din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1803 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGE nr. 102/2005, Actualizata 2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

LEGE nr. 102/2005, Actualizata 2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  Publicat: 27 Jun 2018       6748 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 102/2005, Actualizata 2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Actualizata prin LEGEA 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 503 din data de 19 iunie 2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, ca autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alte autoritate a administratiei publice, ca si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat, care exercita atributiile ce ii sunt date in competenta prin dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si al liberei circulatii a acestor date .

(2)Autoritatea nationala de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date .

(3)Atributiile Autoritatii nationale de supraveghere sunt, in principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit in continuare Regulamentul general privind protectia datelor, si prin legislatia nationala de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.

(31)Pentru indeplinirea atributiilor sale se asigura Autoritatii nationale de supraveghere, la un nivel corespunzator, resurse umane, tehnice si financiare, sediu si infrastructura.

(4)Sediul Autoritatii nationale de supraveghere este in municipiul Bucuresti.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Art. 2

(1)Autoritatea nationala de supraveghere isi exercita atributiile in mod transparent si impartial.

(2)In exercitarea atributiilor sale Autoritatea nationala de supraveghere nu se substituie autoritatilor publice.

(3)Autoritatea nationala de supraveghere nu poate fi supusa nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influente externe directe sau indirecte ori vreunei instructiuni sau dispozitii de la o parte externa, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii competentelor sale.

Art. 3

(1)Autoritatea nationala de supraveghere este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de secretar de stat .

(2)Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii nationale de supraveghere si o reprezinta in fata Senatului si a Camerei Deputatilor, in raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autoritati ale administratiei publice, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.

(3)In activitatea de conducere a Autoritatii nationale de supraveghere presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat .

(4)Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere este ordonator principal de credite.

(5)In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice de drept privat si orice alte organisme, precum si pentru persoanele fizice a caror activitate intra sub incidenta legislatiei referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite in continuare entitati.

(6)Deciziile si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7)In exercitarea atributiilor legale ale Autoritatii nationale de supraveghere, entitatile prevazute la alin. (5) sunt obligate sa ii acorde sprijinul solicitat si sa ii comunice sau, dupa caz, sa ii puna la dispozitie informatiile, documentele sau actele pe care le detin, in conditiile legii.

Art. 4

(1)Activitatea presedintelui, a vicepresedintelui si a personalului Autoritatii nationale de supraveghere are caracter public.

(2)La cererea persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, presedintele Autoritatii nationale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidential al activitatii desfasurate in acest caz.

Art. 5

(1)Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere prezinta anual rapoarte de activitate in sedinta plenara a Senatului. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii relevante cu privire la activitatea Autoritatii nationale de supraveghere . Ele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor in legatura cu prelucrarea datelor personale.

(2)Raportul anual se transmite Senatului Romaniei, Camerei Deputatilor, Guvernului Romaniei, Comisiei Europene si Comitetului european pentru protectia datelor. Raportul anual se da publicitatii in cel mult 30 de zile de la data transmiterii catre Senatul Romaniei.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

CAPITOLUL II: Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 6

(1)Presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui poate fi reinnoit o singura data .

(2)Poate fi numita in functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere orice persoana cu cetatenia romana, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, in conditiile legii. Presedintele si vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solida competenta profesionala, inclusiv in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani in specialitate, o buna reputatie si care se bucura de o inalta probitate civica.

(3)Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice.

(4)Pe perioada in care ocupa aceste functii, presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice si nu au dreptul sa detina, direct ori indirect, actiuni sau parti sociale la societati comerciale cu obiect de activitate in domenii care se afla in competenta Autoritatii nationale de supraveghere .

Art. 7

(1)Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere se fac de catre Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.

(2)Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului actele prin care dovedesc ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere . Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari. Senatul hotaraste asupra numirii acestora, dupa audierea in plen.

(3)Numirea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face cu votul majoritatii senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii situati pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.

Practica judiciara extinsa (1 referinte)

Art. 8

(1)Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere incepe pe data numirii si dureaza pana la instalarea in functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.

(2)Inainte de inceperea exercitarii mandatului, presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere vor depune in fata plenului Senatului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de presedinte/vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(3)Juramantul poate fi depus, dupa caz, si fara formula religioasa.

(4)Refuzul depunerii juramantului conduce la infirmarea numirii in functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere si deschide procedura pentru o noua numire in functie.

Art. 9

(1)Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, in cazul pensionarii din oficiu ori in caz de deces.

(2)Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a incalcarii grave a dispozitiilor prezentei legi, daca nu mai indeplineste conditiile cerute de lege pentru numire sau in cazul unor abateri grave in indeplinirea atributiilor.

(3)Demisia, incompatibilitatea, indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta prevazute de lege, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul permanent al Senatului, in cel mult 15 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.

(4)Perioada de indeplinire a functiei de presedinte si vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere constituie vechime in specialitate juridica.

Afişează LEGE nr. 102/2005, Actualizata 2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 102/2005    Legea 102/2005 actualizata 2018    Legea 129/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.