din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3481 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 207/2007

Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 207/2007

  Publicat: 13 May 2019       2450 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 368 din 13.05.2019.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Sistem de organizare
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

Articolul I

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 1
Se aproba Regulamentul-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin ."
3. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"REGULAMENT-CADRU
de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane"
4. In anexa, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare."
5. In anexa, la articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport persoane prestate in comune, orase, municipii sau, dupa caz, in zona teritoriala de competenta a asociatiei de dezvoltare intercomunitara se fac de catre autoritatea de autorizare organizata la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
6. In anexa, la articolul 2, alineatul (2), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile de autorizare au dreptul sa acorde, sa modifice, sa prelungeasca, sa suspende si sa retraga autorizatii de transport pentru urmatoarele servicii de transport persoane:
. . . . . . . . . . .
e) de persoane efectuat cu nave de transport de pasageri pe caile navigabile interioare."
7. In anexa, la articolul 2, alineatul (2), literele f) -k) se abroga.
8. In anexa, la articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea de autorizare de la nivelul unei asociatii de dezvoltare intercomunitara exercita atributiile prevazute la alin. (1) numai in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane ."
9. In anexa, la articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale sau persoanelor fizice autorizate, care solicita acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizatii de transport si eliberarea de copii conforme ale autorizatiei de transport, dupa caz."
10. In anexa, la articolul 4, literele a), d), f), g), k), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) autoritate de autorizare - compartiment sau serviciu in cadrul autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiei de dezvoltare intercomunitara, care evalueaza indeplinirea cerintelor in vederea acordarii/respingerii, modificarii, prelungirii, suspendarii sau retragerii autorizatiilor de transport;
. . . . . . . . . . .
d) certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a managerului de transport in domeniul transporturilor rutiere;
f) copie conforma a autorizatiei de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare avand calitatea de copie a autorizatiei de transport, atribuita pentru fiecare mijloc de transport cu care transportatorul efectueaza serviciul autorizat;
g) modificare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care autorizatia acordata se modifica in conditiile prezentului regulament;
k) retragere a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport pentru care a fost autorizat;
l) suspendare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se suspenda, partial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat;
m) titular de autorizatie - persoana juridica, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau persoana fizica autorizata detinatoare a unei autorizatii de transport eliberata de autoritatea de autorizare."
11. In anexa, la articolul 4, literele n) si o) se abroga.
12. In anexa, la articolul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) managerul de transport a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, mentionate in certificatul de cazier judiciar;".
13. In anexa, la articolul 6, partea introductiva si literele c) -f) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Pentru acordarea unei autorizatii de transport, solicitantii vor depune la registratura autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiei de dezvoltare intercomunitara o documentatie care va cuprinde:
. . . . . . . . . . .
c) declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care a mai executat servicii de transport persoane, mentionandu-se cazurile de interdictie sau de suspendare a efectuarii serviciului respectiv;
d) certificatul de cazier judiciar al managerului de transport, in original;
e) declaratie pe propria raspundere prin care se mentioneaza mijloacele de transport detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, pe care doreste sa le utilizeze in executarea serviciului respectiv;
f) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de managerul de transport, privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
. . . . . . . . . . .
i) copie dupa certificatul de competenta profesionala a managerului de transport ."

Afişează Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 207/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRSC    Transport de persoane    Servicii de transport public    Transport public local si judetean    Legea 92/2007    Ordinul ANRSC 207/2007    Ordinul ANRSC 1332019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Contractul de transport de persoane si bagaje (Art. 2.002 - 2.008 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro