Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice

  Publicat: 16 Mar 2009       53195 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
h) transportul public local.
(3) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
a) au caracter economico-social;
b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
j) pot fi furnizate/prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plateste";
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitii se face prin preturi, tarife sau taxe speciale.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) asociatie de dezvoltare comunitara - asocierea intercomunitara, realizata in conditiile legii, intre doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autoritatile administratiei publice locale, in scopul infiintarii, dezvoltarii, gestionarii si/sau exploatarii in comun a unor sisteme comunitare de utilitati publice si al furnizarii/prestarii de servicii de utilitati publice utilizatorilor pe raza teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale asociate;
b) autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutiera Romana, denumita in continuare A.R.R., sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
c) autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
d) avizare preturi si tarife - activitatea de analiza si verificare a preturilor si tarifelor, desfasurata de autoritatile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor, concretizata prin emiterea unui aviz de specialitate;
e) delegare de gestiune a unui serviciu - procedura prin care o unitate administrativ-teritoriala sau o asociatie de dezvoltare comunitara atribuie ori incredinteaza unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, gestiunea unui serviciu de utilitati publice a carui raspundere o are, precum si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent;
f) licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;
g) operator - persoana juridica romana sau straina care are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu de utilitati publice si care asigura nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia. Operatori pot fi:

- autoritatile administratiei publice locale sau o structura proprie a acestora cu personalitate juridica;

- asociatiile de dezvoltare comunitara;

- societatile comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;

- societatile comerciale cu capital social privat sau mixt;
h) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;
i) sistem de utilitati publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;
j) infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
k) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national;

Afişează Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice