din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3304 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces

Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces

  Publicat: 04 Apr 2019       2711 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, din 01.04.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial, nr. 258 din 03.04.2019 si aprobata prin Ordinul MEN 3670/2019, Ordinul CNAS 310/2019, Ordinul MS 481/2019 si Ordinul Ministerului Muncii si Asigurarilor Sociale nr. 721/2019.

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acea persoana pe care mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, o impiedica total sau ii limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.

Articolul 1
Prezenta Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare procedura, are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente in procesul de acordare a subventiilor cu aceasta destinatie in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, informational si comunicational, in cadrul proiectelor cofinantate din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, activitatile cuprinzand si acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces persoanelor cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare si consiliere profesionala, mediere si formare profesionala .

Articolul 2
In intelesul prezentei proceduri, prin tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces se intelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente si software, utilizat de catre sau pentru persoanele cu dizabilitati pentru:
a) participare;
b) protectie, suport, training, masurarea sau inlocuirea functiilor sau structurilor corpului si a unor activitati;
c) prevenirea deficientelor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare.

Articolul 3
Subventia mentionata la art. 1 se acorda sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, mentionate in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsa in anexa nr. 1 la prezenta procedura, denumita in continuare lista .

Articolul 4
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat, mediu sau usor, denumite in continuare persoane indreptatite.

Articolul 5
(1) Voucherul se elibereaza la cererea persoanei indreptatite, care depune, in scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti in evidenta careia se afla, denumita in continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde urmatoarele elemente:
a) domiciliul sau resedinta, seria, numarul BI/CI;
b) numarul si perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap eliberat de catre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judetele, respectiv sectoarele municipiului Bucuresti sau a deciziei eliberate de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c) numar de telefon fix sau mobil, e-mail;
d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
e) document din care reiese ca beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formare profesionala;
f) semnatura solicitantului.
(2) Modelul cererii mentionate la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura si va fi postat pe site-ul fiecarei DGASPC. Cererea poate fi depusa si de reprezentantul legal, precum si de catre organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap .
(3) Modelul recomandarii mentionate la alin. (1) lit. d) este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura .

Articolul 6
DGASPC transmite lunar catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Articolul 7
(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati asigura tiparirea voucherelor, precum si transmiterea acestora catre DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor indreptatite revine DGASPC competente.
(2) Modelul voucherelor, precum si modalitatea de acordare si distribuire a acestora se stabilesc in metodologia aprobata prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 8
Voucherul contine urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale persoanei indreptatite: numele si prenumele, data nasterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
b) valoarea maxima;
c) perioada de valabilitate;
d) numarul - format din indicativul judetului aferent fiecarei DGASPC in evidenta careia se afla persoana cu dizabilitati (de exemplu: AB pentru judetul Alba, AG pentru judetul Arges, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucuresti etc.), urmat de cinci cifre in ordine crescatoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judet, respectiv sector al municipiului Bucuresti;
e) tipul recomandat de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Articolul 9

(1) Voucherul este nominal si netransmisibil, avand o perioada de valabilitate in care poate fi utilizat de 6 luni. In cazul neutilizarii voucherului in perioada de 6 luni, exista posibilitatea eliberarii, la cerere, a unui nou voucher cu aceeasi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depaseste luna decembrie 2023.
(2) Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
(3) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.
(4) Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului.
(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(6) Produsele achizitionate in baza voucherelor fac obiectul decontarii doar cu operatorii economici mentionati la alin. (5), la valoarea prevazuta in documentul care atesta transferul dreptului de proprietate al produsului, in conditiile legii, fara a depasi valoarea maxima prevazuta la art. 8 lit. b).

Articolul 10
(1) Pentru a fi inclus in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, operatorul economic prevazut la art. 9 alin. (5) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa isi declare disponibilitatea de a fi inclus in lista, printr-o cerere adresata Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precizand produsele pe care intentioneaza sa le comercializeze si pretul acestora;
b) sa desfasoare activitati de comercializare a produselor de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
c) sa aiba punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; in sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se intelege persoana desemnata de operatorul economic sa prezinte si sa comercializeze produsele asistive;
d) sa aiba aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispozitiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) produsele de tip tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces sa fie inregistrate/notificate la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

Afişează Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul MEN 3670/2019    Ordinul CNAS 310/2019    Ordinul MS 481/2019    Ordinul ministrului muncii 721/2019    Persoane cu dizabilitati    Tehnologii de acces    Dispozitive asistive    Sanatate    Medicina    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.