Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

  Publicat: 28 Nov 2009       31206 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 25/11/2009

Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., denumit in continuare I.S.C., se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei si in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finantat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autoritatilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Sediul I.S.C. este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - I.S.C. isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele normative aplicabile in domeniu si cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, privind aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii, precum si verificarea calitatii materialelor de constructii introduse pe piata din Romania.

Art. 4. - In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) constructii - produsele unor procese de constructii, materializate in cladirile de orice fel: locuinte, spatii comerciale, social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de invatamant, sanatate, hoteluri, sedii ale institutiilor publice si instalatiile aferente acestora, precum si drumuri, cai ferate si metroul, podurile, tunelurile si celelalte lucrari de arta, pistele de aviatie, constructiile hidrotehnice, amenajarile portuare, turnurile, cosurile de fum, rezervoarele, lucrarile tehnico-edilitare, retelele de petrol si gaze, constructiile pentru transportul fluidelor, precum si orice interventie asupra acestora;

b) faza determinanta - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului si ce se autorizeaza, dupa caz, de structurile teritoriale ale I.S.C.;

c) interventie asupra constructiilor - orice lucrare de construire care este facuta in scopul transformarii structurale si/sau functionale, consolidarii, reabilitarii, modernizarii ori demolarii/desfiintarii partiale sau totale a constructiilor definite conform dispozitiilor prevazute la lit. a);

d) verificare - confirmarea prin furnizare de dovezi obiective privind indeplinirea cerintelor specificate;

e) controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate .CAPITOLUL II
AtributiiArt. 5. - I.S.C. are urmatoarele atributii:

1. exercita controlul statului privind realizarea cerintelor esentiale ale constructiilor, respectiv rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea in exploatare, securitatea la incendii, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, protectia impotriva zgomotului, in toate etapele de conceptie, proiectare, executie, exploatare si postutilizare, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

2. exercita controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative in vigoare in domeniul disciplinei in urbanism si al amenajarii teritoriului;

3. verifica la organele de specialitate ale administratiei publice locale legalitatea emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in vigoare;

4. avizeaza din punct de vedere tehnic documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai caror indicatori tehnico-economici se aproba de Guvern in conditiile prevazute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si documentatiile tehnico-economice aferente lucrarilor de interventii la constructii existente - reparatii, modificari, reabilitari, consolidari, restaurari -, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislatia in vigoare prevede organizarea de licitatii deschise;

5. autorizeaza fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform reglementarilor tehnice sau legale; participa la fazele determinante, stabilite conform reglementarilor in vigoare; verifica indeplinirea de catre factorii implicati a cerintelor de calitate cuprinse in proiectele de executie si reglementarile tehnice specifice si autorizeaza continuarea executiei lucrarilor de constructii numai in cazul indeplinirii acestor cerinte;

6. emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente si noi;

7. verifica respectarea reglementarilor in vigoare privind organizarea si functionarea balastierelor, carierelor, statiilor de betoane, de producere agregate si de mixturi asfaltice;

8. verifica la operatorii economici cu activitate in constructii, precum si la producatori, distribuitori si la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piata a produselor pentru constructii respectarea prevederilor legale in vigoare ce reglementeaza controlul si atestarea calitatii produselor pentru constructii;

9. verifica implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii in constructii la societatile cu activitate in constructii, respectiv proiectanti, executanti, firme de consultanta, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate si a produselor, laboratoare de incercari, statii de betoane, statii de mixturi asfaltice;

10. verifica respectarea reglementarilor referitoare la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea Cartii tehnice a constructiilor;

11. verifica modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel incat sa fie asigurate cerintele de calitate a constructiilor, si poate dispune, dupa caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

12. verifica la proprietarii si utilizatorii de constructii respectarea reglementarilor privind urmarirea curenta a constructiilor si urmarirea speciala in exploatare a constructiilor, in cazurile cand aceasta a fost stabilita prin norme si proiecte;

13. pentru punerea in siguranta a vietii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, dupa caz:

a) efectuarea de expertize tehnice la constructii, indiferent de forma de proprietate si de destinatia acestora, atunci cand, in urma inspectiei, se concluzioneaza astfel;

b) incetarea utilizarii constructiilor dupa producerea unor accidente tehnice sau dezastre, cand in urma unei expertize se concluzioneaza ca este pusa in pericol viata cetatenilor;

14. avizeaza programul anual de reglementari tehnice in constructii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, participa la elaborarea acestora, in conditiile legii, si a regulamentului intern;

15. initiaza, prin organul de specialitate al administratiei publice centrale corespunzator potrivit legii, proiecte de acte normative in domeniile de activitate si in domeniile conexe;

16. initiaza, prin organul de specialitate al administratiei publice centrale corespunzator potrivit legii, ori de cate ori este necesar, revizuirea reglementarilor tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, in scopul imbunatatirii continutului acestora;

17. avizeaza din punct de vedere tehnic reglementarile tehnice specifice inainte de supunerea acestora dezbaterii publice;

18. verifica si dispune masuri pentru punerea in siguranta a monumentelor si siturilor istorice, precum si a cladirilor aflate in patrimoniul cultural, asigurand, in limita fondurilor disponibile, cofinantarea lucrarilor de proiectare si executie pentru consolidarea si restaurarea acestora in colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin Oficiul National pentru Monumente Istorice;

19. colaboreaza cu institutiile de invatamant superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de incercari, in vederea elaborarii de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de incercari, solutii si proiecte de consolidare etc., necesare in activitatea de control privind asigurarea cerintelor esentiale de rezistenta mecanica si stabilitate a constructiilor, izolarea termica a acestora, punerea in siguranta a constructiilor si a terenurilor aferente, precum si la verificarea calitatii produselor pentru constructii;

20. preleveaza probe si executa, direct sau prin terti, incercari de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate si concluzii proprii in controalele efectuate, scop in care se doteaza cu echipamente de laborator specifice, si/sau colaboreaza cu institutii de invatamant superior de specialitate sau de cercetare;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

CEDO: Jidic impotriva Romaniei. Pedeapsa mai grava
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Cinta impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Bradateanu si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice