Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46926 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
(termen CNA). Actul juridic prin care Autoritatea Nationala de Reglementare Ón Comunicatii acorda titularului de licenta audiovizuala, Ón conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada determinata, una sau mai multe frecvente radioelectrice, dupa caz, Ón conformitate cu licenta audiovizuala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(termen CNA). Actul juridic prin care Autoritatea Nationala de Reglementare Ón Comunicatii acorda titularului de licenta audiovizuala, Ón conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada determinata, una sau mai multe frecvente radioelectrice, dupa caz, Ón conformitate cu licenta audiovizuala.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, Ón forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de siguranta, prevazuta in cap. II, t. VI, art. 118, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile

(3) In cazul in care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare in legalitate.
(4) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an.

ART. 91
(1) Constituie contraventie nerespectarea de catre furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) si (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) si (5), art. 39^1, art. 48, precum si ale deciziilor avand caracter normativ emise de Consiliu .
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) Consiliul va emite o somatie continand conditii si termene precise de intrare in legalitate.
(3) In cazul in care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intra in legalitate in termenul si in conditiile stabilite prin somatie sau incalca din nou aceste prevederi, se aplica o amenda contraventionala de la 2.500 lei la 50.000 lei.

ART. 91^1 *** Abrogat
ART. 92
Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la art. 90 si 91 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.

ART. 93
(1) Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu in conformitate cu prevederile art. 90 si 91 isi produc efectele de la data comunicarii.
(3) Actele emise in conditiile alin. (1) pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, potrivit legii, in termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora.
(4) Actele emise in conditiile alin. (1) si neatacate in termenul prevazut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.

ART. 94
Contraventiilor constatate de IGCTI le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

ART. 95
(1) In cazul savarsirii repetate a uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;
b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, intre orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;
c) reducerea cu pana la jumatate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a).
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, in prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin doua ori;
b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) *** Abrogat

ART. 95^1
Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, in cazul savarsirii repetate de catre furnizorul de servicii media a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
b) incitarea explicita la violenta publica;
c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;
d) incitarea la actiuni teroriste.

ART. 95^2
(1) Deciziile emise in conditiile art. 95 si 95^1 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face in cel mult 15 zile de la sesizare .
(2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotari, la cerere, dupa 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.
(3) Hotararea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Hotararea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia in cel mult 10 zile de la depunerea recursului.

ART. 96
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a) emisia de programe fara licenta de emisie sau autorizatie tehnica de functionare ori retransmisia de programe cu incalcarea dispozitiilor art. 77;
b) emisia pe alta frecventa, emisia dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.
(1^1) *** Abrogat

(2) Somarea se poate face prin orice mijloc de comunicatie si prin difuzare, de cei care exploateaza retele publice de radiodifuziune si televiziune.
(3) Difuzarea se face in mod gratuit, in cel mult 30 de minute de la solicitare.
(4) In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1) instanta poate dispune si aplicarea dispozitiilor Codului penal privind confiscarea speciala.

CAP. 8
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 97
(1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, constituie licente audiovizuale, in conditiile prezentei legi, si raman valabile pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii .

(2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu in temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice