Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Norme noi pentru evaluarea şi salarizarea personalului de specialitate din instituţiile de spectacole şi concerte

Norme noi pentru evaluarea şi salarizarea personalului de specialitate din instituţiile de spectacole şi concerte

  Publicat: 13 Dec 2008       6824 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Personalul de specialitate din instituţiile de spectacole şi concerte va fi evaluat şi salarizat pe baza unor norme noi, stabileşte o Hotărâre adoptată de Guvern.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Executivul a aprobat Normele metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte, în vederea stabilirii salariilor de bază.

Documentul stabileşte principiile, regulile şi procedurile de evaluare anuală a personalului de specialitate încadrat cu contract individual de muncă, necesare determinării normei de muncă şi salariului pentru perioada de referinţă, cuprinsă între 1 septembrie a anului în curs şi 31 august a anului următor.

Evaluarea este, potrivit actului normativ, cantitativă şi calitativă.

Evaluarea cantitativă constă în stabilirea volumului de muncă pentru perioada de referinţă, rezultat din producţiile artistice noi şi din cele prezentate în reluare. În vederea stabilirii volumului de muncă, directorul general sau directorul fiecărei instituţii de spectacole sau concerte are obligaţia de a configura repertoriul din perioada de referinţă, în acord cu prevederile contractului de management şi luând în considerare propunerile regizorilor artistici sau dirijorilor.

În urma configurării repertoriului, conducerea executivă calculează numărul serviciilor - constând în repetiţie, repetiţie generală şi spectacol sau concert - din fiecare producţie artistică.

Atribuţiile, sarcinile şi activităţile rezultate din servicii, specifice fiecărei categorii profesionale, sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de spectacole sau concerte iar atribuţiile, sarcinile şi activităţile fiecărui salariat sunt prevăzute în fişa postului acestuia.

După stabilirea volumului de muncă pentru fiecare salariat, se calculează punctajul individual, rezultat din aplicarea coeficienţilor de serviciu sau, după caz, de producţie şi a coeficienţilor de complexitate, la numărul de servicii corespunzătoare salariatului. Coeficienţii menţionaţi reprezintă constante pe care actul normativ le stabileşte pentru categoriile de personal, în funcţie de tipul producţiei artistice, respectiv nouă sau prezentată în reluare.

După calcularea punctajelor individuale, se stabilesc, pentru următoarea perioadă de referinţă, limitele normei de muncă necesare încadrării în categoria I, respectiv II din grila de salarizare prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007.

Încadrarea personalului artistic şi tehnic cu normă întreagă sau fracţiune de normă se realizează prin raportarea punctajului individual la punctajul de referinţă, care se stabileşte diferenţiat la instituţiile de concerte faţă de cele de spectacole.

Astfel, în cazul instituţiilor de spectacole punctajul de referinţă este obţinut printr-un calcul care ţine cont de punctajul mediu pe fiecare producţie artistică, în baza punctajelor individuale ale personalului artistic sau tehnic de specialitate pe producţia respectivă. În cazul instituţiilor de concerte punctajul de referinţă pentru personalul artistic de specialitate este stabilit de către consiliul administrativ, la propunerea conducerii executive, cu avizul conform al consiliului artistic.

Personalului artistic de specialitate din ambele tipuri de instituţie îi pot fi atribuite sarcini complementare, punctajul acestora adăugându-se la punctajul individual, anterior evaluării cantitative. Punctajul sarcinilor complementare nu poate depăşi 50% din punctajul individual, în cazul artiştilor interpreţi, sau poate ajunge până la 70% din valoarea acestuia, în cazul salariaţilor care ocupă funcţia de regizor artistic, coregraf sau scenograf.

Evaluarea calitativă a fiecărui salariat constă în aprecierea activităţii anterioare, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărei instituţii de spectacole sau concerte. Propunerea privind aprecierea activităţii anterioare a personalului tehnic sau artistic este întocmită de coordonatorul fiecăreia dintre cele două categorii de personal iar, în cazul personalului administrativ de specialitate, de către şeful ierarhic superior.

Valoarea aprecierii activităţii anterioare se aplică punctajului individual, determinând menţinerea, majorarea sau diminuarea acestuia.

Din aplicarea valorii calitative la punctajul individual rezultă valoarea punctajului individual final, care determină salariul de bază pentru perioada de referinţă şi încadrarea salariatului în categoriile de grilă.

Actul normativ mai precizează modul în care se calculează valoarea punctului de salariu corespunzător categoriei de personal şi celei de studii, precum şi modalitatea de calcul a salariului individual de bază.

La stabilirea salariului personalului artistic de specialitate se are în vedere cesiunea drepturilor de autor şi a celor conexe pentru exploatarea producţiilor artistice din perioada de referinţă, drepturile menţionate urmând să fie prevăzute expres în contractul individual de muncă.

Conducerea executivă este obligată să comunice personalului de specialitate rezultatul evaluării şi salariul de bază până în data de 15 iunie a fiecărui an iar salariatul trebuie să înştiinţeze instituţia cu privire la acceptul sau refuzul condiţiilor raportului de muncă pentru perioada următoare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea rezultatului evaluării.

Documentul aprobat de guvern se referă şi la alte drepturi salariale de care poate beneficia personalul de specialitate din instituţiile de spectacole şi concerte.

Astfel, pentru activitate solistică pot fi acordate indemnizaţii al căror cuantum va fi stabilit de consiliul administrativ, la propunerea regizorului artistic, a dirijorului sau a coregrafului, nominalizarea beneficiarilor precum şi stabilirea procentului indemnizaţiei urmând să se aprobe trimestrial, prin hotărâre a consiliului administrativ. Pentru personalul administrativ de specialitate, cuantumul indemnizaţiilor de conducere specifice pentru perioada de referinţă se stabileşte distinct, de către directorul general sau directorul instituţiei, cu aprobarea autorităţii în subordinea căreia funcţionează aceasta.

Personalul de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte mai poate beneficia de sporuri, majorări salariale şi stimulente constând în prime, salarii de merit şi tichete cadou.

Salariile de bază ale directorilor generali sau directorilor instituţiilor menţionate se stabilesc în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depăşesc bugetul aferent pentru perioada de referinţă, valoare punctului de salariu se poate diminua corespunzător, în baza hotărârii consiliului administrativ.

Îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către personalul de specialitate va fi certificată lunar de către şefii ierarhici direcţi şi va fi menţionată în propunerile de evaluare calitativă.

Actul normativ mai conţine dispoziţii tranzitorii referitoare la aplicarea noilor norme metodologice pentru perioada de referinţă 2008-2009 şi, de asemenea, permite salariaţilor să opteze pentru actualul sistem de evaluare şi salarizare, reglementat de HG 125/1999, pe o durată de trei ani.

Normele metodologice stabilite prin hotărârea adoptată miercuri de Guvern vor intra în vigoare în termen de trei zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial iar, în termen de 120 zile de la publicare, instituţiile de spectacole sau concerte sunt obligate să îşi modifice şi completeze regulamentele de organizare şi funcţionare, conform noilor prevederi.

Suplimentar faţă de normele metodologice menţionate, documentul aprobat de Executiv mai prevede stabilirea numărului minim de spectacole sau concerte pentru fiecare tip de instituţie de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin ordin al ministrului, după consultarea uniunilor de creatori. Ordinul ministrului va fi emis în urma consultării cu sindicatele reprezentative, în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern. În termen de un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului Artelor Spectacolului, numărul minim de spectacole sau concerte se poate modifica, în funcţie de rezultatul monitorizărilor efectuate.

La elaborarea noilor norme metodologice de evaluare şi salarizare a personalului de specialitatea din instituţiile de spectacole sau concerte s-a avut în vedere stabilirea unei relaţii directe între activitatea prestată şi nivelul salariului, motivarea şi protejarea salariaţilor din instituţiile respective.


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Norme noi pentru evaluarea şi salarizarea personalului de specialitate din instituţiile de spectacole şi concerte
Articole Juridice

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a ve
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Legislaţie

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea ...

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu prec
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019. ...

Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intra
Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare V ...