Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 06 Apr 2009       36748 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala".

11. La articolul 183, litera e) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€že) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal si in orice moment;"

12. La articolul 2441, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8) - (12), cu urmatorul cuprins:
"(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1 - 3 luni."

CAPITOLUL III
Masuri privind cheltuielile publice

Art. 20. - Prevederile prezentului capitol se aplica autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii.

Art. 21. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice, prevazute la art.20. Posturile pentru care au fost aprobate procedurile de organizare a concursurilor si au fost inregistrate inscrieri ale candidatilor pentru participare la acestea, la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, pot fi ocupate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget .
(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 22. - (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 20 vor comunica Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, economii rezultate din masurile de reorganizare institutionala intreprinse, altele decat cele rezultate la art. 21.
(2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va dispune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.

Art. 23. - (1) De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 20 li se interzice achizitionarea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. a€žMobilier" si 3.2. a€žAparatura birotica" din cadrul grupei 3 a€žMobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", din Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiectele de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou;
(2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
a) autoritatile si institutiile publice nou infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
(4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la acea data, spre publicare, anuntul sau invitatia de participare.

Art. 24. - Autoritatile si institutiile publice prevazute la art.20 nu pot acorda tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, pana la sfarsitul anului 2009.

Art. 25. - Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in cursul anului fiscal se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.

CAPITOLUL IV
Reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

Art. 26. - Articolele 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial nr. 1096 din 24 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a€žArt. 1. - (1) Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin fondurile structurale si de coeziune este constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici.
(2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei se intelege personalul incadrat pe functii publice sau pe functii contractuale bugetare, altele decat cele incadrate pe functii comune din sectorul bugetar.

Art. 2 - (1) Salariile de baza corespunzatoare functiilor in care este incadrat personalul prevazut la art. 1 pot fi majorate cu pana la 75% in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

Art. 27. - In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin hotarare a Guvernului initiata de catre Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Afişează Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice