Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Conventie de garantare pentru programul Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       56084 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm
Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Denumire data monedei unice europene.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile partilor

Art. 6.1. - Drepturile si obligatiile Finantatorului

Pentru a beneficia de garantia Fondului, in numele si contul statului, Finantatorul se obliga:

a) la acordarea finantarii, sa verifice indeplinirea de catre Beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa";

b) sa solicite un avans de 5% din pretul de achizitie al imobilului, daca pretul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

c) sa solicite Beneficiarului, in situatia achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2.4 lit. b) si c), sa prezinte un antecontract incheiat cu o societate de constructii;

d) sa efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizati agreati, evaluarea imobilului cu destinatie de locuinta;

e) sa verifice, pe toata durata finantarii, indeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre Beneficiar impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile de despagubire sa fie cesionate in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice;

f) sa notifice Fondului, pe toata durata valabilitatii contractelor de garantare, beneficiarii care nu si-au reinnoit politele de asigurare a locuintei, in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii valabilitatii politelor respective;

g) sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si sa prevada in contractul de ipoteca interdictia de vanzare a locuintei pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii, precum si interdictia de grevare cu alte sarcini;

h) sa urmareasca realizarea inscrierii ipotecii si notarea interdictiilor in cartea funciara a imobilului respectiv;

i) sa solicite Beneficiarului sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe toata durata finantarii;

j) sa nu perceapa comision de rambursare anticipata;

k) sa nu insereze in contractele de finantare clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia;

l) sa notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilitatii anticipate a finantarii garantate;

m) sa plateasca comisioanele datorate Fondului, in termenele si conditiile prevazute la cap. 4 din prezenta conventie;

n) sa prevada in mod expres in contractele de credit separat costurile cu dobanda exprimate in raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;

o) sa acorde finantarile in cadrul Programului, pe o perioada de maximum 30 de ani.

Art. 6.2. - Pe parcursul derularii contractelor de garantare Finantatorul are urmatoarele obligatii de raportare:

a) sa confirme anual, pana la data de 30 martie a anului de raportare, mentinerea criteriilor de eligibilitate ale Programului in derularea contractelor de finantare incheiate in conditiile acestuia si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de garantare;

b) sa transmita lunar prin sediul central al Finantatorului, pana in data de 7 a lunii curente pentru luna anterioara de raportare, in format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro informatii referitoare la finantarile garantate de acesta, utilizand formularele prevazute in anexa nr. 9 la prezenta conventie . Aceste informatii vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportarilor prevazute de reglementarile BNR si a celor la care este obligat prin conventia cu Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6.3. - Drepturile si obligatiile Fondului

a) sa solicite Finantatorului informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) sa urmareasca si sa verifice indeplinirea de catre Finantator a obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;

c) sa urmareasca periodic stadiul derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre Finantator, conform prevederilor contractului de garantare;

d) sa verifice incadrarea cererii de plata in termenii si conditiile conventiei pentru implementarea Programului, conventiei de garantare si ale contractului de garantare;

e) sa comunice debitorului beneficiar al garantiei, in termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii de catre Ministerul Finantelor Publice a platii garantiei catre finantator, inscrisul prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala si data scadentei acesteia; comunicarea se face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora;

f) sa evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de catre Finantator a plafonului alocat si sa efectueze realocari in functie de gradul de utilizare a plafonului alocat, conform anexei nr. 10;

g) sa comunice Finantatorului decizia cu privire la cererea de plata a garantiei, precum si faptul ca s-a transmis la Ministerul Finantelor Publice dosarul in vederea efectuarii platii;

h) sa transmita la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea declansarii executarii silite a Beneficiarului, documentatia prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 717/2009.

CAPITOLUL VII
Plata garantiei

Art. 7.1. - Cererea de plata se transmite de catre Finantator in termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanta la plata a Beneficiarului, impreuna cu urmatoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei daca este casatorit, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

b) contractul de credit, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

c) contractul de ipoteca in original si incheierea privind intabularea ipotecii si notarea interdictiilor de vanzare si grevare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

d) contractul de cash colateral, inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

e) polita de asigurare a locuintei, valabila la data transmiterii cererii de plata, cesionata in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, in original sau copie certificata dupa notificarea transmisa Fondului conform art. 6.1. lit. e) din prezenta Conventie, in cazul inexistentei unei polite valabile de asigurare a locuintei;

f) extrasul contului curent si extrasul contului de credit al Beneficiarului din care sa reiasa trecerea la restanta a intregii finantari garantate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

g) referatul de credit si hotararea de aprobare a finantarii, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

h) declaratia autentica pe propria raspundere a Beneficiarului din care sa rezulte ca acesta nu detine in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu are in derulare un credit ipotecar, in original;

i) documentul care atesta dovada platii avansului de catre Beneficiar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

j) notificarea bancii catre Beneficiar cu privire la declararea exigibilitatii anticipate a finantarii garantate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

Art. 7.2. - (1) In termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plata, Fondul analizeaza si aproba/respinge cererea de plata .

(2) Plata garantiei se face numai in conditiile respectarii de catre Finantator a obligatiilor prevazute la art. 6.1 lit. a) - k), m) si n) si art. 7.1 din prezenta conventie .

Documente Atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm

Afişează Conventie de garantare pentru programul Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice