Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

  Publicat: 28 Sep 2010       18346 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 27 septembrie 2010

Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

Avand in vedere contextul economic generat de nivelul actual al veniturilor colectate la bugetul de stat, care impune luarea de urgenta a unor masuri care sa asigure atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010 si stabilitatea economica a Romaniei,

tinand seama ca nerespectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile de imprumut incheiate cu organismele internationale poate determina pierderea instrumentelor financiare negociate, cu implicatii grave asupra echilibrelor macroeconomice si a potentialului de relansare economica,
avand in vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat, ca urmare a acordarii nejustificate in raport cu nevoile reale a unor drepturi de asistenta sociala, iar pe de alta parte necesitatea asigurarii unui cadru legal coerent si unitar care sa asigure acordarea masurilor de protectie sociala persoanelor aflate in nevoie reala, se impune adoptarea de masuri imediate pentru modificarea reglementarilor ce stabilesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, prin luarea in considerare a tuturor veniturilor realizate de beneficiarul dreptului.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16^2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
iż˝(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala iż˝Bani de liceuiż˝, cu modificarile si completarile ulterioare.iż˝

2. La articolul 16^2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
iż˝(4^1) Daca familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(4^2) La completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, solicitantul ajutorului social are si obligatia declararii bunurilor prevazute la alin. (4^1).iż˝

3. La articolul 16^12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
iż˝(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, prevederile art. 16^2 alin. (4)iż˝(4^2) aplicandu-se corespunzator.iż˝

4. Articolul 16^16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
iż˝Art.16^16
(1) Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate si la sesizarea unor terti.
(2 ) Anchetele sociale prevazute la alin. (1) se efectueaza, dupa cum urmeaza:
a) pentru minimum 20% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar de pana la 20.000 de locuitori;
b) pentru minimum 15% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar intre 20.001 si 50.000 de locuitori;
c) pentru minimum 8% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar intre 50.001 si 100.000 de locuitori;
d) pentru minimum 3% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar de peste 100.001 locuitori.
(3) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia nu a declarat corect numarul membrilor de familie si/sau nu a completat lista bunurilor aflate in proprietate conform dispozitiilor art. 16^2 alin. (4^2), dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primarul are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala.iż˝

5. Articolul 16^17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
iż˝Art. 16^17
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale monitorizeaza si controleaza prin personalul imputernicit si prin institutiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(2) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.iż˝

6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
iż˝Art. 21
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) si (2), art. 16^2 alin. (1), (2), (4^2) si alin. (5)iż˝(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)iż˝(6) si alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) si (8), ale art. 16^12 alin. (3) si (8), ale art. 16^13 alin. (7) si ale art. 16^16 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) si (2), art. 16^2 alin. (1), alin. (4^2) si alin. (5)iż˝(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)iż˝(6) si alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) si (8), ale art. 16^12 alin. (3) si (8), ale art. 16^13 alin. (7) si ale art. 16^16 alin. (1) si (2);
b) organele cu atributii de control ale autoritatii administratiei publice locale pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) si (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1).
(3) In situatia in care sesizarea nerespectarii dispozitiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) si (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor prevazute in comun la alin. (2) se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2), la verificarea efectuata de celalalt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1).
(4) Incasarea de catre furnizorii de energie termica a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si a fondurilor de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate conform legii, in alte conturi decat cele tip ESCROW constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (4) se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.iż˝

7. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta .

Art. II

Afişează OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 86/2010    OUG 5/2003    Ajutoare pentru incalzire    Legea 245/2003    Energie termica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.