Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OG nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

OG nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  Publicat: 13 Sep 2011       12237 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 647, din 9 septembrie 2011

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar si a functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate,
in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare, ca urmare a recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei, si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2011,
avand in vedere continuarea strategiei de reforma unitara in domeniul sanitar, precum si complexitatea activitatii medicale si a surselor de finantare, neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor din domeniul sanitar.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie luate in calcul la fundamentarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se impune adoptarea unor masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului legislativ optim de functionare.
Intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati atat din punctul de vedere al organizarii si functionarii, cat si din punct de vedere financiar, in ceea ce priveste incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat,
avand in vedere necesitatea coordonarii tuturor activitatilor si masurilor care vizeaza sistemul de sanatate din Romania
asumate cu FMI si care trebuie puse in aplicare pana la urmatoarea vizita din luna septembrie 2011,
in considerarea faptului ca este necesara asigurarea elaborarii coordonate a bugetului pentru sistemul sanitar (bugetul Ministerului Sanatatii si bugetul FNUASS) - proiect care se inainteaza Ministerului Finantelor Publice pana la data de 15 septembrie 2011,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 208, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(7) Ministerul Sanatatii, ca autoritate nationala in domeniul sanatatii, exercita controlul asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate, din punctul de vedere al aplicarii politicilor si programelor in domeniul sanitar aprobate de Guvernul Romaniei, si realizeaza coordonarea functionarii eficiente a sistemului de asigurari sociale de sanatate organizat prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.``

2. La articolul 209, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate. Pentru proiectele de acte normative care au incidenta asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, elaborate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, este obligatorie obtinerea avizului conform al CNAS.``

3. La articolul 266, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 266. - (1) CNAS, institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate, are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3
(3) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie, care se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Sanatatii. Casele de asigurari functioneaza pe baza statutului propriu, care trebuie sa respecte prevederile statutului-cadru si care se aproba de consiliul de administratie al CNAS, cu avizul Ministerului Sanatatii, iar in cazul Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul conform al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legale de organizare si functionare a caselor de asigurari judetene din cadrul sistemului de asigurari de sanatate, cu pastrarea specificului activitatii.``

4. La articolul 266, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) In domeniul sanitar, CNAS asigura aplicarea politicilor si programelor Guvernului in coordonarea Ministerului Sanatatii.``

5. La articolul 270 alineatul (1), literele d), f), n) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``d) elaboreaza si publica raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii;
.....
f) raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului, a ministrului sanatatii si a asiguratilor;
.....
n) organizeaza licitatii nationale pe domeniul de competenta si participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea obiectivelor proprii;
.....
r) initiaza, negociaza si incheie cu institutii similar documente de cooperare internationala in domeniul sau de activitate, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii.``

6. La articolul 278, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
``(6) Ministrul Sanatatii are calitatea de invitat permanent la sedintele consiliului de administratie al CNAS si prezideaza, fara a avea drept de vot, sedintele la care participa.``

7. La articolul 281 alineatul (1), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``g) solicita avizul Ministerului Sanatatii inaintea depunerii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a proiectului de rectificare bugetara la Ministerul Finantelor Publice;
h) prezinta Ministerului Sanatatii trimestrial si anual, precum si in cadrul unor analize functionale, activitatile realizate de CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale furnizate asiguratilor, inclusiv cele din cadrul programelor nationale de sanatate, contractarea, decontarea si finantarea acestora in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si executia bugetului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau
Ministrul finantelor publice,

Afişează OG nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 73/2011    Legea 95/2006    Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro