Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 15 Apr 2009       112101 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Anexe OUG 34.pdf
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249, din 14 aprilie 2009.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pāna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobānditorul subsecvent
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Puterile publice existente in stat.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(3) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa majoreze la capitolul 68.03 a€˛Asigurari si asistenta sociala" titlul a€˛Dobanzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri in cadrul aceluiasi capitol.
(4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se diminueaza cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueaza cu aceeasi suma.
(5) In bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 a€˛Asigurari si asistenta sociala" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul a€˛Asistenta sociala", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul a€˛Transferuri intre unitati ale administratiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul a€˛Bunuri si servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului a€˛Dobanzi" si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul a€˛Cheltuieli de personal", iar deficitul se majoreaza cu suma de 438,7 milioane lei.
(6) In bugetul asigurarilor pentru somaj, la capitolul 80.04
a€˛Actiuni generale economice, comerciale si de munca", la titlul a€˛Alte transferuri", articolul a€˛Transferuri interne", se introduce alineatul a€˛Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui titlu .
(7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminueaza la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminueaza cu aceeasi suma excedentul acestui fond .
(8) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa detalieze la capitolul 64.04 a€˛Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale" alineatele articolului a€˛Cheltuieli salariale in bani" de la titlul a€˛Cheltuieli de personal" din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 19. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute in prezentul capitol in volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezentul capitolul in bugetele lor si in anexele la acestea.
Art. 20. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, dispozitiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, se suspenda.

CAPITOLUL II
Masuri privind cheltuielile publice


Art. 21. - Prevederile prezentului capitol se aplica autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii.
Art. 22. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum pot fi ocupate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget . Pentru posturile din sistemul de invatamant de stat, urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% se realizeaza la nivelul intregului sistem de invatamant de stat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
Art. 23. - (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare institutionala ale acestora si vor transmite Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decat cele rezultate la art. 22.
(2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va dispune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.
Art. 24. - (1) De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. a€˛Mobilier" si 3.2. a€˛Aparatura birotica" din cadrul grupei 3 a€˛Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou .
(2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in rimul an de functionare, daca acestea nu provin din estructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja
existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din mprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din ondurile e cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia a in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
(4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor efinitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii rocedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea ontractanta a transmis deja, pana la intrarea in vigoare a rezentei ordonante de urgenta, spre publicare anuntul sau nvitatia de participare.
Art. 25. - (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21 pot acorda tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, cu conditia incadrarii in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
(2) Autoritatile publice locale pot acorda drepturile prevazute a alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.
Art. 26. - Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii entru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in cursul anului fiscal, se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii.
La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiarcontabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.

CAPITOLUL III
Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat


Art. 27. - Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va lua masuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat si a filialelor acestora, sub aspectul incadrarii in programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevazute prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul carora se afla acestia.


CAPITOLUL IV
Fondul social


Art. 28. - Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata de producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 29. - (1) Pe baza de protocol incheiat intre Guvern, prin Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor Publice, si

Documente Atasate
Anexe OUG 34.pdf

Afişează OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice