din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

  Publicat: 11 Oct 2019       2937 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 827 din 10.10.2019.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

b) asigura concilierea notelor intre corectori, in cazul in care exista o diferenta mai mare sau egala cu 1 (un) punct intre corectori, atat la testul privind cunostintele teoretice, cat si la testul de aplicare in practica a cunostintelor teoretice. In cazul in care concilierea nu se realizeaza, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala."
15. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9
Organizarea examenului de competenta profesionala
(1) Perioada de desfasurare a sesiunii de examen, centrul/centrele de examinare si tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia de examen si alte informatii potrivit alin. (1), de regula cu 45 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea primei probe de examen."
16. La articolul 10 alineatul (5), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) se asigura ca niciun candidat nu paraseste sala in timpul examenului pentru a reveni, in afara situatiilor exceptionale conform art. 11 alin. (10);"
17. La articolul 11, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Orice detalii, nelamuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate pe parcursul examenului de catre membrii subcomisiei de elaborare subiecte din cadrul comisiei de examinare."
18. La articolul 11, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Responsabilii de sala vor intocmi pentru fiecare sala de examen o situatie care sa cuprinda:
a) numarul de candidati absenti/prezenti raportat la numarul de lucrari;
b) numele responsabilului de sala;
c) numele supraveghetorilor de sala."
19. La articolul 13, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Rezultatele examenului de competenta sunt validate de catre membrii subcomisiei de corectare si sunt publicate pe site-ul ASPAAS."
20. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contestatiile se solutioneaza de cel putin un membru al subcomisiei de contestatii, care nu a participat la corectarea initiala a respectivei lucrari."
21. Anexa la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA
(Anexa la norme)

CERERE DE INSCRIERE
la examenul de competenta profesionala

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., nascut/a la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/a de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la examenul de competenta profesionala organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) sesiunea . . . . . . . . . .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate/in copie legalizata;
b) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
c) certificat de cazier judiciar aflat in termen de valabilitate;
d) declaratia privind respectarea conditiei de buna reputatie;
e) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta).
Mentionez ca SUNT/NU SUNT membru la urmatoarele organisme profesionale de profil din tara sau din strainatate . . . . . . . . . .
Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . .
Adresa de corespondenta: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . . .
Subsemnatul/Subsemnata.........., cunoscand prevederile art. 322, 323 si 326 din Codul penal privind falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals si falsul in declaratii, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si complete si ca sunt de acord cu stocarea, utilizarea si prelucrarea de catre ASPAAS a datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.


Data:

Afişează Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASPAAS    Ordinul 573/2019    Examen    Competenta profesionala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.