Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

  Publicat: 25 Sep 2020       18325 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Republicata si actualizata 2020


Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

g) nerealizarea de catre investitori a studiului prevazut la art. 10 alin. (1);

h) nerespectarea de catre auditori, in masurile recomandate, a prevederilor art. 12 alin. (1) si, respectiv, (2), dupa caz;

i) nerespectarea de catre experti, in masurile recomandate, a prevederilor art. 13;

j) nerespectarea, de catre primarii localitatilor cu mai mult de 5.000 de locuitori, a obligatiei de a initia planuri locale pentru cresterea numarului de cladiri noi si existente al caror consum de energie este aproape egal cu zero, prevazuta la art. 17 alin. (5), si de a le revizui o data la 3 ani;

k) netransmiterea, de catre autoritatile administratiei publice locale, a planurilor prevazute la art. 17 alin. (5), catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in vederea intocmirii Planului national pentru cresterea numarului de cladiri noi al caror consum de energie este aproape egal cu zero si incurajarea realizarii transformarii eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a cladirilor existente in cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor art. 17 alin. (9);

l) netransmiterea, de catre autoritatile administratiei publice locale catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in scopul evaluarii masurilor cuprinse in planurile locale multianuale, pana la 30 martie anul curent, pentru anul precedent, a planurilor si masurilor realizate prevazute la art. 17 alin. (5), cuantificate atat fizic, cat si valoric, potrivit prevederilor art. 17 alin. (9);

m) nerespectarea de catre investitorul/proprietarul/administratorul cladirii/unitatii de cladire, respectiv de catre agentii imobiliari/agentiile de publicitate imobiliara a prevederilor art. 24.

(2) Emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea emiterii autorizatiei de construire, cu incalcarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 17 alin. (4), se considera certificat de urbanism incomplet, constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit. a), b), d) si m), cu amenda de la 1.250 lei la 2.500 lei;

b) cele prevazute la lit. c), e), g), h) si i), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;

c) cele prevazute la lit. f), j), k) si l), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Actualizarea limitelor amenzilor contraventionale se face prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

Art. 37. -

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 36 se fac de catre personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

(2) Contraventiilor prevazute la art. 36 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38. -

In cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 36 alin. (1) lit. c) si f) si aplicarii sanctiunilor corespunzatoare de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in baza rapoartelor prevazute la art. 34 alin. (3), poate dispune, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, ca sanctiune complementara, suspendarea dreptului de practica al auditorilor energetici pentru cladiri si/sau al expertilor tehnici sanctionati contraventional, pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzilor aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei .

CAPITOLUL XVIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 39. -

(1) Pentru cresterea performantei energetice a cladirilor/unitatilor de cladire in scopul ajustarii consumurilor energetice, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitatea sa de autoritate de reglementare in domeniul constructiilor, va actiona pentru:

a) initierea programelor de informare si educare a proprietarilor/administratorilor cladirilor, precum si a altor activitati de diseminare a informatiilor prin toate mijloacele de informare, in legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum si de informare in legatura cu instrumentele financiare disponibile in acest sens, inclusiv pentru utilizarea fondurilor obtinute prin initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi, cu modificarile ulterioare;

b) initierea si promovarea politicilor si programelor pentru cresterea, in perioada 2014-2020, a numarului de cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero;

c) initierea si promovarea programelor pentru montarea si exploatarea sistemelor alternative de producere a energiei in cladiri;

d) asigurarea cadrului legislativ necesar infiintarii si functionarii unor instrumente de consiliere si de consultanta in domeniul energetic, de tip ghisee unice, accesibile si transparente, prin care proprietarii sau administratorii cladirilor sa primeasca informatii cu privire la certificatele de performanta energetica, inclusiv scopul si obiectivele acestora, masurile care sunt eficace din punctul de vedere al costurilor si, dupa caz, instrumentele financiare, in vederea imbunatatirii performantei energetice a cladirii; locatarii/administratorii cladirilor pot solicita, prin intermediul acestor instrumente de consiliere si de consultanta, informatii referitoare la, dar nu numai, inlocuirea cazanelor cu combustibil fosil cu alternative mai sustenabile.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) se finanteaza, in conditiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 69/2010, republicata.

Art. 40. -

Metodologia prevazuta la art. 5 alin. (1), inclusiv cerintele minime de performanta energetica a cladirilor/unitatilor de cladire stabilite prin metodologie, precum si reglementarile tehnice specifice privind inspectia sistemelor tehnice ale cladirilor si unitatilor de cladire se revizuiesc ori de cate ori se justifica din punct de vedere tehnic, dar cel putin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Art. 41. -

(1) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei afiseaza pe pagina web actele normative si reglementarile tehnice in vigoare, aplicabile cresterii performantei energetice a cladirilor, in scopul informarii unitare a tuturor factorilor interesati in cresterea performantei energetice a cladirilor, reducerea consumurilor energetice si cresterea ponderii utilizarii energiei din surse regenerabile de energie in total consum de energie primara.

(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei dezvolta si implementeaza o baza de date nationala care sa permita colectarea datelor privind consumul de energie masurat sau calculat al tuturor cladirilor si cu prioritate al cladirilor administratiei publice, pe baza certificatelor de performanta energetica emise, precum si alte date energetice relevante, in scopul monitorizarii indicatorilor de performanta energetica stabiliti prin strategia de renovare pe termen lung.

(3) In scopul monitorizarii si verificarii informatiilor introduse in baza de date mentionata la alin. (2), Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei are posibilitatea accesarii datelor referitoare la identitatea autorului, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

(4) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pune la dispozitia autoritatilor publice, universitatilor de profil, institutelor de cercetare-dezvoltare, la cerere, in scopuri statistice si de cercetare, precum si proprietarului cladirii datele cuprinse in baza de date mentionata la alin. (2), anonimizate in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Art. 42. -

Prevederile art. 21 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 43. -

Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

*

Prezenta lege transpune Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 18 iunie 2010, precum si Directiva 2018/844/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 19 iunie 2018.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II-VI din Legea nr. 101/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 372/2005 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii actului modificator:

"

Art. II. -

In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei va actualiza actele normative emise in aplicarea si executarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, conform modificarilor si completarilor dispuse prin prezenta lege.

Art. III. -

Certificatele de performanta energetica emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile pana la data expirarii acestora.

Art. IV. -

Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei poate emite instructiuni care se aproba prin ordine ale ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V. -

Afişează Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 372/2005    Legea 372/2005 republicata    Legea 372/2005 republicata 2020    Legea 372/2005 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro