din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1874 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 387/2023 privind Consortiile administrative

Legea nr. 387/2023 privind Consortiile administrative

  Publicat: 13 Dec 2023       792 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1120 din 12 decembrie 2023.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Comune, orase, municipii si judete.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Comune, orase, municipii si judete.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act adoptat de organele de stat,

Art. I. -

Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 57/2019privindCodul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 89,alineatele (81)si(82)se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(81)Consortiile administrative sunt asociatii de dezvoltare intercomunitara constituite din doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale invecinate in scopul integrarii furnizarii de politici si servicii la nivelul acestora, reducerii diferentelor de dezvoltare si cresterii functionalitatii la nivel local, precum si asigurarii posibilitatii persoanelor care locuiesc in zone rurale, inclusiv celor din comunitati marginale/periferice, sa aiba acces sporit la servicii de calitate, precum mobilitatea, locuintele si alte servicii publice furnizate la nivel local.

(82)Consortiile administrative au personalitate juridica si sunt de utilitate publica, prin efectul legii."

2.Laarticolul 89, dupaalineatul (82)se introduc trei noi alineate, alin. (83)-(85), cu urmatorul cuprins:

"(83)Consortiile administrative se constituie din unitati administrativ-teritoriale invecinate care acopera zone geografice rurale care prezinta potential de integrare din punct de vedere agricol, economic, social, cultural, traditional, de mediu, de infrastructura, de digitalizare sau de acces la servicii publice si/sau care se confrunta cu provocari si oportunitati similare pentru dezvoltarea lor.

(84)Consortiile administrative se pot constitui pentru urmatoarele obiective:

a)imbunatatirea eficientei serviciilor publice, in special a serviciilor publice sociale, educationale si de sanatate;

b)cresterea eficacitatii implementarii investitiilor la nivel local;

c)eficientizarea utilizarii resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivitatilor locale;

d)furnizarea in comun a unor servicii publice de interes local;

e)integrarea digitala a serviciilor publice furnizate de unitatile administrativ-teritoriale, membre ale consortiilor administrative;

f)dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes comun;

g)dezvoltarea economica integrata si cresterea competitivitatii economice;

h)dezvoltarea integrata si durabila a teritoriului tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, membre ale consortiului administrativ;

i)salvgardarea patrimoniului natural si cultural;

j)sprijinirea persoanelor care desfasoara activitati independente in agricultura prin facilitarea accesului la piete si cooperare sporita;

k)alte obiective care contribuie la reducerea diferentelor de dezvoltare .

(85)Fiecare unitate administrativ-teritoriala, membra a unui consortiu administrativ, are in componenta o localitate rurala."

3.La articolul 911,alineatul (1)se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 911. -

(1)Organizarea, functionarea si finantarea consortiilor administrative se realizeaza potrivit prevederilor art. 90, 91 si 913."

4.La articolul 911alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2)Consortiul administrativ, prin consiliul director ori una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unitati administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, in exercitarea atributiilor mentionate la art. 129 alin. (2) lit. a)-d), urmatoarele:".

5.La articolul 911alineatul (2),litera n)se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"n)activitati care sa faciliteze integrarea digitala a serviciilor publice;".

6.La articolul 911alineatul (2), dupalitera n)se introduc doua noi litere, lit. n1) si n2), cu urmatorul cuprins:

"n1)activitati privind administrarea bunurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale consortiului administrativ, cu respectarea prevederilor art. 914;

n2)activitati de cadastru;".

7.Laarticolul 911, dupaalineatul (2)se introduc doua noi alineate, alin. (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21)Prin hotarari ale autoritatilor deliberative, unitatile administrativ-teritoriale pot mandata consortiul administrativ sa angajeze si sa implementeze, pe seama si in numele lor, unele investitii care se circumscriu scopului si obiectivelor consortiului administrativ, in conditiile legii.

(22)Prin hotarari ale autoritatilor deliberative, unitatile administrativ-teritoriale pot mandata consortiul administrativ sa deruleze, pe seama si in numele lor, unele proceduri de achizitii publice, care se circumscriu scopului consortiului administrativ, in conditiile legii."

8.La articolul 911alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (3)In statutul consortiului administrativ, pe langa obiectivele consortiului administrativ, se precizeaza in mod expres:".

9.La articolul 911alineatul (3), dupalitera e)se introduc doua noi litere, lit. f) si g), cu urmatorul cuprins:

"f)cuantumul contributiilor din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale membre in consortiul administrativ, in conditiile art. 90 alin. (1);

g)categoriile de atributii prevazute la alin. (2) care se asigura de catre consortiu pentru unele sau toate unitatile administrativ-teritoriale, membre ale consortiului administrativ."

10.La articolul 911alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4)In aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c), unitatile administrativ-teritoriale pot beneficia de sprijin din partea personalului din unitatile administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat in conditiile alin. (7), doar pentru functiile publice vacante sau temporar vacante pentru o perioada de cel putin 3 luni calendaristice, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:".

11.La articolul 911,alineatul (5)se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), unitatile administrativ-teritoriale pot beneficia de sprijin din partea personalului din unitatile administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat in conditiile alin. (7), si in cazul in care volumul de activitate determina un grad de incarcare a personalului acestora de peste 100%, cu exceptia posturilor unice si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate."

12.La articolul 911,alineatul (17)se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(17)Pentru a stimula cooperarea unitatilor administrativ-teritoriale in consortii administrative, incepand cu anul 2024 se infiinteaza Programul multianual pentru sprijinirea cooperarii unitatilor administrativ-teritoriale membre ale consortiilor administrative, a carui finantare este asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Creditele de angajament si creditele bugetare se prevad prin legea bugetului de stat . Finantarea se asigura pe baza unor criterii de performanta transparente care se circumscriu obiectivelor prevazute la art. 89 alin. (84)."

13.Laarticolul 911, dupaalineatul (17)se introduc doua noi alineate, alin. (18) si (19), cu urmatorul cuprins:

"(18)Programul multianual pentru sprijinirea cooperarii unitatilor administrativ-teritoriale membre ale consortiilor administrative va avea urmatoarele obiective:

a)functionarea consortiilor administrative;

b)integrarea digitala a serviciilor publice furnizate de unitatile administrativ-teritoriale, membre ale consortiilor administrative, in vederea furnizarii de servicii publice intr-un timp mai scurt pentru cetateni si antreprenori.

(19)Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperarii unitatilor administrativ-teritoriale membre ale consortiilor administrative se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice."

Afişează Legea nr. 387/2023 privind Consortiile administrative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 387/2023    bugetul consortiului administrativ    Statutul consortiilor administrative    consortiu administrativ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.