Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventia privind implementarea programului Prima casa

Conventia privind implementarea programului Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       20824 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Prima Casa.htm
Conventia privind implementarea programului Prima casa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

Incheiata in temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si al normelor de implementare a acesteia, intre:

Ministerul Finantelor Publice, autoritate a administratiei publice centrale, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, in calitate de ............................, denumit in continuare MFP

si

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Aurel Saramet, in calitate de presedinte-director general, si de ..............................., in calitate de ............................, denumit in continuare FNGCIMM.

CAPITOLUL I
Obiectul conventiei

Art. 1. - (1) Prezenta conventie reglementeaza termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM de catre MFP, precum si drepturile si obligatiile partilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor rezultate din aplicarea programului "Prima casa", denumit in continuare Programul .

(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Sursa de plata a garantiilor emise de FNGCIMM in numele si in contul statului este bugetul de stat .

(4) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii urmatori, plafonul se va stabili potrivit legii.

(5) Termenii utilizati in prezenta conventie au semnificatia prevazuta de Normele de implementare a programului "Prima casa", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009.

CAPITOLUL II
Continutul mandatului

Art. 2. - MFP, in calitate de reprezentant al statului, are ca obligatii urmatoarele:

a) propune Guvernului plafonul anual al garantiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garantiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro;

b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finantatori a plafonului de garantare aferent anului 2009;

c) efectueaza plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor, in baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, conform cap. IV al prezentei conventii;

d) transmite FNGCIMM o copie certificata a documentului de plata catre finantator, in termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea platii;

e) transmite Fondului si finantatorilor eventuale clarificari necesare pentru executarea operatiunilor ce decurg din mandatul primit.

Art. 3. - FNGCIMM, in calitate de mandatar, are urmatoarele obligatii:

a) sa comunice MFP lista finantatorilor eligibili in cadrul Programului;

b) sa transmita propuneri de alocare pro-rata pe finantatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) si sa evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunand eventuale realocari ale plafonului pe finantatori; in situatia in care unul dintre finantatorii carora li s-a alocat un plafon de garantare renunta la intregul plafon sau la o parte din acesta, FNGCIMM este in drept cu acordul MFP sa aloce respectivul plafon unor finantatori eligibili noi ale caror oferte au fost transmise in cadrul perioadei in care se face reevaluarea;

c) sa incheie conventii de garantare cu finantatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;

d) sa predea MFP o copie certificata a conventiilor de garantare incheiate cu finantatorii;

e) sa emita si sa monitorizeze garantiile in conditiile prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;

f) sa aprobe plata garantiei numai in conditiile expres prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;

g) sa comunice MFP situatia platilor de efectuat, consolidata pe finantatori, insotita de deciziile de aprobare a cererilor de plata;

h) sa transmita organelor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala documentele necesare recuperarii sumelor achitate in contul garantiilor acordate conform Programului, in conditiile prevazute in cap. V al prezentei conventii;

i) sa transmita MFP rapoartele prevazute in cap. III al prezentei conventii;

j) sa solicite acordul MFP, in cazul in care decide sa denunte unilateral unele conventii de garantare, cu prezentarea argumentelor care au condus la denuntarea unilaterala a conventiilor;

k) sa tina o evidenta a garantiilor acordate/promisiunilor de garantare emise in conditiile Programului, distincta de evidenta garantiilor acordate in nume propriu;

l) sa indeplineasca orice alte atributii care ii revin in calitate de mandatar, necesare bunei desfasurari a Programului, solicitate de MFP;

m) sa tina evidenta beneficiarilor in cadrul Programului, asigurandu-se ca un beneficiar contracteaza un singur credit in cadrul Programului.

CAPITOLUL III
Raportari

Art. 4. - Pe parcursul derularii prezentei conventii, FNGCIMM va transmite MFP urmatoarele raportari:

a) situatia utilizarii plafoanelor de garantare de catre finantatori (anexa nr. 1);

b) situatia garantiilor acordate (anexa nr. 2);

c) situatia scadentarului estimativ al rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor garantate (anexa nr. 3);

d) situatia rambursarilor de rate de capital efectuate in contul imprumuturilor garantate (anexa nr. 4).

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, pana in penultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna precedenta.

Art. 6. - (1) ANAF raporteaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul MFP situatia stingerii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita.

(2) Transmiterea raportarii prevazute la alin. (1) se efectueaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului.

Documente Atasate
Anexe Conv Prima Casa.htm

Afişează Conventia privind implementarea programului Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice