Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 12 May 2010       6881 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11 mai 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"11^1. La articolul 11, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente Afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:."

2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:

"13^1. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

13^2. La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)(4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:
a) se afla in procedura Insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim Opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte .
Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare."

3. La articolul I, dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu urmatorul cuprins:
"53^1. La articolul 55 alineatul (4), litera k1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: k^1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;."

4. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu urmatorul cuprins:
"62^1. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 68^1
Venituri neimpozabile Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat."

5. La articolul I, dupa punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63^1, cu urmatorul cuprins:

"63^1. La articolul 71, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare."

6. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu urmatorul cuprins:
"65^1. La articolul 771, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii."

7. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 79^1, cu urmatorul cuprins:
"79^1. titlul IV Impozitul pe venitul microintreprinderilor cuprinzand articolele 103112, se abroga."

8. La articolul I, dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139^1, cu urmatorul cuprins:

"139^1. La articolul 156^1, alineatul (6^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);

Afişează Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 76/2010    Codul Fiscal    Codul Fiscal 2010    Impozite    Impozite 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.