Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

  Publicat: 22 Mar 2010       37472 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

12. urmareste, in baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, examinarea, testarea si controlul dispozitivelor medicale, precum si evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, in conditiile prevazute de lege;

13. stabileste, creeaza si pastreaza capacitati si rezerve de mobilizare in domeniul ocrotirii sanatatii;

14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sanatatii publice, si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a acesteia;

15. elaboreaza si organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale strategia de cercetare stiintifica medicala si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activitati;

16. aproba, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, norme, instructiuni si alte reglementari cu caracter obligatoriu vizand asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor de uz uman;

17. supravegheaza si controleaza, prin Agentia Nationala a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman in procesul de fabricatie si in toate situatiile in care exista alerte privind calitatea si efectul acestora, elaborarea si editarea anuala a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;

18. urmareste eliberarea certificatului de buna practica de fabricatie ca urmare a evaluarii facute de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului;

19. asigura, prin intermediul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea si controlul activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale, crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum si interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale;

20. realizeaza consilierea medicala in domeniul consumului de droguri;

21. initiaza, negociaza si incheie, cu imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii si reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii;

22. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice, Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale si atestatele de pregatire complementara pentru reteaua de asistenta medicala;

23. in calitate de autoritate competenta, atesta titlurile romanesti de calificare in profesiile reglementate din domeniul sanatatii si aplica procedurile de recunoastere profesionala a calificarilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, in conditiile legii;

24. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitatile sanitare publice;

25. stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului din unitatile sanitare publice;

26. coordoneaza programele de specializare prin rezidentiat, in specialitatile prevazute in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, desfasurate in centre universitare si unitati sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

27. asigura coordonarea la nivel national a pregatirii teoretice si practice de rezidentiat si in a doua specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activitatii rezidentilor;

28. asigura impreuna cu alte institutii din domeniu elaborarea si implementarea curriculumurilor de pregatire in specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si a curriculumurilor programelor de studii complementare, in vederea obtinerii atestatelor de catre medici, medici dentisti si farmacisti;

29. asigura organizarea si desfasurarea examenelor de promovare si evaluare profesionala a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor, asistentilor medicali si moaselor;

30. organizeaza, in conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii si promovarea in grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistenti medicali si moase din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor cu retea sanitara proprie;

31. stabileste anual numarul necesar de medici rezidenti pe specialitati pentru reteaua de sanatate;

32. elaboreaza strategiile si organizeaza activitatea privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesionala si certificarea programelor de educatie medicala continua; elaboreaza criterii pentru desfasurarea activitatii de invatamant integrat;

33. elaboreaza contractul-cadru si metodologia de colaborare intre spitale si institutii de invatamant superior medical;

34. stabileste si aproba cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitatilor prevazute la pct. 30, precum si pentru concursurile si examenele organizate de unitatile sanitare publice, in conditiile legii;

35. aproba structura organizatorica si normele de organizare si functionare ale institutiilor publice din reteaua proprie, in conditiile legii;

36. emite aviz privind infiintarea sau desfiintarea unitatilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora, monitorizeaza si controleaza activitatea in domeniul medical privat al serviciilor medicale;

37. aproba/avizeaza structura organizatorica, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitatilor sanitare publice;

38. elaboreaza norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitatile sanitare;

39. elaboreaza normativele de personal ale institutiilor publice din reteaua proprie, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii;

40. avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar;

41. negociaza, contracteaza si asigura plata din bugetul Ministerului Sanatatii pentru efectuarea de studii, activitati si lucrari aferente programelor/subprogramelor de sanatate de catre institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum si de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in conditiile legii;

42. organizeaza activitati de audit public intern pentru institutiile publice din reteaua proprie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

43. avizeaza/aproba, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa;

44. exercita drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societatile comerciale si companiile nationale din portofoliul sau, pana la finalizarea procesului de privatizare;

45. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale si/sau companiilor nationale din portofoliul sau;

46. realizeaza controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni;

47. elaboreaza si promoveaza, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vanzare de actiuni, de vanzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;

48. elaboreaza elementele contractului de mandat ce se incheie cu agentii de privatizare in vederea vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul sau;

49. indeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate in procesul de privatizare sau in legatura cu exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si/sau companiile nationale aflate in portofoliul sau;

50. editeaza publicatii de specialitate si de informare profesionala;

51. organizeaza, impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice, pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea derularii programelor nationale;

52. organizeaza licitatii nationale pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, de aparatura si instrumente medicale, precum si lucrari de intretinere, reparatii si investitii pentru institutiile publice din sectorul sanitar, in limita prevederilor bugetare aprobate;

53. imputerniceste, dupa caz, unitatile aflate in subordinea sa pentru indeplinirea unor activitati, in vederea realizarii obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sanatatii indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate .

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor si pentru indeplinirea atributiilor sale generale si specifice privind conceperea si punerea in aplicare de actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Sanatatii colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri din tara si din strainatate.

Art. 6. - In vederea exercitarii atributiilor sale, Ministerul Sanatatii este abilitat sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, informatii de la: autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul sau de competenta .

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sanatatii se exercita de catre ministrul sanatatii.

(2) Ministrul sanatatii conduce activitatea ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate.

(3) Ministrul sanatatii este ordonator principal de credite si poate delega prin ordin, in limitele si in conditiile prevazute de lege, aceasta calitate .

(4) In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii emite ordine, instructiuni si alte acte cu caracter normativ, prevazute de lege.

(5) In indeplinirea atributiilor sale, ministrul sanatatii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general si de un secretar general adjunct.

Afişează Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 144/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Ministerul Sanatatii    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.