Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Norma tehnica privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane ( Formular Numar EORI )

Norma tehnica privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane ( Formular Numar EORI )

  Publicat: 10 Jul 2009       6007 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Documente atasate
Formular EORI.htm
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Norma tehnica privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane ( Formular Numar EORI )

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 24/06/2009

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de inregistrare in Romania, la autoritatea vamala, a operatorilor economici si a altor persoane .

Art. 2. - In sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) numar EORI - numar de inregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) numar de inregistrare in sistemul informatic - un numar, altul decat numarul EORI, ce se atribuie:

- persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si care nu au primit un numar EORI, dar efectueaza operatiuni pentru care trebuie furnizat un numar de identificare, in conformitate cu anexa nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

- persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene si care depun pentru prima data in Romania o declaratie vamala pentru regimul de admitere temporara sau reexport din admitere temporara;

c) operator economic - persoana definita la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) aplicatia "EORI-RO" - aplicatie informatica ce permite atribuirea numerelor EORI si a numerelor de inregistrare in sistemul informatic.

Art. 3. - Autoritatea vamala atribuie numar EORI urmatoarelor categorii de persoane:

a) operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 4l alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 4l alin. (4) lit. b) si c), precum si alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene, in conditiile respectarii prevederilor art. 4l alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) persoanelor, altele decat operatorii economici mentionati la lit. c), care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, in conditiile respectarii prevederilor art. 4l alin. (4) lit. b) si c), precum si alin. (5) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Cererea de atribuire a numarului EORI

Art. 4. - (1) Cererea de atribuire a numarului EORI, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, se completeaza de catre persoanele mentionate la art. 3 utilizand aplicatia "EORI-RO", prin accesarea linkului existent pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor: www.customs.ro, sectiunea "e-Customs", subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se inregistreaza in aplicatia "EORI-RO", se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, in cazul persoanelor stabilite in Romania, sau la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 4l alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul operatorilor economici mentionati la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la autoritatea vamala competenta impreuna cu documente justificative care sa sustina informatiile din cuprinsul ei.

Art. 5. - In cazul operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul(ele) prezentat(e).

Art. 6. - In situatia persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) documentele de inregistrare eliberate de autoritatile cu atributii in acest sens;

b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

c) documentele din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b);

d) cartea de identitate, in cazul persoanelor fizice.

Art. 7. - In cazul persoanelor prevazute la art. 3 lit. c) si d), cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente:

a) documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta, in fotocopie;

b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de autoritatea competenta din tara terta, dupa caz, in fotocopie;

c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b), emise de autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului ori de camerele de comert din Uniunea Europeana sau din tara terta, in original ori copie legalizata, cu cel mult 6 luni inainte de data depunerii cererii;

d) o fotocopie a pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, in cazul persoanelor fizice.

Art. 8. - In cazul persoanelor mentionate la art. 4 alin. (2), cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente:

a) fotocopia copertei carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;

b) fotocopia pasaportului conducatorului autovehiculului.



CAPITOLUL III
Atribuirea numarului EORI

Art. 9. - (1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele prevazute la art. 5-8, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera acorda numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei "EORI-RO", o notificare de atribuire a numarului EORI, la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere .

(2) In situatia in care in cerere nu este indicata o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se transmite prin posta solicitantului/reprezentantului sau se inmaneaza acestuia la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal de frontiera.

(3) Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut in anexa nr. 2.





Documente Atasate
Formular EORI.htm

Afişează Norma tehnica privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane ( Formular Numar EORI ) pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro



Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice