila si care exista atunci cand actele de stapanire a bunului se fac cu regularitatea ceruta de natura lucrului.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Art. 30. - Abrogat.

Art. 31. - (1) Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 5.

(3) Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se vor propune, dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a institutiei publice implicate in privatizarea societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupa caz, prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul in care societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate nu mai exista, nu poate fi identificata, ori nu a existat o asemenea continuitate .

(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia.

(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau in termenul prelungit conform art. 28 institutia publica implicata in privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.

Articolul 28, abrogat, avea urmatorul continut:

"Art. 28. - (1) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate in privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere .

(2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, in vederea completarii dovezilor necesare, sau in caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri . Prelungirea termenului in vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar."

Art. 32. - (1) In situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivata a primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

(2) Dispozitiile art. 22-28 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV
Raspunderi si sanctiuni

Art. 33. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala.

Art. 34. - Exercitarea abuziva a dreptului de a depune notificari in vederea restituirii de imobile in temeiul prezentei legi atrage raspunderea civila pentru pagubele pricinuite.

Art. 35. - Fapta de a notifica persoana juridica detinatoare a imobilului, stiind ca nu este indreptatita potrivit prezentei legi la masuri reparatorii, in scopul de a impiedica incheierea actelor juridice de instrainare a acestuia sau a actelor juridice in cadrul procesului de privatizare, daca s-a pricinuit o paguba, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 36. - (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitatii de mostenitor al fostului proprietar sau, dupa caz, a calitatii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa dovezilor privind indreptatirea persoanelor juridice prevazute la art. 3 lit. c) de a obtine masuri reparatorii .

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei continand propunerea de acordare a despagubirilor in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, intocmita in lipsa inscrisurilor prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 37. - Daca infractiunile prevazute la art. 288-293 din Codul penal sunt savarsite in cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, minimul si maximul special al pedepsei inchisorii se majoreaza cu 2 ani.

Art. 38. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a autoritatii administratiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, dupa caz, a societatii, regiei autonome ori a organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii .

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite;

b) incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (2) teza a II-a;

c) incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (3);

d) incalcarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (5);

e) incalcarea interdictiei de instrainare, prevazuta la art. 21 alin. (5);

f) incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (5);

g) incalcarea obligatiei prevazute la art. 6 alin. (5);

h) incalcarea interdictiei prevazute la art. 10 alin. (11).

(21) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerate infractiune: impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.

(22) In cazul in care organul de control considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa-i acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control, precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop.

(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Faptele prevazute la alin. (2) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). Faptele prevazute la alin. (2) lit. f) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), iar faptele prevazute la alin. (2) lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).

(4) In cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevazute la art. 21 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.

(5) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului.

(6) Activitatea prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (5) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art. 381. - (1) Autoritatile administratiei publice locale si centrale, precum si celelalte entitati investite cu solutionarea notificarilor sunt obligate sa puna la dispozitia organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau, dupa caz, a prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului, dosarele de restituire solicitate, precum si orice documente referitoare la situatia restituirilor solicitate in temeiul prezentei legi.

(2) Reprezentantii legali ai entitatilor investite cu solutionarea notificarilor sunt obligati sa desemneze pe perioada lipsei acestora din institutie sau societate, prin ordin/dispozitie sau decizie, o persoana care sa puna la dispozitia Corpului de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau a prefectului judetului ori al municipiului Bucuresti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului documentele solicitate de acestia in vederea efectuarii controlului.

(3) Autoritatile administratiei publice locale, precum si celelalte entitati implicate in solutionarea notificarilor depuse potrivit prevederilor prezentei legi sunt obligate sa comunice lunar prefecturilor situatia retrocedarilor.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale, precum si prefecturile sunt obligate sa comunice lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor situatia retrocedarilor.

(5) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (2), (3) si (4), precum si necomunicarea sau comunicarea eronata a datelor prevazute la alin. (3) si (4) constituie contraventie, atragand sanctionarea conducatorului institutiei cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

Art. 39. - Dispozitiile art. 38 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 40. - Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (5) atrage obligatia detinatorului caruia ii revine aceasta obligatie de a plati noului proprietar o suma calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului restituit.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Afişează Lege nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice