Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Metodologie din 2009, de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si-sau comercializarea semintelor si materialului saditor

Metodologie din 2009, de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si-sau comercializarea semintelor si materialului saditor

  Publicat: 30 Dec 2009       12040 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Metodologie din 2009, de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 28/12/2009

Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Rezultatele finale ale transformarii factorilor de productie, bunurile economice. Acestea se exprima in unitati fizice, unitati conventionale si in unitati valorice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

Art. 1. - (1) Activitatile privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre operatori economici autorizati in acest scop de autoritatea competenta din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MAPDR, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS.

(2) Producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea de seminte si material saditor fara autorizatie de functionare eliberata in conformitate cu prevederile prezentei metodologii constituie contraventii si intra sub incidenta prevederilor art. 47, art. 48 lit. b) si ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.

Art. 2. - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare INCS - Serviciul de selectie si calitatea semintelor din cadrul MAPDR, autoritatea competenta din cadrul MAPDR, in conformitate cu Legea nr. 266/2002, autorizeaza si retrage autorizatiile operatorilor economici care presteaza activitati de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, prin ITCSMS si/sau LCCSMS.

Art. 3. - Se inregistreaza si autorizeaza, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetatenie romana avand sediul in Romania, precum si cele rezidente in Romania si/sau rezidente in alte state membre, care fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are pregatirea corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 4. - (1) Cererea tipizata prevazuta in anexa nr. 1, precum si anexele nr. 1a), 1b), si/sau 1c), la cerere, se pun la dispozitie solicitantilor de catre ITCSMS si/sau LCCSMS.

(2) Cererea completata, impreuna cu documentele prevazute in cerere, va fi depusa in doua exemplare la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate este amplasat sediul social si/sau punctul de lucru al operatorului economic.

(3) Formalitatile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi realizate si prin intermediul punctului de contact unic (PCU), in format electronic, prin intermediul autoritatii competente.

(4) Schimbul de informatii cu privire la prestatorii de servicii rezidenti in Romania sau in oricare alt stat membru se realizeaza cu ajutorul sistemului de informare al pietei interne (IMI), prin intermediul aceleiasi autoritati competente, pe baza unei cereri in format electronic.

Art. 5. - Procedura de autorizare cuprinde:

A. Verificarea dotarii tehnico-materiale

B. Atestarea personalului prestatorului de servicii

C. Eliberarea autorizatiei

A. Prin dotare tehnico-materiala necesara se intelege:

a) materialul biologic destinat multiplicarii ori seminte si material saditor destinat pentru insamantare sau plantare;

b) terenul agricol sau spatiile de crestere a plantelor de inmultire, corespunzatoare calitativ, marimea suprafetelor trebuind sa asigure distantele de izolare si rotatia culturilor, precum si utilajele necesare;

c) spatii de depozitare, conditionare si comercializare, cu utilajele si aparatura necesare satisfacerii scopului propus.

A.(1) Dotarea tehnico-materiala poate fi in proprietatea operatorului economic, inchiriata, luata in arenda, concesionata, cu contract de reprezentare, multiplicare, asociere sau prestari de servicii, dovedita prin documente.

A.(1.1) In cerere se va specifica specia ori grupa de specii, conform legislatiei in vigoare.

A.(1.2) In cerere se va/vor specifica operatiunea/operatiunile pe care operatorul economic o/le va desfasura in cadrul fiecarui tip de activitate pentru care solicita autorizarea, conform prevederilor art. 4 alin. (2), precum si deschiderea Registrului de intrari si iesiri pentru evidenta productiei, tranzactiilor si stocurilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

A.(2) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

A.(2.1) Termenul poate fi prelungit o singura data de catre autoritatea competenta, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta . Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

A.(2.2) Operatorii economici vor plati contravaloarea prestatiilor de verificare si instruire in vederea autorizarii, odata cu acceptarea cererii de catre autoritatea competenta, pentru fiecare autorizatie solicitata, in numerar sau prin dispozitie de plata, in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala isi au sediul social central sau in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate sunt amplasate punctele de lucru.

A.(3) Procedura de verificare a dotarilor tehnico-materiale se desfasoara dupa cum urmeaza:

a) inspectorul oficial desemnat de director verifica scriptic si faptic, in teren, documentatia depusa de solicitant si incheie un proces-verbal conform modelului prevazut in anexa nr. 5, aratand daca sunt sau nu sunt indeplinite conditiile materiale necesare realizarii activitatii respective;

b) in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute, de comun acord cu solicitantul, se poate stabili un termen pentru realizarea acestora, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data verificarii;

c) daca dupa expirarea acestui termen conditiile nu sunt indeplinite, directorul ITCSMS si/sau LCCSMS respinge autorizarea, iar solicitantul are dreptul sa depuna o noua cerere, atunci cand considera ca indeplineste conditiile necesare.

B. Procedura de verificare a cunostintelor corespunzatoare necesare pentru activitatea sau activitatile pentru care se solicita autorizarea se desfasoara astfel:

a) solicitantul va prezenta autoritatii urmatoarele documente:

(i) decizia de desemnare a persoanei angajate responsabile cu derularea activitatilor specifice sau declaratia pe propria raspundere prin care aceasta se declara responsabila pentru respectiva activitate;

(ii) curriculum vitae al persoanei desemnate;

(iii) dupa caz, copii ale documentelor de pregatire profesionala in domeniul semintelor si materialului saditor;

b) personalul responsabil prevazut la lit. a) va fi verificat prin testarea cunoasterii legislatiei si a normelor tehnice specifice activitatii pentru care s-a solicitat autorizarea;

c) testarea se va face pe baza unei tematici puse la dispozitia operatorului economic, la solicitarea acestuia, de catre ITCSMS sau LCCSMS. La cererea operatorilor economici, inainte de testare se pot organiza instruiri de catre ITCSMS si/sau LCCSMS;

d) comisia de examinare va fi formata din 3 sau 5 specialisti in domeniul de activitate solicitat, din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, desemnata prin decizia conducatorului unitatii;

e) testarea se va face in scris, pe baza de test-grila. Chestionarele specifice pe domenii de activitate intocmite de fiecare ITCSMS sau LCCSMS vor fi aprobate in prealabil de autoritatea competenta din cadrul MAPDR;

f) se considera atestata persoana care a raspuns corect la minimum 70% din intrebari;

g) rezultatul testarii se aduce la cunostinta operatorului economic in termen de 3 zile lucratoare. Persoana testata care a fost declarata respinsa are dreptul la retestare, contra cost, la o data stabilita de comun acord;

h) pentru persoana atestata, ITCSMS sau LCCSMS elibereaza un certificat de atestare, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, cu termen de valabilitate de 4 ani;

i) certificatele de atestare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman valabile pana la expirare;

j) nu se organizeaza testarea personalului daca cererea si documentatia depuse au fost respinse la verificarea privind conditiile tehnico-materiale necesare pentru activitatea respectiva.

B.(1) O persoana atestata in alt stat membru nu necesita atestare de catre autoritatea competenta romana.

B.(2) ITCSMS si LCCSMS organizeaza instruiri anuale sau ori de cate ori apar reglementari noi in domeniu, contra cost, cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al operatorilor economici autorizati.

C. Directorul ITCSMS si LCCSMS aproba inregistrarea operatorilor economici si autorizarea activitatilor solicitate, daca au fost indeplinite conditiile de inregistrare si autorizare.

C.(1) Autorizatia se acorda separat, pe fiecare tip de activitate, eliberandu-se urmatoarele tipuri de autorizatii, in urmatoarele conditii:

a) autorizatia de producere a semintelor si materialului saditor se acorda operatorilor economici care multiplica samanta si material saditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor in vigoare si operatorilor economici care presteaza servicii de multiplicare a semintelor si materialului saditor proprietate a altor operatori economici autorizati in Romania sau firme recunoscute de autoritati, organizatii profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin contracte de multiplicare;

b) autorizatia de prelucrare a semintelor si materialului saditor se acorda operatorilor economici care efectueaza una sau mai multe operatiuni privind: conditionarea, formarea loturilor, ambalarea, inchiderea si etichetarea semintelor si materialului saditor proprietate proprie sau prin contracte de prestari de servicii cu alti proprietari, conform normelor in vigoare;

Afişează Metodologie din 2009, de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si-sau comercializarea semintelor si materialului saditor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Material saditor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
Sursa: EuroAvocatura.ro