Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

  Publicat: 27 Nov 2010       5823 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 25 noiembrie 2010

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Act adoptat de organele de stat,

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unei imbunatatiri a infrastructurii.


Tinandu-se cont ca infrastructura din Romania afecteaza dezvoltarea economica, problema infrastructurii in Romania creand astfel situatii nefavorabile atat in cadrul mediilor de afaceri, cat si sub aspect social sau de mediu, se impune aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii.
Implementarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii va dezvolta mai multe proiecte de investitie in infrastructura, va influenta economia Romaniei, va promova cresterea economica si va crea locuri de munca . Totodata, va ajuta la imbunatatirea vietii si sigurantei cetateanului.
In acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una dintre prioritatile nationale pentru perioada urmatoare, acest lucru intamplandu-se in conditiile in care cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila catre populatie reprezinta un impediment in calea dezvoltarii economice.
Dezvoltarea infrastructurii la nivelul intregii tari se cere a fi solutionata intr-un ritm cat se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila conduc la dezvoltarea sustinuta a economiei si a calitatii vietii.
Adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, in ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa si canalizare iAżA˝ epurarea apelor menajere, asigurarea alimentarii cu apa la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare iAżA˝ epurarea apelor uzate menajere.
Astfel, adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investitiilor in infrastructura de mediu pentru protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana la capitolul 22 iAżA˝MediuiAżA˝, precum si a investitiilor din domeniul gospodaririi apelor si reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apa, utilizarea durabila a resurselor de apa si reabilitarea si protectia zonei costiere.
Neadoptarea in regim de urgenta a Programului national de dezvoltare a infrastructurii conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate in sensul continuarii programelor nationale de dezvoltare a infrastructurii.
Avandu-se in vedere cele mentionate mai sus este necesara aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii pe calea ordonantei de urgenta.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1
(1) Se aproba Programul national de dezvoltare a infrastructurii, denumit in continuare P.N.D.I., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .
(2) Creditele bugetare si de angajament aprobate pentru proiectele cuprinse in anexa nu pot fi virate si utilizate cu alta destinatie.
(3) Creditele de angajament prevazute pentru anul curent si neangajate se reporteaza, cu aceeasi destinatie, in anii urmatori.
(4) Creditele bugetare prevazute in anul curent, neutilizate pana la finele exercitiului bugetar si pentru care nu sunt constituite obligatii de plata, vor fi cuprinse in anii urmatori, cu incadrarea in valoarea totala aprobata pentru fiecare proiect, precum si in sumele aprobate prin strategia fiscal-bugetara, fara majorarea cheltuielilor totale aprobate anual.

Art. 2
(1) Finantarea proiectelor prioritare prevazute in anexa se asigura din sumele alocate anual cu aceasta destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum si din alte surse legal constituite, pe baza documentatiilor tehnicoeconomice aprobate, conform legislatiei in vigoare.
(2) Redistribuiri intre sursele de finantare a proiectelor prioritare se pot face in cursul anilor de executie a acestora, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, asigurandu-se incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligatia cuprinderii cu prioritate a proiectelor prevazute in anexa, in buget si in anexele la acesta, cu incadrarea in sumele aprobate in strategia fiscal-bugetara si in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Art. 3
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in P.N.D.I. la credite bugetare, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum si de la aprobarea rectificarilor bugetare anuale.
(2) In functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contract .
(3) Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrari si produse in limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care au fost executate/livrate servicii, lucrari sau produse, in conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 4
Prestatorii, executantii si furnizorii pot contracta credite bancare cu garantie de stat, in conditiile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, sau in conditiile Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export- Import a Romaniei EXIMBANK iAżA˝ S.A., republicata, pentru a presta servicii, executa lucrari si livra produse aferente proiectelor cuprinse in anexa.

Art. 5
In cadrul proiectelor cuprinse in anexa pot fi introduse si lucrari care se afla in diferite stadii de executie.

Art. 6
Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creditele bugetare cuprinse in anexa nu se aplica retinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

Art. 7
Actualizarea anexei ca urmare a aplicarii prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) si ale art. 2 alin. (2) sau ca urmare a actualizarii valorii proiectelor in conditiile legii se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort.

Art. 8
(1) Respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) si ale art. 3 se verifica si de catre persoane desemnate in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Nerespectarea prevederilor mentionate la alin. (1) atrage raspunderea materiala, disciplinara sau penala, dupa caz, a persoanelor cu atributii in domeniile respective.

Afişează OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Infrastructura    Drumuri judetene    Canalizare    OUG 105/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.