Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  Publicat: 03 Jan 2011       33185 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act adoptat de organele de stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(2) Se considera familie si persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)a€”d).
....................................................
(4) In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
....................................................
(6) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor."

2. La articolul 6, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.
(8) Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la alin. (7), lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local."

3. La articolul 6, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Documentele prevazute la alin. (8) se transmit agentiilor pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in luna urmatoare aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local."

4. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite primarilor, in prima zi a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca ori au participat la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii."

5. La articolul 7^2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;".

6. La articolul 8, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Listele prevazute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevazute la alin. (4) se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului. Consiliile locale, in functie de conditiile specifice, au obligatia de a aproba listele prevazute la alin. (2)a€”(4)."

7. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia."

8. Articolul 13^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.
(2) Emiterea deciziei prevazute la alin. (1) are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria raspundere, precum si de copia fisei de calcul. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) Pana la data de 5 a fiecarei luni, primarul are obligatia de a transmite la agentia teritoriala, pentru luna anterioara, urmatoarele:
a) documentele prevazute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe baza de borderou, al carui model este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b) situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata;
c) documentele privind situatia lunara cu activitatile realizate din planul de actiuni sau de lucrari de interes local.
(4) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) lit. b) reprezinta document de plata si se transmite atat in original, semnat de primar, cat si in format electronic. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi."

Afişează Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 276/2010    Venitul minim garantat    Legea 416/2001

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro