din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1813 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

  Publicat: 15 Sep 2020       2818 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

(1) Prezenta lege se aplica in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor atribuite in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute de lege si fata de care exista obligatia publicarii unui anunt de participare/concesionare si/sau a unui anunt de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Autoritatile si entitatile contractante pot aplica prevederile prezentei legi si in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor mentionate la alin. (1), a caror valoare este mai mica decat pragurile prevazute de lege fata de care exista obligatia publicarii unui anunt de participare/concesionare si/sau a unui anunt de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Prezenta lege nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau in cazul in care atribuirea si executarea contractului de achizitie publica au necesitat impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.

ARTICOLUL 2

Definitii

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) destinatar factura electronica - autoritate contractanta, entitate contractanta sau unitate de achizitii centralizate cu atributii in acest sens potrivit legii, care primeste si prelucreaza facturi electronice;

b) elemente principale ale unei facturi electronice - un ansamblu de componente esentiale de informatii pe care trebuie sa le contina o factura electronica pentru a permite interoperabilitatea transfrontaliera, inclusiv informatiile necesare pentru a asigura conformitatea juridica;

c) emitent factura electronica - operator economic care are calitatea de contractant in cadrul unui contract de achizitii publice/sectoriale, al unui contract de concesiune de lucrari sau servicii sau al unui contract de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii sau, dupa caz, operator economic care are calitatea de subcontractant, in conditiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 232 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) factura electronica - factura emisa, transmisa si primita intr-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automata si electronica;

e) legaturi sintactice - orientari cu privire la modul in care un model de date semantice pentru o factura electronica ar putea fi reprezentat in diferitele sintaxe;

f) model de date semantice - un set de termeni structurati si interconectati in mod logic, precum si semnificatiile acestora, care precizeaza elementele principale ale unei facturi electronice in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica;

g) open contracting data standard - OCDS - in achizitiile publice - standard dedicat descrierii cat mai complete a procesului de achizitii publice derulat prin mijloace electronice;

h) sintaxa - limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse intr-o factura electronica, in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica;

i) standard european privind facturarea electronica - standard european special pentru modelul semantic de date privind elementele esentiale ale unei facturi electronice, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

j) standard international - un standard international astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.

(2) In aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile "autoritate contractanta", "entitate contractanta", "operator economic", "contractant", "contract", "subcontractant", "sistem electronic de achizitii publice", "unitate de achizitii centralizate" au intelesul prevazut de Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 3

Utilizarea standardului privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

Datele semantice ale elementelor principale aferente unei facturi electronice recomandate trebuie sa respecte in principal urmatoarele criterii:

a) sa fie in conformitate cu continutul semantic asa cum este descris in standardul SR EN 16931-1:2017;

b) factura electronica este reprezentata in oricare dintre sintaxele identificate in CEN/TS 16931-2, in conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. i);

c) factura electronica este in conformitate cu corelarea adecvata definita in subpartea aplicabila a CEN/TS 16931-3;

d) sa aiba in vedere necesitatea protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), o abordare de protectie a datelor incepand cu momentul conceperii si principiile proportionalitatii, reducerii la minimum a datelor si limitarii scopului.

ARTICOLUL 4

Obiectii formale impotriva standardului european

In cazul in care se constata ca standardul privind facturarea electronica si lista sintaxelor nu raspund in intregime criteriilor prevazute la art. 3, Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, denumita in continuare AADR, informeaza in consecinta Comisia Europeana, in termen de 90 de zile, furnizand o explicatie detaliata.

ARTICOLUL 5

Conditii impuse destinatarului facturilor electronice

Destinatarul facturii electronice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de mijloace tehnice si resurse umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;

b) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pentru o perioada de timp determinata in functie de specificul achizitiei;

c) sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata conform dispozitiilor Legii nr. 135/2007, republicata, numai de catre emitent, destinatar sau organele abilitate prin lege;

d) sa respecte elementele principale ale unei facturi electronice in conformitate cu standardul SR EN 16931;

e) sa fie inregistrat la Ministerul Finantelor Publice.

ARTICOLUL 6

Elementele principale ale unei facturi electronice

Elementele principale ale unei facturi electronice sunt:

a) identificatorii de proces si de factura;

b) data facturii;

c) informatii privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrarile;

d) informatii privind cumparatorul;

e) informatii privind beneficiarul platii;

f) informatii privind reprezentantul fiscal al vanzatorului;

g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrari executate;

h) referirea la contractul de achizitii publice/sectoriale, de concesiune de lucrari si servicii, precum si, dupa caz, la contractul de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;

i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor;

Afişează Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    factura electronica    model de date semantice    open contracting data standard    OCDS

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.